אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס` 47), התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏19 ‏מרץ ‏2014 16:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

יולי - יואל אדלשטיין
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

עדי קול
דוד אזולאי
יצחק וקנין
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין

נמנע 0

תקציר

 • החוק נועד להתמודד עם התופעה של החדרת חפצים אסורים לבתי הסוהר.
  קודם לתיקון, העונש הקבוע בפקודת בתי הסוהר להחדרה והעברה של חפצים אסורים לבית סוהר עמד על חצי שנת מאסר, וכדי להתמודד עם עבירות של הכנסת חפצים מסוכנים, נעשה שימוש בסעיף כללי מתקנות ההגנה (שעת–חירום), 1945.
  החוק קובע הסדר מפורט יותר לעניין זה בפקודת בתי הסוהר. לפי החוק החדש, העונש על הכנסת מכשיר טלפון לבתי הסוהר יעמוד על עד שלוש שנות מאסר, והעונש על הכנסת חפץ אסור מסוכן יעמוד על עד חמש שנות מאסר. אם ההכנסה היתה במטרה לסכן חיי אדם, לפגוע בביטחון המדינה או לסייע לארגון טרור, העונש על כל אחת מהעבירות יעמוד על עד עשר שנות מאסר.
  לצד אלו, עדיין נותרה עבירה של הכנסת חפץ אסור ”רגיל”, שהעונש בגינה הוא שישה חודשי מאסר. מאחר שלבית הסוהר נכנסים מבקרים המחזיקים חפצים לשימושם האישי שעלולים להיכנס תחת ההגדרה של חפץ אסור, תוקנה הגדרת ”חפץ אסור” כך שבסמכותו של מנהל בית הסוהר, סגנו או קצין בדרגת רב כלאי לאשר הכנסת חפצים כאלה.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47), התשע"ד–2014 *
  התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד (19 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 762, מיום י"ח בסיוון התשע"ג (27 במאי 2013), עמ' 364.

  תיקון סעיף 11. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשע"ד, עמ' 391. (להלן – הפקודה), בסעיף 1, בהגדרה "חפץ אסור", בסופה יבוא "למעט חפץ שהכנסתו אושרה בידי מנהל בית הסוהר או סגנו או קצין שמנהל בית הסוהר הסמיך לכך ושדרגתו אינה פחותה מדרגת רב כלאי;".תיקון סעיף 522. בסעיף 52 לפקודה –(1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, המילים "או קנס 450 לירות" – יימחקו;(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –(1) העושה אחד מאלה, במישרין או בעקיפין, דינו – מאסר חמש שנים:(א) מכניס, מעביר או זורק חפץ אסור מסוכן אל תוך בית סוהר;(ב) מניח חפץ אסור מסוכן בתוך בית סוהר;(ג) מעביר חפץ אסור מסוכן לאסיר או מאסיר לאדם אחר;(ד) אסיר המחזיק בחפץ אסור מסוכן;(2) העושה אחד מאלה, במישרין או בעקיפין, דינו – מאסר שלוש שנים:(א) מכניס, מעביר או זורק ציוד קצה רט"ן אל תוך בית סוהר;(ב) מניח ציוד קצה רט"ן בתוך בית סוהר;(ג) מעביר ציוד קצה רט"ן לאסיר או מאסיר לאדם אחר;(ד) מאפשר את השימוש בציוד קצה רט"ן בתוך בית סוהר, לרבות על ידי מימון; (ה) אסיר המחזיק בציוד קצה רט"ן;(3) העושה פעולה כאמור בפסקאות (1) או (2), במטרה להביא לסיכון חיי אדם, לגרום חבלה חמורה לאדם, לפגוע בביטחון המדינה או לסייע לארגון טרור, דינו – מאסר עשר שנים; לעניין זה, "במטרה" – לרבות תוך ראייה מראש את אחת או יותר מהאפשרויות המפורטות בפסקה זו כאפשרות קרובה לוודאי.(ג) בסעיף זה –"חפץ אסור מסוכן" – חפץ אסור שבשל טיבו או מהותו הכנסתו לבית הסוהר, העברתו לאסיר או העברתו מאסיר לאדם אחר, עלולה לסכן חיי אדם או לפגוע בבריאותו, להביא לגרימת חבלה חמורה לאדם, לפגוע בביטחון המדינה או לסייע לבריחה מבית הסוהר, וכן חפץ שביכולתו לייצר חפץ כאמור;"ציוד קצה רט"ן" – ציוד בזק כמשמעותו לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218., נישא או מיטלטל, המתחבר או המיועד להתחבר אל מערכת של מיתקני אלחוט שבאמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון נייד לציבור, לרבות כל חלק של ציוד כאמור, כגון כרטיס sim, כרטיס זיכרון, אנטנה, סוללה ומטען." תיקון תקנות ההגנה (שעת חירום)3. בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945‏ ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' (ע) 855, (א) 1055., בתקנה 134(1), פסקה (ה) – תימחק.
משוב א- א+