קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס` 136), התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏19 ‏מרץ ‏2014 16:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
איציק שמולי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עפו אגבאריה
עדי קול

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • פקודת העיריות [נוסח חדש] מסדירה את מועד קביעת סכום הארנונה ברשות המקומית. החוק מקדים את המועדים לקביעת סכומי הארנונה ברשויות המקומיות, כך שככלל, ההחלטה תתקבל ותתפרסם לפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה. מועצת הרשות המקומית תקבל את ההחלטה על שיעור הארנונה עד ה-1 ביולי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה. על מנת לאשר שיעור חריג של ארנונה תפנה מועצת הרשות המקומית לשרי הפנים והאוצר, והם יקבלו את ההחלטה עד ה-15 בדצמבר שלפני שנת הכספים שבשלה מוטלת הארנונה.
    על אף האמור, אם התקיימו בחירות לראש העירייה בתקופה שמ-1 במאי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה ועד 31 בינואר, תתקבל החלטת המועצה בדבר סכום הארנונה לא יאוחר משלושה חודשים מיום תחילת הכהונה של ראש הרשות המקומית. בנוסף, הרשות המקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה את טיוטת הצעתה בדבר הטלת הארנונה עשרה ימים לפני ישיבת המועצה, הוראה זו תיכנס לתוקפה רק בחלוף שנתיים מיום פרסום החוק. כן נקבע כי לעניין שנת כספים 2015 יהיה שיעור העדכון של הארנונה 0.75%.


החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 136), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד (19 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 853, מיום כ"ד באדר א' התשע"ד (24 בפברואר 2014), עמ' 428.

    תיקון סעיף 2761. בפקודת העיריות‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ד, עמ' 296. (להלן – הפקודה), בסעיף 276 –(1) בסעיף קטן (א), במקום "בדצמבר" יבוא "ביולי";(2) בסעיף קטן (ב), במקום "שמ-1 באוקטובר עד 31 בדצמבר שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה" יבוא "שמ-1 במאי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה ועד 31 בינואר של שנת הכספים האמורה";(3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד) העירייה תפרסם באתר האינטרנט של העירייה את טיוטת הצעתה בדבר הטלת ארנונה כללית, בצירוף דברי הסבר, עשרה ימים לפני ישיבת המועצה בעניין הטלת ארנונה כללית, וכן תעמיד את טיוטת הצעתה כאמור לעיון הציבור במשרדי העירייה."תיקון סעיף 2772.בסעיף 277 לפקודה –(1) בסעיף קטן (א), המילים "לא יאוחר מיום 15 בדצמבר שלפני כל שנת כספים" יימחקו, ובסופו יבוא "בתוך 15 ימים מיום קבלת ההחלטה האמורה";(2) סעיף קטן (ב) – בטל.תיקון חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)
משוב א- א+