קריאה שנייה - הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס` 15), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏24 ‏יוני ‏2014 18:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

עדי קול
מיקי לוי
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ”א–1991, בית המשפט רשאי לתת צו הגנה, האוסר על אדם להיכנס או להימצא במרחק מסוים מדירה בה מתגורר בן משפחתו הנפגע, להטריד את בן משפחתו בכל דרך, לפעול בכל דרך המונעת או מקשה את השימוש בנכס שמשמש כדין את בן משפחתו, או לתת כל הוראה אחרת הדרושה לדעת בית המשפט להבטחת שלומו ובטחונו של בן המשפחה.
  צו הגנה כאמור יינתן בהתקיים אחת מהעילות המנויות בסעיף 3 לחוק, שעניינן, בין היתר, ביצוע עבירות אלימות או עבירות מין כלפי בן המשפחה או כליאתו שלא כדין, התעללות נפשית מתמשכת, או קיומה של סכנה גופנית ממשית לבן המשפחה או סכנה שיבוצעו בו עבירות מין בידי בן המשפחה הפוגע.
  סעיף 5 לחוק קובע כי תוקפו של צו הגנה לא יעלה על שלושה חודשים, ובית המשפט רשאי להאריך את תוקפו מעת לעת, לתקופה כוללת שלא תעלה על שישה חודשים. בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו.
  צו הגנה ניתן לתקופה ממושכת של שנה במקרים שבהם רמת הסיכון לביטחונו או לשלומו של בן המשפחה היא גבוהה. כפי שהוצג בפני ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, דווקא במקרים אלו נדרש לעתים להמשיך ולהגן על אותו אדם באמצעות הצו גם מעבר לתקופה זו.
  לפיכך, קבעה הכנסת כי בית המשפט יהיה רשאי להאריך את תוקפו של צו ההגנה לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת נוספת, כך שתקופת הצו המירבית תהיה שנתיים במקום שנה. כך ניתן יהיה להמשיך ולהעניק הגנה לבן המשפחה הנפגע באמצעות הצו לתקופה נוספת, מבלי שיוטל עליו הצורך לפתוח בהליך חדש להוצאת צו.

החוק המלא


 • חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 15), התשע"ד–2014 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ו בסיוון התשע"ד (24 ביוני 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 540, מיום י"ז באדר א' התשע"ד (17 בפברואר 2014), עמ' 71.

  תיקון סעיף 51.בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א–1991‏ ס"ח התשנ"א, עמ' 138; התשע"א, עמ' 921., בסעיף 5(א), בסופו יבוא "וכן, מנימוקים מיוחדים כאמור, רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של צו הגנה לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת נוספת.".
משוב א- א+