אישור החוק - הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס` 3), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏09 ‏יוני ‏2014 18:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עליזה לביא
משה זלמן פייגלין
עמר בר-לב
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס”ה¬–2004 מאפשר לבית המשפט להטיל על עבריין מין מגבלות על מגורים או על עבודה בקרבת מקום המגורים או מקום העבודה של הנפגע כדי למנוע נזק נפשי לנפגע העבירה. בפועל, נעשה בחוק שימוש מועט. מטרת התיקון לעודד שימוש בחוק ולהסיר חסמים שמונעים כיום מנפגעי עבירה להגיש בקשות לפיו. לפי החוק, ניתן למנות מומחה שימסור חוות דעת על מצבו של נפגע העבירה. חוות הדעת כוללת הערכה של הנזק הנפשי שעלול להיגרם לנפגע מחזרתו של עבריין המין לסביבתו, והיא עשויה לכלול מידע אישי רב על הנפגע. החשש מחשיפת הפרטים האישיים המופיעים בחוות הדעת, בייחוד מול העבריין, אך גם מול צדדים נוספים, הוא אחד החסמים שמקשים על נפגעים להגיש בקשות לפי החוק.
    כדי להגן על הנפגע מפני חשיפת המידע שבחוות הדעת ולעודד הפעלה של החוק, קבעה הכנסת כי בית המשפט יהיה רשאי להחליט, מטעמים שבטובת הנפגע, שחוות הדעת לא תימסר לעבריין המין. במקרה כזה, תועבר לעבריין תמצית מהמידע העובדתי הכלול בחוות הדעת, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בטובת נפגע העבירה. כדי לשמור על איזון מול זכויותיו של העבריין, בית המשפט ימסור לסניגורו של עבריין המין את חוות הדעת, ובלבד שהסניגור לא יעביר את חוות הדעת לעבריין המין. אם עבריין המין אינו מיוצג, בית המשפט ימנה לו סניגור לשם ייצוגו בהליך זה. כמו כן, תוקן החוק כך שנקבעה בו הוראת סודיות לגבי כל מי שהגיע לידיו מידע מחוות דעת או מעדות נוספת של מומחה, למעט שימוש במידע לצורך ההליך המשפטי, אך בכפוף לאיסור על מסירת המידע לעבריין אם כך קבע בית המשפט. הפרת הוראת הסודיות תהיה עבירה פלילית שבצדה עונש של שנת מאסר. ההסדר המוצע יחול גם לעניין חוות דעת מומחה מטעם בעל דין שניתנה לפי הוראות סעיף 4(ב)(1) לחוק.

החוק המלא


  • חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 3), התשע"ד–2014
    **
    התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ד (9 ביוני 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 545, מיום י"ב באייר התשע"ד (12 במאי 2014), עמ' 86.

    תיקון סעיף 41.בחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה–2004 ס"ח התשס"ה, עמ' 6; התשע"א, עמ' 1170., בסעיף 4 –(1) בסעיף קטן (ב) –(א) בפסקה (1), בסופה יבוא "התיר בית המשפט להביא עדות נוספת כאמור, יחולו עליה הוראות פסקה (4), בשינויים המחויבים;";(ב) אחרי פסקה (3) יבוא:"(4) חוות הדעת תימסר לבעלי הדין, ובית המשפט ישמע כל טענה באשר לכתוב בה; בית המשפט רשאי להחליט, מטעמים שבטובת נפגע העבירה, שלא למסור לעבריין המין את חוות הדעת או חלק ממנה; החליט בית המשפט כאמור – יחולו הוראות אלו:(א) בית המשפט יעביר לעבריין המין תמצית מהמידע העובדתי הכלול בחוות הדעת, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בטובת נפגע העבירה;(ב) בית המשפט ימסור לסניגור של עבריין המין את חוות הדעת, ואם אינו מיוצג – ימנה לו סניגור לשם ייצוגו בהליך לפי סעיף קטן זה; הסניגור לא יעביר חוות דעת שנמסרה לו לעבריין המין.";(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד) מי שהגיע אליו מידע מחוות דעת או מעדות נוספת כאמור בסעיף קטן (ב)(1) ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא לצורך ההליך המשפטי שבקשר אליו הוכן ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב)(4), או באישור בית המשפט; העובר על הוראה זו, דינו – מאסר שנה." תיקון חוק הסניגוריה הציבורית
משוב א- א+