קריאה שנייה - הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 117), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏18 ‏מרץ ‏2014 19:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

עליזה לביא
אורי אורבך
מרדכי יוגב
זבולון כלפה
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נגד 12

מוחמד ברכה
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עיסאווי פריג`
מסעוד גנאים
דוד אזולאי
עפו אגבאריה

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • במסגרת התיקון הוחמרה הענישה בגין העבירה של כניסה לשטח חקלאי, המנויה בסעיף 494 לחוק העונשין, התשל”ז-1977. בגין פלישה של אדם או גרימה לפלישה של חיה לשטח חקלאי יוטלו שישה חודשי מאסר במקום שלושה חודשים לפני התיקון, או קנס שגובהו כשלושים אלף שקלים חדשים. על פלישת חיה שבעליה לא נקט אמצעים סבירים כדי למנוע אותה וגרמה נזק לשטח החקלאי יוטלו שלושה חודשי מאסר במקום חודש אחד לפני התיקון, או קנס שגובהו כשלושים אלף שקלים חדשים. בשני המקרים, הקנס המוצע הוא כפול מן הקנס אותו היה ניתן להטיל קודם התיקון לחוק.

החוק המלא


  • חוק העונשין (תיקון מס' 117), התשע"ד–2014
    **
    התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר ב' התשע"ד (18 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 529, מיום ו' בטבת התשע"ד (9 בדצמבר 2013), עמ' 26.

    תיקון סעיף 4941.בחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ב, עמ' 510., בסעיף 494 –(1) בסעיף קטן (א), במקום "מאסר שלושה חודשים" יבוא "מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2)";(2) בסעיף קטן (ב), במקום "מאסר חודש ימים" יבוא "מאסר שלושה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2)".
משוב א- א+