אישור החוק - הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 19), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏09 ‏יוני ‏2014 20:14

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 50

משה גפני
עמר בר-לב
חנין זועבי
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

דב חנין
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

מיקי לוי
עדי קול
יפעת קריב
מאיר שטרית
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

משה זלמן פייגלין
רוברט אילטוב
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

שולי מועלם-רפאלי
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 19), התשע”ד-2014 התקבל בקריאה שניה ובקריאה שלישית ביום י”א בסיוון התשע”ד (9 ביוני 2014).

  חוק זה הוא חלק מפיצול הצעת חוק להגדלת הסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשע”ד-2014 שאושר בקריאה הראשונה ביום י”ט באייר התשע”ד (19 במאי 2014).

  החוק מתקן שני חוקים: האחד, חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957 (להלן – חוק נכי רדיפות הנאצים) והשני, חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי”ד-1954 (להלן – חוק נכי המלחמה בנאצים).

  במסגרת התיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים נקבע, כי התגמול המינימלי לדרגת נכות של 25% לא יפחת מ- 2,200 ₪. הסכום האמור יעודכן על ידי שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת.
  בנוסף, נקבעה הוראה לפיה ניצולי שואה המקבלים תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה יהיו זכאים למענק שנתי בסכום של 2,000 ₪, ללא צורך בהצגת קבלות או אישורים מתוך מטרה לסייע במימון הוצאות חיוניות.
  עוד נקבע, כי הרשות המוסמכת וכן הנכה יהיו רשאים לדרוש עם תום שישה חודשים מיום שנקבעה לאחרונה דרגת הנכות, או במועד מוקדם יותר אם אירעו נסיבות חדשות, הנתמכות במסמכים רפואיים, לקבוע שנית את דרגת הנכות של הנכה, ולא בתום כל שנה, כפי שהיה קבוע עד חקיקתו של תיקון זה.
  כמו כן, נקבע כי נפטר נכה וערב פטירתו היה זכאי לתגמול הקבוע בחוק – ישולם לבן זוגו, עם תום 36 חודשים בהם הוא זכאי לקבל את התגמול המלא וכל עוד לא נישא, קבצה חודשית בסכום של 2,000 ש”ח לכל ימי חייו.

  במסגרת התיקון לחוק נכי המלחמה נקבעה הוראה דומה לעניין התגמול המינימלי, כך שסכום זה לא יפחת מ- 2,200 ₪. כמו כן, אלמן או אלמנה של נכה שנפטר והיה זכאי לתגמול, יקבלו בתום 36 חודשים הקבועים בחוק וכל עוד לא נישאו, קצבה חודשית בסכום של 2,000 ₪, לכל ימי חייהם.

  בנוסף, במסגרת התיקון לשני החוקים נקבעה הוראת שמירת הטבות לפיה, נכה שהפסיק לקבל גמלת הבטחת הכנסה עקב הגדלת התגמול, יוסיף להיות זכאי להטבות הנלוות שקיבל בשל היותו מקבל הבטחת הכנסה. וכן, אם ההטבה היא באותו תחום הטבה, הוא יהיה זכאי לקבל את ההטבה בשיעור הגבוה מבין שתי ההטבות.

  עוד נקבע בתיקון לשני החוקים, כי המועדים להגשת ערר על החלטת הרשות המוסמכת, הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת הוועדה הרפואית העליונה והגשת ערעור על ועדת העררים, יעמדו על פי רוב, על שישים ימים ולא על שלושים ימים כפי שהיה קבוע טרם התיקון.

  תחילתו של החוק האמור, ביום ג` בסיוון התשע”ד (1 ביוני 2014) (להלם – יום התחילה) ולא ישולמו או יינתנו תשלום או הטבה בהתאם לתיקון, בעד התקופה שקדמה ליום התחילה.
  עם זאת, ההוראות לעניין תשלום לבן זוגו של נכה שנפטר יחולו לגבי בן זוגו של נכה שמועד פטירתו חל בתקופה שתחילתה 36 חודשים לפני יום התחילה.

החוק המלא


 • חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 19), התשע"ד–2014 *
  התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ד (9 ביוני 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 866, מיום י"ט באייר התשע"ד (19 במאי 2014), עמ' 558.

  תיקון סעיף 31. בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957‏ ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ב, עמ' 582. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, ברישה, במקום "שלושה" יבוא "כל".תיקון סעיף 42.בסעיף 4 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1) סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-2,200 שקלים חדשים."הוספת סעיף 4ג23.אחרי סעיף 4ג1 לחוק העיקרי יבוא:"מענק הטבות לנכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה או לתגמול לפי הכנסה4ג2.(א) לנכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה ולנכה הזכאי לתגמול לפי הכנסה ישולם, עד 10 בפברואר של כל שנה, נוסף על האמור בסעיפים 4א או 4ג1, לפי העניין, מענק הטבות שנתי בסכום של 2,000 שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן ב-1 בדצמבר בכל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –"מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בדצמבר 2014;"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.(ב) מי שהוחלט לגביו לפי סעיף 4א או 4ג1 כי מתקיימים בו תנאי הזכאות לקבלת תגמול מוגדל לפי הכנסה או תגמול לפי הכנסה, לפי העניין, יהיה זכאי למענק הטבות שנתי לפי סעיף זה בעד התקופה שבה מתקיימים בו התנאים האמורים, החל ב-1 בינואר של אותה השנה שבה הגיש את הבקשה לקבלת תגמול מוגדל לפי הכנסה או תגמול לפי הכנסה, לפי העניין."תיקון סעיף 4ה4.בסעיף 4ה לחוק העיקרי, בסופו יבוא "לרבות הסכום האמור בסעיף 4(א1)".הוספת סעיף 4ו5.אחרי סעיף 4ה לחוק העיקרי יבוא:"שמירת הטבות4ו.נכה שהפסיק לקבל גמלת הבטחת הכנסה עקב הגדלת התגמול המשולם לפי סעיף 4, יוסיף להיות זכאי להטבה נלווית שניתנה לו לפני הגדלת התגמול, אלא אם כן חדלה הזכאות להטבה הנלווית לפי ההוראות שמכוחן ניתנה; מי שזכאי להטבה נלווית, ובאותו עניין שבתחומי ההטבה הנלווית הוא זכאי להטבה מכוח דין או הסדר אחר, יהיה זכאי להטבה בשיעור הגבוה מביניהן; לעניין זה –"גוף ציבורי" – הממשלה, וכן גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.;"גמלת הבטחת הכנסה" – גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980 ס"ח התשמ"א, עמ' 30., או גמלת השלמת הכנסה לפי סעיף 9 להסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות שנערך מכוח סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.;"הטבה נלווית" – הטבה או מענק, שאינם תשלום גמלה חודשית, הניתנים למקבל גמלת הבטחת הכנסה מכוח כל דין או הסדר או על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג."תיקון סעיף 96.בסעיף 9 לחוק העיקרי, אחרי "תשי"ד–1954" יבוא "בתוך שישים ימים מיום שנמסרה להם ההחלטה".תיקון סעיף 9א7.בסעיף 9א לחוק העיקרי, אחרי "משפטית בלבד" יבוא "בתוך שישים ימים מיום שנמסרה להם ההחלטה".תיקון סעיף 108. בסעיף 10(א) לחוק העיקרי, במקום "עם תום כל שנה מיום שנקבעה לאחרונה דרגת הנכות" יבוא "עם תום שישה חודשים מיום שנקבעה לאחרונה דרגת הנכות, או במועד מוקדם יותר אם אירעו נסיבות חדשות, הנתמכות במסמכים רפואיים, שיש בהן כדי להשפיע על דרגת הנכות של הנכה". תיקון סעיף 11א9.בסעיף 11א לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א)(1), במקום הסיפה החל במילים "ובכפוף לשינויים" יבוא "מתום התקופה האמורה תשולם לבן זוגו, כל עוד לא נישא, קצבה חודשית בסכום של 2,000 שקלים חדשים";(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1) סכום התגמול המשתלם לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-2,000 שקלים חדשים; סכום זה וכן סכום הקצבה החודשית המשתלם לפי פסקה (1) של הסעיף הקטן האמור יעודכנו בהתאם לשינויים שיחולו בתוספת היוקר בלבד."תיקון סעיף 1710.בסעיף 17 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), במקום "תוך שלושים ימים" יבוא "בתוך שישים ימים", ובמקום "ארבעה עשר יום" יבוא "שלושים ימים";(2) בסעיף קטן (ח), במקום "תוך שלושים יום" יבוא "בתוך שישים ימים".תיקון חוק נכי המלחמה בנאצים
משוב א- א+