אישור החוק - הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס` 19), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏03 ‏מרץ ‏2014 17:54

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

יריב לוין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

חנא סוייד
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

יפעת קריב
יצחק וקנין
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • החוק קובע כי תאגיד בנקאי שבכוונתו להעמיד לפירעון מיידי הלוואה שנתן ללקוח או לנקוט הליך משפטי נגדו בשל אי-עמידה בתנאי ההלוואה (להלן – פעולה לגבי הלוואה), חייב למסור ללקוח הודעה על כך בכתב לפחות 21 ימי עסקים מראש. בהודעה כאמור יפרט התאגיד הבנקאי את יתרת סכום ההלוואה, וכן, ככל שהדבר רלוונטי – גם את סכום ההלוואה שבפיגור, אופן חישובו, שיעור ריבית הפיגורים וסכום העמלה בשל העמדת ההלוואה לפירעון מיידי. בנוסף, תכלול ההודעה הסבר בדבר חובתו של תאגיד בנקאי, לפי חוק שירות נתוני אשראי, התשס”ב–2002, ליידע בעל רישיון למתן שירות נתוני אשראי אודות התראה בכתב ששלח התאגיד הבנקאי ללקוח, בדבר כוונתו לנקוט נגדו בהליכים לגביית חוב. כדי להבטיח שהלקוח יקבל הודעה זו, נקבע כי היא תימסר לו הן בדרך שבה התאגיד הבנקאי נוהג למסור הודעות לאותו לקוח, והן במסירה אישית לכתובת הלקוח הרשומה אצל התאגיד הבנקאי. ואולם, אי קבלת ההודעה על ידי הלקוח, אין בה כדי למנוע מהתאגיד הבנקאי לבצע את הפעולה לגבי ההלוואה, ובלבד שהתאגיד הבנקאי מילא אחר חובתו למסור את ההודעה בהתאם להוראות החוק.
  מאחר שישנן נסיבות שבהן מסירת ההודעה עלולה לסכן את יכולת הגבייה של התאגיד הבנקאי, נקבע כי תאגיד בנקאי יהיה פטור מהחובה למסור הודעה כאמור, אם יש במסירתה חשש ממשי לפגיעה ביכולת הגבייה של התאגיד הבנקאי, וזאת בשל שינוי לרעה בכושר הפירעון של הלקוח או בשל תנאים אחרים המחייבים ביצוע מיידי של פעולה לגבי הלוואה.
  ההסדר האמור יחול גם על מי שערב ללקוח כלפי תאגיד בנקאי, כך שתאגידים בנקאיים יחויבו למסור גם לערבים הודעה בדבר פעולה לגבי הלוואה, בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין שיקבע המפקח על הבנקים.
  החוק ייכנס לתוקף בתום 6 חודשים ממועד פרסומו ברשומות, והוא יחול גם על הלוואה שניתנה לפני יום התחילה.

החוק המלא


 • חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 19), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום א' באדר ב' התשע"ד (3 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 480, מיום י"ג בתמוז התשע"ב (3 ביולי 2012), עמ' 242.

  הוספת סעיף 5א11.בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשע"ב, עמ' 388. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 5א יבוא:"הודעה ללקוח על נקיטת פעולה לגבי הלוואה5א1.(א) תאגיד בנקאי לא יעמיד הלוואה לפירעון מיידי ולא ינקוט הליך משפטי נגד לקוח בשל אי-עמידה בתנאי הלוואה, ובכלל זה בשל אי-פירעונה, כולה או חלקה (בסעיף זה – פעולה לגבי הלוואה), אלא אם כן מסר ללקוח הודעה על כך בכתב, 21 ימי עסקים לפחות לפני ביצוע הפעולה לגבי הלוואה, באופן שבו הוא נוהג למסור לאותו לקוח הודעות וכן במסירה אישית לכתובת הלקוח הרשומה אצלו; בסעיף זה, "הלוואה" – למעט משיכות כספים על ידי לקוח מחשבון עובר ושב או באמצעות כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו–1986, במסגרת סכום מרבי שתאגיד בנקאי הסכים לכבד מראש.(ב) הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תכלול פרטים אלה:(1) יתרת סכום ההלוואה;(2) שיעור הריבית על ההלוואה;(3) סכום ההלוואה שבפיגור, אופן חישובו ושיעור ריבית הפיגורים, ככל שישנם;(4) סכום העמלה בשל העמדת הלוואה לפירעון מיידי, ככל שישנה;(5) הסבר בדבר חובת התאגיד הבנקאי להעביר מידע על הלקוח בהתאם להוראות לפי סעיף 16(א)(5) לחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב–2002 ס"ח התשס"ב, עמ' 104..(ג) אי-קבלת הודעה כאמור בסעיף זה על ידי לקוח, אין בה כדי למנוע מתאגיד בנקאי לבצע פעולה לגבי הלוואה, ובלבד שמסר את ההודעה בהתאם להוראות סעיף זה.(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), תאגיד בנקאי לא חייב למסור הודעה כאמור באותו סעיף קטן, אם יש במסירתה חשש ממשי לפגיעה ביכולת הגבייה של התאגיד הבנקאי בשל אחד מאלה:(1) שינוי לרעה בכושר הפירעון של הלקוח;(2) תנאים אחרים המחייבים ביצוע מיידי של פעולה לגבי הלוואה."תיקון סעיף 17א2.בסעיף 17א לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם הוראות סעיף 5א1 יחולו לעניין ערב ללקוח כלפי תאגיד בנקאי בהתאמות ובשינויים שייקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין שנתן המפקח לפי סעיף 5(ג1) לפקודת הבנקאות, 1941."תחילה ותחולה3.תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול גם על הלוואה שנתן תאגיד בנקאי לפני יום התחילה.
משוב א- א+