אישור החוק - הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס` 12), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏23 ‏יוני ‏2014 19:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 56

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יפעת קריב
עדי קול
עפו אגבאריה
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
גדעון סער
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 13

יצחק כהן

נמנע 0

תקציר

  • נשים מהוות 51% מכלל האוכלוסייה. ואולם, לפי נתוני המרכז הישראלי לדמוקרטיה, רק 12% מהנבחרים ברשויות המקומיות בישראל הן נשים. ברשויות מכהנות 376 נבחרות ציבור מתוך 3,250 נבחרים. חמש נשים בלבד מתוך 255 מכהנות בתפקיד ראשת הרשות המקומית. בשנת 2009 בדק מרכז המחקר והמידע של הכנסת ומצא כי שיעור זה נמוך באופן משמעותי לעומת מדינות מפותחות אחרות, ובכ-38% מהרשויות המקומיות שנבדקו במועד המחקר נשים לא כיהנו במועצה בכלל.
    על מנת לעודד ייצוג של נשים בקרב נבחרי השלטון המקומי החליטה הכנסת על הגדלת הסכום מימון הבחירות לסיעה או לרשימה שלפחות שליש מחברי המועצה שמהכנים מטעמה הן נשים. סיעה או רשימה העומדת בתנאי האמור תזכה לתוספת מימון בשיעור של 15% מסכום המימון הקבוע בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות). עוד קבעה הכנסת כי בחינת כלל הייצוג ההולם של הנשים תיעשה במועד פרסום דוח מבקר המדינה, כשמונה חודשים לאחר הבחירות. סיעה ששליש מהנבחרים המכהנים מטעמה באותו מועד הן נשים תהיה זכאית לתוספת המימון. תוספת המימון תיחשב ככספי מימון בחירות, ויחולו לגביה ההוראות של חוק הרשויות המקומיות. כן נקבע, כי החוק יחול החל בבחירות הכלליות לרשויות המקומיות שייערכו לאחר פרסומו של החוק (היינו, הבחירות לרשויות המקומיות שאמורות להיערך בשנת 2018).

החוק המלא


  • חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 12), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"ד (23 ביוני 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 541, מיום כ"ד באדר א' התשע"ד (24 בפברואר 2014), עמ' 75.

    תיקון סעיף 71.בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג–1993‏ ס"ח התשנ"ג, עמ' 146; התשע"ד, עמ' 302. , בסעיף 7 –(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא:"(3) סיעה או רשימה שלפחות שליש מבין חברי המועצה שנבחרו ומכהנים מטעמה במועד האמור בסעיף קטן (ב)(2) הם נשים – 115% מסכום המימון האמור בפסקה (1).";(2) בסעיף קטן (ב) –(א) בפסקה (1), אחרי "סעיף קטן (א)" יבוא "(1) ו-(2)";(ב) בפסקה (2), אחרי "יתרת 15%" יבוא "מהסכום המגיע לפי סעיף קטן (א), (א1) או (א2), לפי העניין";(ג) אחרי פסקה (2) יבוא:"(3) עמדה סיעה או רשימה בתנאי הזכאות לפי סעיף קטן (א)(3) ישולם לה במועד האמור בפסקה (2) ההפרש שבין 85% מהסכום שהיא זכאית לו לפי סעיף קטן (א)(3) ובין הסכום ששולם לה לפי פסקה (1)."תחולה 2.הוראות חוק זה יחולו החל מהבחירות הכלליות לרשויות המקומיות שייערכו לאחר יום פרסומו של חוק זה; לעניין זה, "הבחירות הכלליות" – כמשמעותן בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965 ס"ח התשכ"ה, עמ' 248..
משוב א- א+