אישור החוק - הצעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס` 3) התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏04 ‏מרץ ‏2014 18:53

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

מירי רגב
שלי יחימוביץ
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עפו אגבאריה
מיקי לוי
נסים זאב

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • סעיף 2 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ”ו–1996 מורה כי נשים וגברים יקבלו שכר שווה, אם הם מועסקים באותו מקום עבודה ומבצעים עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך. החוק קובע כי עבודות שוות הן עבודות בעלות משקל שווה, בין היתר מבחינת הכישורים, המאמץ, המיומנות והאחריות הנדרשים לביצוען ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהם הן מבוצעות. עם זאת, החוק אינו מונע הפרשים בשכר המשולם אם ההפרשים נובעים מנסיבות מוצדקות כמו איכות העבודה, הכשרת העובד או השכלתו.
  למרות חוק זה וחוקי מגן נוספים בתחום דיני העבודה, פערי השכר בין גברים לנשים בישראל הם מן הגבוהים בעולם המערבי. בשל כך ועל מנת לפעול לצמצום פערי השכר, החליטה הכנסת לתקן את חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ואת חוק שיווי זכויות האישה, התשי”א–1951 ולעודד הנגשה, עיבוד ופרסום של שכר בהתייחסות לפי מין.
  במסגרת התיקון לחוק, הוסף סעיף 6א לפיו מי שמוטלת עליו חובה לפרסם או לדווח על שכרם של עובדים ונושאי משרה, יכלול בפרסום או בדיווח התייחסות למין העובד. הפרסומים לגביהם תחול החובה מפורטים בתוספת לחוק וכוללים את פרסום מקבלי השכר הגבוה בחברות ציבוריות, עמותות, תאגידי מים וביוב וכן את הדוח השנתי שמפרסם הממונה על השכר במשרד האוצר לפי חוק יסודות התקציב. מטרת התיקון המוצע היא להציף את פערי השכר במשק, בין גברים לנשים, בהסתמך על הדיווחים הקיימים של מקבלי השכר. שר הכלכלה, באישור הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת, יוכל לשנות את החיקוקים המנויים בתוספת בצו.
  בנוסף תוקן סעיף 6ג3 לחוק שיווי זכויות האישה, התשי”א–1951 המטיל על משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים את החובה לאסוף, לעבד ולפרסם מידע סטטיסטי לפי מין ולהחיל חובה זו גם על חברות ציבוריות.

החוק המלא


 • חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 3), התשע"ד–2014 *
  התקבל בכנסת ביום ב' באדר ב' התשע"ד (4 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 538, מיום י"א באדר א' התשע"ד (11 בפברואר 2014), עמ' 62.

  הוספת סעיף 6א 1.בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו–1996‏ ס"ח התשנ"ו, עמ' 230; התשע"ב, עמ' 606. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 6 יבוא: "פרסום מידע 6א.מי שמוטלת עליו חובה לפי חיקוק המנוי בתוספת לפרסם מידע או לדווח על שכר של עובדים ונושאי משרה, יכלול בפרסום או בדיווח כאמור התייחסות לפי מין; שר הכלכלה רשאי, באישור הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת."הוספת תוספת 2.אחרי סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא:
  "תוספת
  (סעיף 6א) 1. חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60. – סעיף 33א;2. חוק העמותות, התש"ם–1980 ס"ח התש"ם, עמ' 210. – סעיף 36(ב);3. תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל–1970 ק"ת התש"ל, עמ' 2037. – סעיף 21;4. כללי תאגידי מים וביוב (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ע–2010 ק"ת התש"ע, עמ' 1046. – סעיף 11(5)."
משוב א- א+