אישור החוק - הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס` 6), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏18 ‏מרץ ‏2014 18:50

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

מרדכי יוגב
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עליזה לביא

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • תוכן התקציר:
  מטרת החוק היא לשפר את סיכוייו של מי שנגרמה לו נכות עקב תאונה או מחלה לקבל פיצוי מחברת הביטוח שבה הוא ביטח את עצמו, בכך שיוארך פרק הזמן שבו יוכל להגיש את תביעתו בנסיבות מסוימות.
  סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, התשמ”א–1981 קובע כי תקופת ההתיישנות של תביעה לתשלום גמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר קרות מקרה הביטוח. כאשר מקרה הביטוח הוא תאונה או מחלה והתביעה היא בשל נכות שקרתה עקב אחד מאירועים אלו, לעתים חולפת תקופה ארוכה ממועד התרחשות התאונה או גילוי המחלה ועד למועד גיבוש הנכות. נקבע כי במידה ועילת התביעה של המבוטח היא נכות שנגרמה כתוצאה ממחלה או מתאונה, תקופת ההתיישנות תימנה רק מהמועד שבו המבוטח יכול לתבוע את תגמולי הביטוח הביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח. התיקון חל גם על חוזי ביטוח שנכרתו טרם תחילתו של התיקון, אם עילת התביעה טרם התיישנה ביום כניסתו לתוקף של התיקון.

החוק המלא


 • חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 6), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר ב' התשע"ד (18 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 534, מיום ה' בשבט התשע"ד (6 בינואר 2014), עמ' 40.

  תיקון סעיף 311.בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981 ס"ח התשמ"א, עמ' 94; התשע"ב, עמ' 204. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 31, בסופו יבוא "היתה עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח ממחלה או מתאונה, תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח."תחולה2.הוראות סעיף 31 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו על עילת תביעה שהיא נכות שנגרמה ממחלה או מתאונה שטרם התיישנה לפי הדין שחל עליה ערב יום תחילתו של חוק זה.
משוב א- א+