הסתייגות - הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס` 14), התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏19 ‏מרץ ‏2014 20:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 29

מרדכי יוגב
זבולון כלפה
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

יולי - יואל אדלשטיין
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

משה זלמן פייגלין
עדי קול

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק תיקן את ההגדרה ”שיעור התוספת המרבית”, שבסעיף 6א לחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ”ב–1992. ההגדרה האמורה קובעת את גידול סכום ההוצאה הממשלתית בשנה נתונה, ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה. בהגדרה החדשה, שנחקקה בתיקון זה, נקבע ששיעור התוספת המרבית, כאמור, יהיה הסכום שמתקבל מממוצע שיעורי הגידול באוכלוסייה בישראל בשלוש השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב וממכפלת היחס שבין 50% ובין היחס חוב-תוצר באחוז אחד – וזאת לעניין שנות התקציב 2015 ואילך. לגבי כל אחת משנות התקציב 2011 עד 2014 נקבע, כי שיעור התוספת המרבית יהיה היחס שבין 60% ובין היחס חוב-תוצר, כשהוא מוכפל בממוצע שיעור הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי בעשר השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב, ושלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני התוצר המקומי הגולמי.

החוק המלא


  • חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 14), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד (19 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 847, מיום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014), עמ' 392.

    תיקון סעיף 6א1. בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב–1992‏ ס"ח התשנ"ב, עמ' 45; התשע"ג, עמ' 82., בסעיף 6א(ג), במקום ההגדרה "שיעור התוספת המרבית" יבוא: ""שיעור התוספת המרבית" – (1) לעניין כל אחת משנות התקציב 2011 עד 2014 – היחס שבין 60% ובין היחס חוב-תוצר, כשהוא מוכפל בממוצע שיעורי הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי בעשר השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני התוצר המקומי הגולמי;(2) לעניין כל אחת משנות התקציב 2015 ואילך – הסכום של שני אלה:(א) ממוצע שיעורי הגידול באוכלוסייה בישראל בשלוש השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את שיעורי הגידול כאמור;(ב) אחוז אחד כפול היחס שבין 50% ובין היחס חוב-תוצר."
משוב א- א+