קריאה שנייה - הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס` 6), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏09 ‏יוני ‏2014 18:37

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

חנין זועבי
זבולון כלפה
שולי מועלם-רפאלי
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יריב לוין
משה זלמן פייגלין
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

עמר בר-לב
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

עליזה לביא
מיקי לוי
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

אילן גילאון
עיסאווי פריג`
יצחק וקנין
נסים זאב

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק זכויות החולה (תיקון מס' 6), התשע"ד–2014
    **
    התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ד (9 ביוני 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 544, מיום ט"ז באדר ב' התשע"ד (18 במרס 2014), עמ' 84.

    תיקון סעיף 241.בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996 ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התש"ע, עמ' 485., בסעיף 24 – (1) בסעיף קטן (א) –(א) ברישה, במקום "חמישה" יבוא "שישה";(ב) אחרי פסקה (4) יבוא:"(5) אחות מוסמכת.";(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב1) היו הדעות בוועדה שקולות –(1) לעניין פנייה לפי סעיף 13(ד) – יראו את החלטת הוועדה כהחלטה שלא לאשר למטפל להימנע ממסירת מידע למטופל;(2) לעניין פנייה לפי סעיף 15(2) – יראו את החלטת הוועדה כהחלטה שלא לאשר למטפל לתת למטופל טיפול בניגוד לרצונו;(3) לעניין פנייה לפי סעיף 18 או 20 – תכריע דעתו של היושב ראש."תחילה2.תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.
משוב א- א+