אישור החוק - הצעת חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏19 ‏מרץ ‏2014 15:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

עדי קול
יפעת קריב
יצחק וקנין

נגד 2

מרדכי יוגב
זבולון כלפה

נמנע 0

תקציר

 • חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע”ד–2014 (להלן – החוק) מסדיר את פעילותן של חברות דירוג אשראי המדרגות תאגידים, כך שפעילותן תהיה בפיקוח הרשות לניירות ערך. הסדרה זו נועדה להבטיח שהליך הדירוג והדירוג עצמו יהיו אמינים ואיכותיים, וישקפו בפני המנפיקים והמשקיעים את מצבו האמיתי של התאגיד המדורג.
  בחוק נקבע כי אדם לא יעסוק בדירוג, אלא אם כן הוא נרשם כחברת דירוג על ידי הרשות לניירות ערך, בהתאם לדרישות שנקבעו. כמו כן, נקבעו, בין היתר, הוראות לעניין אופן קביעת דירוג האשראי על ידי חברת דירוג, ולעניין מניעת ניגוד עניינים בהליך הדירוג והגברת שקיפותו. עוד הוקנו לרשות לניירות ערך סמכויות פיקוח ואכיפה על פעילותן של חברות הדירוג, ובכלל זה, נקבעו הוראות לעניין הטלת עיצום כספי בגין הפרות שנקבעו בתוספת הראשונה לחוק. כמו כן, נקבע הליך אכיפה מנהלי שעניינו הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית. בהקשר זה, נקבעה גם הוראה האוסרת על ביטוח ושיפוי של יחיד או תאגיד, במקרים בהם הוטל עיצום כספי או הוטל אמצעי אכיפה מנהלי בידי ועדת האכיפה המנהלית. במסגרת החוק נעשו גם תיקונים עקיפים בחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968, בחוק החברות, התשנ”ט-1999, ובחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, לצורך התאמת ההגדרה של חברת דירוג, וכן בחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006 – על מנת לאפשר תובענה ייצוגית נגד חברת דירוג.
  תחילתו של החוק עם כניסתן לתוקף של תקנות שיותקנו מכוחו, ולעניין חברה שאושרה כחברה מדרגת על ידי הממונה על שוק ההון, ערב יום התחילה, יחולו הוראות החוק בתום שנה מיום התחילה.

החוק המלא


 • חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד–2014 *
  התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד (19 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 786, מיום ב' באב התשע"ג (9 ביולי 2013), עמ' 1098.

  פרק א': הגדרות
  הגדרות1.בחוק זה – "גורם קשור", לתאגיד – כל אחד מאלה:(1) בעל שליטה בתאגיד או מי שנשלט על ידו או על ידי התאגיד;(2) נושא משרה בכירה באחד מהמנויים בפסקה (1); (3) בן משפחה של אחד מהמנויים בפסקאות (1) או (2);(4) עובד של אחד מהמנויים בפסקה (1) או מי שמועסק על ידי אחד מהמנויים באותה פסקה;(5) תאגיד שבשליטת אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3);"בן משפחה", "נושא משרה בכירה", "פרט מטעה", "שליטה" ו"אמצעי שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך;"דירוג" – הערכת יכולת הפירעון של תאגיד כישות או הערכת סיכויי הפירעון של מכשיר פיננסי שהונפק, על פי סולם השוואתי שנקבע לעניין יכולת עמידה בהתחייבויות, בהתאם לשיטת הערכה שקבעה חברת דירוג;"חברת דירוג" – חברה העוסקת בדירוג שנרשמה לפי חוק זה;"חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט–1999‏ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.;"חוק הייעוץ" – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 416.; "חוק השקעות משותפות בנאמנות" – חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 308.;"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968‏ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.;"מכשיר פיננסי" – כל אחד מאלה:(1) ניירות ערך כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;(2) ניירות ערך המונפקים בידי הממשלה;(3) יחידות של קרן סגורה כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות;(4) הסכם או הסדר שערכו נגזר מערכם של מטבעות, סחורות (Commodities), שערי ריבית, שערי חליפין, מדדים או מערכו של מכשיר פיננסי אחר;(5) כל מכשיר פיננסי אחר שקבע השר, לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;"משתתף בהליך דירוג" – חבר ועדת דירוג וכל מי שמעורב במישרין בפעילות הדירוג או שאישורו נדרש לשם קביעת הדירוג לפי כללים שקבעה חברת דירוג;"הרשות" – רשות ניירות ערך שהוקמה לפי חוק ניירות ערך;"שיטת הערכה" – שיטת הערכה שקבעה חברת דירוג לפי סעיף 11;"תאגיד מדורג" – תאגיד שנקבע לגביו דירוג, או תאגיד שהנפיק או הוציא מכשיר פיננסי שנקבע לגביו דירוג או היה ערב למכשיר פיננסי כאמור;"השר" – שר האוצר.
  פרק ב': רישום חברות דירוג
  איסור עיסוק בלא רישום2. (א) לא יעסוק אדם בדירוג אלא אם כן נרשם כחברת דירוג כאמור בסעיף 4.(ב) לא יתחזה אדם לחברת דירוג, ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא חברת דירוג.בקשה לרישום3.(א) חברה המבקשת להירשם כחברת דירוג (בחוק זה – המבקשת) תגיש ליושב ראש הרשות בקשה לרישום.(ב) בבקשה לרישום תכלול המבקשת פרטים, מסמכים ודוחות, כפי שיקבע השר, לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה.רישום חברת דירוג4.יושב ראש הרשות או עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך בכתב ירשום את המבקשת כחברת דירוג, אם ראה שהתקיימו בה כל אלה:(1) היא מאוגדת כחברה לפי חוק החברות או שהיא רשומה כחברת חוץ לפי סעיף 346 לחוק החברות;(2) היא או חברה המוחזקת על ידה לא עוסקת בפעילות אחרת מלבד דירוג ומתן שירותים כאמור בסעיף 17;(3) היא עומדת בדרישות שקבע השר, לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ורשאי השר לקבוע הוראות שונות לגבי דירוג סוגים שונים של מכשירים פיננסיים, לרבות לעניין –(א) הון עצמי וביטוח;(ב) האמצעים הטכניים הדרושים לפעילות חברת דירוג;(ג) עובדים בחברת הדירוג והכשרתם;(4) היא שילמה את האגרות שנקבעו לפי סעיף 51, אם נקבעו.סירוב לרשום חברת דירוג
משוב א- א+