קריאה שנייה - הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס` 14), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏14 ‏יולי ‏2014 17:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

נסים זאב
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איתן כבל
עוזי לנדאו
גילה גמליאל

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס` 14), התשע”ד–2014, מאריך את תוקף הוראות השעה שבסעיפים 17א ו-17ב לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ”ט–1989 (להלן – החוק), שעניינן קידום התחרות במשק הגז הביתי, וכן נועד להסדיר את אופן בחירת ספק הגז שיספק גז לראשונה לשני צרכני גז ומעלה.
  סעיף 17א לחוק אוסר על ספק גז שקיבל מצרכן גז ביתי הודעה על החלטת הצרכן להתנתק ממנו, להתקשר עם אותו צרכן ולהציע לו הטבות לצורך המשך ההתקשרות להספקת גז ביניהם במשך שישה חודשים מיום מסירת הודעה כאמור על ידי הצרכן. הוראה זו נועדה להגביל את יכולתם של ספקי הגז לסכל אפשרות של החלפת ספק גז.
  סעיף 17ב לחוק מחייב ספק גז העוסק בשיווק גז בפריסה ארצית לתת שירות לצרכני גז ביתיים ללא הפליה. לפי הסעיף, ספק גז אינו רשאי לסרב לתת שירות לצרכן גז ביתי המבקש להתקשר עמו, באותו אזור שבו הוא מספק גז, בתנאים דומים לתנאים בהם הוא מספק את השירות לצרכן גז ביתי דומה, אלא אם כן הראה כי קיימים טעמים המצדיקים שלא לתת את השירות בתנאים דומים כאמור.
  לפי התיקון לחוק, תוקפם של הסעיפים האמורים יוארך עד ל-1 בינואר 2019. עוד קובע התיקון לחוק כי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן – השר), יהיה רשאי, לאחר התייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להאריך את תוקפם של סעיפים 17א ו-17ב לחוק בתקופות נוספות, ובלבד שסך תקופות ההארכה של כל אחד מהסעיפים לא יעלה על חמש שנים. נוסף על הארכת הוראות השעה כאמור, מסמיך התיקון לחוק את השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לעניין הליכי בחירת ספק הגז שיספק גז לראשונה לשני צרכני גז ומעלה. בתקנות כאמור ייקבעו הוראות שמטרתן לאפשר לצרכנים לבחור בעצמם, לפי שיקוליהם, את ספק הגז שיספק להם גז לראשונה, בשונה מהמצב היום שבו הבחירה נעשית בדרך כלל על ידי הקבלן.

החוק המלא


 • חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 14), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התשע"ד (14 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 846, מיום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014), עמ' 388.

  תיקון סעיף 17א 1. בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט–1989‏ ס"ח התשמ"ט, עמ' 28; התשס"ח, עמ' 124. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 17א(ב), במקום "שלוש שנים מהמועד האמור" יבוא "עד יום כ"ט באדר א' התשע"ד (1 במרס 2014), וכן בתקופה שמיום תחילתו של חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 14), התשע"ד–2014, עד יום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019)", ובמקום "בתקופת" יבוא "בתקופות".תיקון סעיף 17ב 2. בסעיף 17ב(ב) לחוק העיקרי, במקום "שלוש שנים מהמועד האמור" יבוא "עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), וכן בתקופה שמיום תחילתו של חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 14), התשע"ד–2014, עד יום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019)".תיקון סעיף 17ג3. בסעיף 17ג לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "כל אחת" יבוא "את תוקפם של סעיפים 17א ו-17ב בתקופות נוספות, ובלבד שסך תקופות ההארכה של כל אחד מהסעיפים לא יעלה על חמש שנים".תיקון סעיף 194. בסעיף 19(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (5) יבוא: "(6) הליכי בחירת ספק הגז שיספק גז לראשונה למערכת הספקת גז המספקת גז לשני צרכני גז או יותר; תקנות לפי פסקה זו טעונות הסכמה של שר המשפטים."
משוב א- א+