קריאה שנייה - הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס` 3), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏03 ‏מרץ ‏2014 18:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

איתן כבל
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מיקי לוי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור מסדיר את הסמכתם של מאבטחים בישראל. בין היתר, נקבע בו כי על הקצין המוסמך במשטרת ישראל, הבוחן את כשירותו של מועמד לשמש כמאבטח, לאשר כי אין מניעה למנותו מטעמים של שלום הציבור או ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי.
  התיקון לחוק קובע כי בעת שהקצין המוסמך בוחן עניין זה, הוא ייקח בחשבון גם את שירותו הצבאי של המבקש כלוחם, אם המידע בדבר הובא בפניו. התיקון ייכנס לתוקף בי”ח באייר התשע”ד (18 במאי 2014).

החוק המלא


 • חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 3), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום א' באדר ב' התשע"ד (3 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 535, מיום י"ד בשבט התשע"ד (15 בינואר 2014), עמ' 49.

  תיקון סעיף 81.בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה–2005 ס"ח התשס"ה, עמ' 758; התשע"ב, עמ' 699., בסעיף 8(5), בסופו יבוא "ואולם לא יודיע הקצין המוסמך כי יש מניעה להסמיכו לפי פסקה זו אלא לאחר שהביא בחשבון גם את שירותו הצבאי כלוחם, ככל שהמידע הובא בפניו; לעניין זה, "לוחם" – כהגדרתו בפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955;".תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום י"ח באייר התשע"ד (18 במאי 2014).
משוב א- א+