אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס` 27), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏23 ‏יוני ‏2014 19:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 35

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

זבולון כלפה
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 27), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"ד (23 ביוני 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 851, מיום י"ט באדר א' התשע"ד (19 בפברואר 2014), עמ' 420.

    תיקון סעיף 64א1. בפקודת בריאות העם, 1940‏ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239; ס"ח התשע"א, עמ' 742. (להלן – הפקודה), בסעיף 64א –(1) בכותרת השוליים, אחרי "מפקח" יבוא "וממונה על איכות הסביבה";(2) בפסקאות (1) ו-(3), בכל מקום, אחרי "מפקח" יבוא "או ממונה על איכות הסביבה".הוספת סעיפים 64א1 ו-64א22. אחרי סעיף 64א לפקודה יבוא:"הסמכת מפקח וממונה על איכות הסביבה בידי השר להגנת הסביבה וזיהויו64א1.(א) לא יוסמך בידי השר להגנת הסביבה מפקח לפי פסקה (2) להגדרה "מפקח" שבסעיף 2 או ממונה על איכות הסביבה, אלא אם כן מתקיימים בו שניים אלה:(1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השר להגנת הסביבה, להיות מפקח;(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה כפי שהורה השר להגנת הסביבה.(ב) מפקח או ממונה על איכות הסביבה כאמור בסעיף קטן (א) לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף 64א, אלא בהתקיים שניים אלה:(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;(2) יש בידו תעודה החתומה בידי השר להגנת הסביבה, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג לפי דרישה.הסמכת מפקח בסמכויות חקירה בידי שר הבריאות64א2.(א) שר הבריאות רשאי להסמיך מפקח מבין המפקחים שהוסמכו לפי פסקה (1) להגדרה "מפקח" שבסעיף 2, בסמכויות חקירה כאמור בסעיף קטן (ג).(ב) לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:(1) משטרת ישראל הודיעה, בתוך 90 ימים ממועד פנייתו של שר הבריאות אליה, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף קטן (ג), כפי שהורה שר הבריאות בהסכמת השר לביטחון הפנים;(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה שר הבריאות, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.(ג) התעורר חשד לביצוע עבירה לפי פקודה זו, רשאי מפקח שהוסמך כאמור בסעיף קטן (א) לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) חוקי א"י, כרך א', עמ' (ע) 439, (א) 467. , בשינויים המחויבים.(ד) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף זה, אלא בהתקיים כל אלה:(1) הוא בעת מילוי תפקידו;(2) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדי מפקח בצבע ובצורה שהורה שר הבריאות לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;(3) יש בידו תעודה החתומה בידי שר הבריאות, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג לפי דרישה."תיקון סעיף 64ב3.בסעיף 64ב לפקודה, אחרי "מפקח" יבוא "או ממונה על איכות הסביבה".
משוב א- א+