אישור החוק - חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 156), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏07 ‏יולי ‏2014 18:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

אליהו ישי
עדי קול
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
מאיר שטרית
משה זלמן פייגלין
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

תקציר

  • קצבת השאירים נועדה להבטיח את כלכלתם של מי שהיו סמוכים על שולחנו של מבוטח שנפטר ובכללם ילד וכן אלמן או אלמנה שגובה קצבתם תלוי בשאלה אם יש עימם ילד.
    תיקון זה לחוק מסייע לשאיריו של נפטר באמצעות הרחבת ההגדרה ”ילד” שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי לעניין ביטוח שאירים בלבד, כך שתכלול גם ילדים שטרם מלאו להם 20 שנה והם לומדים בתוכנית לימודים בהיקף שלא יפחת מ-20 שעות שבועיות במוסדות להשכלה גבוהה או במוסדות על תיכונים אחרים כגון מוסד להכשרה מקצועית, ישיבות ומכינות קדם-אקדמיות או קדם הנדסיות.

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 156), התשע"ד–2014
    **
    התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד (7 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 550, מיום כ"ח באייר התשע"ד (28 במאי 2014), עמ' 101.

    תיקון סעיף 2521.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ'... (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 252, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ג1) לעניין סימן זה, יראו כילד גם מי שלא מלאו לו 20 שנים, ובלבד שהוא לומד במוסד חינוכי בתכנית לימודים בהיקף שלא יפחת מ-20 שעות לימוד שבועיות; לעניין סעיף קטן זה, "מוסד חינוכי" – אחד מאלה:(1) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958 (בסעיף זה – חוק המועצה להשכלה גבוהה); (2) מוסד שקיבל היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;(4) מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו-25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה; (5) מוסד על-תיכוני להכשרה או להשכלה מקצועית, טכנית, תורנית או דתית, לרבות מסלול להכשרה או להשכלה כאמור במוסד על-תיכוני, המכשיר את תלמידיו לבחינות ממשלתיות או המעניק השכלה המוכרת על ידי משרד ממשלתי או לפי כל דין; (6) ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה ציונית או ישיבה, כהגדרתן בסעיפים 22א, 22ב או 26ב לחוק שירות ביטחון; (7) מוסד ללימודים תורניים לבנות שמקבל תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985;(8) מכינה קדם-אקדמית או קדם-הנדסית של מוסד כאמור בפסקאות (1) עד (5) או מכינה קדם-צבאית מוכרת כהגדרתה בחוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח–2008." הוראות מעבר2.(א) תשלומים המגיעים לפי סעיף 252 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, בעד תקופה של 45 ימים מיום פרסומו של חוק זה, ישולמו בתום התקופה האמורה. (ב) עד לגיבוש רשימת הישיבות על פי סעיפים 22א, 22ד או 26כד לחוק שירות ביטחון, יראו ישיבה שהיתה כלולה ברשימה שקבע שר הביטחון לפי סעיף 8 לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב–2002, ערב פקיעתו של החוק האמור, כמוסד חינוכי לעניין סעיף 252(ג1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה.
משוב א- א+