קריאה שנייה - הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון מס` 4), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏18 ‏מרץ ‏2014 18:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

יפעת קריב
יריב לוין
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

איתן כבל

נמנע 0

תקציר

  • חוק זכויות התלמיד, התשס”א–2000, קובע איסור הפליית תלמידים מטעמים שונים, בין היתר בעניין רישומם או קבלתם למוסדות חינוך, הרחקתם מהם, זכויותיהם וחובותיהם. עילות ההפלייה המוזכרות בחוק הן הפלייה מטעמים עדתיים, טעמים של ארץ מוצא, רקע חברתי-כלכלי והשקפה פוליטית. תיקון מס` 4 לחוק מוסיף איסור על הפליית תלמידים כאמור, גם מטעמים של נטייה מינית או מטעמים של זהות מגדרית.

החוק המלא


  • חוק זכויות התלמיד (תיקון מס' 4), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר ב' התשע"ד (18 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 513, מיום כ"ב באב התשע"ג (29 ביולי 2013), עמ' 50.

    תיקון סעיף 51.בחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000‏ ס"ח התשס"א, עמ' 42; התשע"א, עמ' 980., בסעיף 5(א), ברישה, אחרי "חברתי־כלכלי," יבוא "מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית".
משוב א- א+