אישור החוק - הצעת חוק משפחות חד-הוריות (תיקון מס` 4), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏19 ‏מאי ‏2014 19:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

יריב לוין
עדי קול
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
משה זלמן פייגלין

תקציר

  • חוק משפחות חד-הוריות, התשנ”ב–1992, מעניק שורה של זכויות והטבות על ידי משרדי הממשלה ומוסדות ציבור שונים להורים יחידים. הורה יחיד מוגדר בחוק כתושב ישראל שיש בהחזקתו ילד וכן מתקיים לגביו אחד המצבים המפורטים בחוק ובהם: הורה שאינו נשוי : רווק, אלמן או גרוש או לחלופין הורה נשוי שחי בנפרד מבן זוגו, אישה עגונה, אישה החיה בנפרד בן זוגה ושוהה במקלט לנשים מוכות תקופה מסוימת הנקובה בחוק ועוד. החוק בא לתת מזור, בדמות זכויות והטבות, לבעיות הקיום הקשות בפניהן ניצב הורה במשפחה חד-הורית. בהיעדר בן זוג, שיסייע בניהול משק הבית ובגידול הילדים, הורה יחיד מתקשה למצוא עבודה שבצידה פרנסה ראויה ומאידך הוא המפרנס היחיד של משפחתו.
    החוק נועד להחליף את המונח ”הורה יחיד” שהיה קבוע בחוק, במונח ”הורה עצמאי” וכן לשנות את שם החוק מחוק משפחות חד-הוריות, התשנ”ב–1992 לחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ”ב–1992. התיקון לחוק נועד להכיר בכך שהמונחים הקבועים כיום, אינם משקפים נאמנה מצבים שבהם ההורה היחיד שבהחזקתו הילד הוא גרוש או פרוד, שהרי במצבים אלה לילד יש שני הורים מוכרים וידועים ובמקרים רבים שני ההורים מעורבים במידה רבה בגידולו של הילד, בחינוכו ובטיפול בו. המונח ”הורה עצמאי” מתאר מצב בו הורה מתנהל באופן עצמאי במשק הבית שלו, ואין בכך כדי לגרוע ממקומו של הורה נוסף בעולמו של הילד.
    מטרת התיקון המוצע לחוק הוא להשפיע על השיח המשפטי והציבורי, על מנת לחזק את התפיסה, כי גם במקרים של פירוד בין בני זוג, לילד שלהם יש זוג הורים, הרוצים בטובתו ותורמים לגידולו והתפתחותו.

החוק המלא


  • חוק משפחות חד-הוריות (תיקון מס' 4), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט באייר התשע"ד (19 במאי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 530, מיום ז' בטבת התשע"ד (10 בדצמבר 2013), עמ' 28.

    תיקון שם החוק1.בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב–1992‏ ס"ח התשנ"ב, עמ' 147; התשס"א, עמ' 218. (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "משפחות חד-הוריות" יבוא "סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי".החלפת מונח2.בחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "הורה יחיד" ובמקום "ההורה היחיד" יבוא "הורה עצמאי".תיקון חוק הבטחת הכנסה
משוב א- א+