קריאה שנייה - הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס` 14), התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏19 ‏מרץ ‏2014 18:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

עדי קול
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

ציפי לבני
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

מיקי לוי
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

נסים זאב
זבולון כלפה
שולי מועלם-רפאלי
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

איתן כבל

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס` 14), התשע”ד–2014 (להלן – החוק) מצמצם את הפטור מאיסור על הסדר כובל, הקבוע כיום בחוק ההגבלים העסקיים ביחס להסדר הנוגע לגידול ושיווק בסיטונות של תוצרת חקלאית מגידול מקומי, כך שיכולתם של משווקים סיטונאיים לקיים הסדרים בינם לבין עצמם תוגבל.
  נקבע שפטור מהסדר כובל כאמור יחול רק אם כל הצדדים להסדר הם המגדלים של כל התוצרת החקלאית שאליה נוגע ההסדר, או שכל הצדדים להסדר הם מגדלים של תוצרת חקלאית מאותו סוג שאליו נוגע ההסדר, ובלבד שאם אחד המגדלים הוא גם משווק סיטונאי מרבית התוצרת שהוא משווק היא מגידולו שלו, או שהצדדים להסדר הם מגדל ורוכש וכל כבילותיו של ההסדר נוגעות לשיווק בסיטונות של התוצרת החקלאית שהמגדל מוכר לרוכש. בתוך כך, החוק קובע הגדרה ל”מגדל” ול”תאגיד מגדלים” אשר עליהם יחול הפטור. בנוסף, גם לגבי הסדר שנחשב הסדר כובל, שעניינו גידול או שיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית, יוכלו חקלאים להגיש לממונה על ההגבלים העסקיים בקשות לפטור, שיוכרעו על ידו תוך 60 ימים.
  החוק יכנס לתוקף תוך שנה מיום פרסומו.

החוק המלא


 • חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 14), התשע"ד–2014 *
  התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד (19 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 768, מיום ג' בתמוז התשע"ג (11 ביוני 2013), עמ' 586, עמ' 761.

  תיקון סעיף 11.בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ב, עמ' 382. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "השר" במקום "שר התעשיה והמסחר" יבוא "שר הכלכלה". תיקון סעיף 32.בסעיף 3 לחוק העיקרי, בפסקה (4) –(1) האמור בה יסומן "(א)", ובה, אחרי "ושיווק" יבוא "בסיטונות" ובמקום הסיפה החל במילים "אם כל הצדדים" יבוא "(להלן – תוצרת חקלאית), ומתקיים לגביו אחד מאלה:(1) כל הצדדים להסדר הם המגדלים של כל התוצרת החקלאית שאליה נוגע ההסדר;(2) כל הצדדים להסדר הם מגדלים של תוצרת חקלאית מאותו סוג שאליו נוגע ההסדר; ובלבד שלא יהיה צד להסדר מי שהוא או אדם קשור אליו הוא משווק סיטונאי של תוצרת חקלאית מאותו סוג שאליו נוגע ההסדר, אשר למעלה ממחצית התוצרת החקלאית כאמור שהוא משווק מקורה במגדלים אחרים, ואם הוא תאגיד מגדלים – מקורה של למעלה ממחצית התוצרת החקלאית כאמור שהוא משווק במגדלים שאינם מחזיקים בתאגיד;(3) הצדדים להסדר הם מגדל אחד או יותר ורוכש תוצרת חקלאית של אותו מגדל או של אותם מגדלים, וכל כבילותיו נוגעות לשיווק בסיטונות של התוצרת החקלאית שאותו מגדל או שאותם מגדלים מכרו לרוכש;";(2) אחרי פסקת משנה (א) יבוא:"(ב) הוראת פסקת משנה (א) לא תחול על מוצרים שיוצרו מתוצרת חקלאית.(ג) השר, בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, להוסיף סוגים של תוצרת חקלאית לסוגים המנויים בפסקת משנה (א) או לגרוע מהם. (ד) בפסקה זו –"אדם קשור" – כל אחד מאלה:(1) אדם השולט בתאגיד;(2) תאגיד הנשלט בידי אדם כאמור בפסקה (1);(3) תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורים בפסקאות (1) ו-(2);"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968;"מגדל" – מי שעוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק או תאגיד מגדלים;"תאגיד מגדלים" – תאגיד שמי שעוסקים בגידול תוצרת חקלאית לשיווק מחזיקים לפחות 75% מאמצעי השליטה ומהזכות לרווחים בו, ומתקיימים בו כל אלה: (1) אם הוא תאגיד העוסק בשיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית ויש לו בעל שליטה או שיש אדם שזכאי להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו – בעל השליטה או האדם האמור מגדל את החלק הגדול ביותר מהתוצרת החקלאית שמשווק התאגיד לעומת החלק שמגדל כל אחד מהמחזיקים בתאגיד שאינם שולטים בו; (2) מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק אינו שולט בתאגיד ואין לו זכות להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו;(3) מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק, והוא משווק סיטונאי או משווק קמעונאי של תוצרת חקלאית, או אדם קשור למי מהם, לא מחזיק בתאגיד, בשיעור כלשהו; "סוג", של תוצרת חקלאית – סוג מסוגי התוצרת החקלאית המפורטים בפסקת משנה (א), או פרט מפרטי אותו סוג, אם החליט על כך הממונה כדי למנוע חשש לפגיעה בתחרות; החלטת הממונה לפרוט סוג כאמור לפרטים תיכנס לתוקפה בתום שלושים ימים מיום פרסומה ברשומות; ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות."תיקון סעיף 14א3.בסעיף 14א לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא: "(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בבקשה לפי סעיף 14 שעניינה גידול או שיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית שהגיש מגדל כהגדרתו בסעיף 3(4)(ד), יקראו את סעיף קטן (א) כך שבמקום "90 ימים" יבוא "60 ימים"."תחילה
משוב א- א+