אישור החוק - הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏04 ‏מרץ ‏2014 18:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עפו אגבאריה
עליזה לביא
מיקי לוי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ”ג–1993 (להלן – החוק העיקרי) מסדיר את סכום המימון לסיעה, לרשימה ולמועמד בבחירות לרשויות המקומיות. חוק זה מאריך באופן חד פעמי את המועד הקבוע בחוק העיקרי לעניין הגשת בקשות למימון הוצאות לגבי הבחירות שהתקיימו בתקופה שמיום י”ח בחשוון התשע”ד (22 באוקטובר 2013) עד יום תחילתו של חוק זה. הארכת המועד תאפשר קבלת המימון בכפוף לעמידה בהוראות החוק העיקרי. ההארכה היא לתקופה של 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

החוק המלא


  • חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ב' באדר ב' התשע"ד (4 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 542, מיום א' באדר ב' התשע"ד (3 במרס 2014), עמ' 80.

    הארכת מועד לבקשת קבלת מימון – הוראת שעה1.(א) בחוק זה –"החוק העיקרי" – חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג–1993‏ ס"ח התשנ"ג, עמ' 146.;"התקופה הקובעת" – תקופה של 30 ימים, שתחילתה ביום תחילתו של חוק זה (בחוק זה – יום התחילה).(ב) סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות הזכאים למימון לפי סעיף 7 לחוק העיקרי, לגבי הבחירות שהתקיימו בתקופה שמיום י"ח בחשוון התשע"ד (22 באוקטובר 2013) עד יום התחילה, ולא מסרו במועד הודעה לפי סעיפים 11 או 12 לחוק העיקרי, לפי העניין, רשאים בתוך התקופה הקובעת למסור לשר הפנים הודעה כאמור. (ג) מסרו הסיעה, הרשימה או המועמד הודעה כאמור בסעיף קטן (ב), ישולם סכום המימון רק אם הגישו למבקר המדינה חשבונות ודין וחשבון כספי, בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק העיקרי.(ד) על אף האמור בסעיפים 7 או 9 לחוק העיקרי, סיעה, רשימה או מועמד שמסרו הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) יהיו זכאים, לפי העניין, לסכום מימון השווה ל-85% מסכום המימון שלו היו זכאים אילו היו מגישים את הודעתם במועד האמור בסעיפים 11 או 12 לחוק העיקרי, לפי העניין (בסעיף זה – סכום מימון מופחת), ויראו את סכום המימון המופחת כסכום המימון לעניין אופן ומועד התשלום לפי החוק העיקרי, בכפוף להוראות חוק זה. (ה) סכום בשווי של 85% מסכום המימון המופחת ישולם, בכפוף להוראות סעיף 7(ב)(1) לחוק העיקרי, מיד עם הגשת ההודעה לשר הפנים. (ו) סכום בשווי של עד יתרת 15% מסכום המימון המופחת ישולם, בכפוף להוראות סעיף 23(ג) עד (ה) לחוק העיקרי, מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון לפי סעיף 23(א) לחוק העיקרי. (ז) הוראות החוק העיקרי יחולו לעניין חוק זה ככל שלא שונו בו.
משוב א- א+