קריאה שנייה - הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס` 7 - הוראת שעה), התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏19 ‏מרץ ‏2014 15:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

יריב לוין
משה זלמן פייגלין
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

עפו אגבאריה
יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

עיסאווי פריג`

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • התיקון לחוק נועד להסדיר מספר נושאים. הנושא הראשון הוא העברת כספי תמיכת המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן–המועצה) ישירות לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט. כיום יכולים האגודות והמועדונים לבחור לקבל את כספי התמיכה ישירות או דרך מרכזי הספורט. לאחר התיקון יועברו כספי התמיכה ישירות לאגודות והמועדונים. תיקון נוסף שהוכנס לחוק הוא כי נושאי משרה באגודות ובמועדונים המקבלים תמיכה מהמועצה יעברו כתנאי לקבלת התמיכה הכשרה כפי שיקבע שר התרבות והספורט. כן נקבע כי תינתן תמיכה לפעילויות למניעת אלימות וגזענות בספורט. כמו כן, בנוסף על הפרסום של נהלי התמיכה של המועצה ברשומות לפי הדין הקיים, יפורסמו הנהלים גם באתר האינטרנט של המועצה וזאת לצורך הגברת השקיפות.
    התיקון לחוק יהיה הוראת שעה ותוקפו יהיה לשלוש שנים בלבד החל מיום 1.1.15 או מיום מינוי הוועדה הציבורית לפי חוק הספורט, לפי המאוחר. נושאי המשרה באגודות והמועדונים יוכלו להשלים את ההכשרה הנדרשת עד ליום ה- 31.12.2015.

החוק המלא


  • חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 – הוראת שעה), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד (19 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 798, מיום י' בחשוון התשע"ד (14 באוקטובר 2013), עמ' 2.

    תיקון חוק להסדר ההימורים בספורט – הוראת שעה1.בתקופת הוראת השעה יקראו את סעיף 9 לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז–1967 ס"ח התשכ"ז , עמ' 142; התשע"א, עמ' 679. (להלן – החוק העיקרי) כך:(1) בסעיף קטן (ב1) – (א) בפסקאות (3) ו-(4), במקום הסיפה החל במילים "ואולם רשאי" יבוא "והזכות אליהם לא ניתנת להמחאה או לשעבוד; ואולם, משהועברו הסכומים לרשות גוף כאמור, רשאי הוא לשעבדם, כולם או חלקם, לשם הבטחת תשלום בעד שירותים שיקבל מספק שעמו הוא מתקשר, ובלבד שייחתם הסכם בכתב לגבי אותם שירותים.";(ב) במקום פסקה (5) יבוא: "(5)(א) 4% מסכום יתרת ההכנסות, לחלוקה כתמיכה לארגוני ספורט, שלפחות 50% מהיקף פעילותם מיועד לתמיכה בספורט העממי-חובבני ולקידומו (בסעיף זה – ארגון ספורט נתמך); התמיכה כאמור תהיה בהתאם לאמות מידה שנקבעו לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט המקבלים שירותים מאותם ארגונים; לעניין זה, "ספורט עממי-חובבני" – פעילות ספורט שאינה במסגרת ליגות מקצועניות.(ב) שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, יקבע את תחומי הפעילות שבהם רשאי ארגון ספורט נתמך להשתמש בכספי התמיכה לפי פסקה זו, לרבות לשם אספקת שירותים לאגודות ספורט ומועדוני ספורט והבטחת תשלום התמורה בעדם.(ג) שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, יקבע את סוגי השירותים שארגון ספורט נתמך רשאי לספק לאגודות ספורט ומועדוני ספורט מתוך הכספים שהועברו להם לפי פסקאות (3) ו-(4).(ד) החלו אגודת ספורט או מועדון ספורט לקבל שירותים כאמור בפסקת משנה (ב) מארגון ספורט נתמך אחר מזה שממנו קיבלו שירותים קודם לכן, יודיעו על כך למועצה, והמועצה תחשב את אופן חלוקת ארבעת האחוזים האמורים בפסקת משנה (א) בהתאם לכך החל ממועד קבלת ההודעה.";(ג)  אחרי פסקה (6) יבוא:"(7) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בפעילויות שמטרתן מניעת אלימות וגזענות בספורט, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט.";(2)  בסעיף קטן (ג), אחרי "ברשומות" יבוא "ובאתר האינטרנט של המועצה";(3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ג1) נושאי משרה באגודות ספורט או במועדוני ספורט המקבלים תמיכה לפי סעיף קטן (ב1)(3) או (4) יעברו, כתנאי לקבלת תמיכה כאמור, הכשרה כפי שיקבע שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת; המועצה תישא בעלות ההכשרה לפי סעיף קטן זה.";(4) בסעיף קטן (ד) אחרי "אגודת ספורט," יבוא "ארגון ספורט,".תיקון חוק הספורט – הוראת שעה2.בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק הספורט, התשמ"ח–1988‏ ס"ח התשמ"ח עמ' 122; התשע"ד, עמ' 2. (להלן – חוק הספורט) כך: (1) בסעיף 17י –(א) בפסקה (3), אחרי "ובמועדוני ספורט" יבוא "וכן לתמיכה בפעילויות שמטרתן מניעת אלימות וגזענות בספורט";(ב) בפסקה (5), אחרי "של מיתקני ספורט" יבוא "ובפעילויות שמטרתן מניעת אלימות וגזענות בספורט" ובמקום "ו-(6)" יבוא "(6)
משוב א- א+