אישור החוק - הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס` 44), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏23 ‏יוני ‏2014 19:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 39

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

מיקי לוי
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עמר בר-לב
מירי רגב
גדעון סער
יריב לוין
אופיר אקוניס
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

שולי מועלם-רפאלי
זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 44), התשע"ד–2014
    **
    התקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"ד (23 ביוני 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 833, מיום י"ט בשבט התשע"ד (20 בינואר 2014), עמ' 258.

    הוספת סעיף 97ב1.בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965 ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשע"ב, עמ' 671., אחרי סעיף 97א יבוא:"יום הבחירות הכלליות – שבתון והזכות לשכר97ב.(א) יום הבחירות הכלליות יהיה יום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות במועד האמור, וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של רשויות מקומיות כאמור, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם.(ב) השר יחליט על סוגי השירותים שייחשבו שירותים ציבוריים לעניין סעיף זה, ושעות הפעלתם, ויפרסם הודעה בדבר החלטתו האמורה ברשומות וכן בכל דרך אחרת הנראית לו, לא יאוחר מהיום ה-35 שלפני יום הבחירות.(ג) עובד שעבד אצל מעביד 14 ימים רצופים לפחות סמוך ליום הבחירות הכלליות, ישלם לו המעביד את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות הכלליות אילולא שבת."
משוב א- א+