קריאה שנייה - חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 155), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏07 ‏יולי ‏2014 18:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 35

עדי קול
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק עבודת נשים, התשי”ד–1954, קובע שעובד שבת זוגו ילדה יהיה זכאי לחופשת לידה אם הילד נמצא בטיפולו הבלעדי ואם רופא אישר שבת זוגו אינה מסוגלת לטפל בילד מחמת נכות או מחלה.
  תיקון זה לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשנ”ה–1995, קובע הוראה משלימה לפיה בן זוג של אישה נכה או חולה שנקבעה לה דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 100% וניתן לה אישור רפואי שהיא אינה מסוגלת לטפל בילד, יהיה זכאי לקבל תשלום מיוחד בעד תקופה שהוא אינו עובד על מנת לטפל בילדו.
  התנאים והשיעורים לקבלת התשלום ייקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות.
  עוד נקבע כי אישה נכה או חולה שהיא הורה עצמאי תקבל אף היא תשלום מיוחד בעד היילוד. גם התנאים והשיעורים לתשלום זה ייקבעו בתקנות.

החוק המלא


 • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 155), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד (7 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 529, מיום ו' בטבת התשע"ד (9 בדצמבר 2013), עמ' 24.

  תיקון סעיף 621.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' 566. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 62, בכותרת השוליים, אחרי "תשלום מיוחד" יבוא "בעד יילוד של מבוטחת שנפטרה".הוספת סעיף 62א2.אחרי סעיף 62 לחוק העיקרי יבוא:"תשלום מיוחד בעד יילוד של מבוטחת נכה62א.אישה המבוטחת לפי סעיף 40 שנקבעה לה דרגת אי-כושר בשיעור 100% וניתן לה אישור רפואי שלפיו היא אינה מסוגלת לטפל בילדה, ישולם בעד היילוד תשלום מיוחד, לפי תנאים ושיעורים שיקבע השר, באישור ועדת העבודה והרווחה; התשלום המיוחד ישולם לבן זוגה של האישה – בגובה דמי לידה המחושבים לפי סעיף 49(ה)(3), ואם האישה היא הורה עצמאי – לאישה; בסעיף זה –"אישור רפואי"– כמשמעותו בסעיף 6(ז1)(1)(ב) לחוק עבודת נשים;"הורה עצמאי" – כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן עומד הורה עצמאי, התשנ"ב–1992."
משוב א- א+