אישור החוק - הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס` 7) התשע"ד-2014

‏יום שני ‏03 ‏מרץ ‏2014 17:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

מאיר שטרית
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עפו אגבאריה
נסים זאב
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

זבולון כלפה
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יריב לוין
איתן כבל

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק המכר (דירות) (תיקון מס` 7), התשע”ד–2014, קובע הגבלות על גובה שכר טרחת עורך דין שקבלן רשאי להשית על רוכש דירה בשל ההוצאות המשפטיות הכרוכות ברישום הזכויות בדירה, ובכלל זה בשל רישום וניהול של רשימת בעלי הזכויות. במסגרת ההסדר, שר הבינוי והשיכון הוסמך לקבוע, לאחר התייעצות עם שר המשפטים ושר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את השיעור או הסכום המרבי שקבלן יוכל לדרוש מרוכש הדירה עבור הוצאות משפטיות כאמור. בתקנות שיותקנו יוסמך השר לקבוע גם סכומים מרביים שונים לדירות מסוגים שונים, וכן לקבוע כי ההגבלה לא תחול כלל על דירות מסוג מסוים או על דירות שמחירן עולה על המחיר שקבע. בנוסף, נקבע כי הרוכש ישלם את ההוצאות המשפטיות ישירות לעורך הדין, ועורך הדין יוציא לקונה חשבונית מס. זאת כדי לוודא שהכספים אכן משולמים לכיסו של עורך הדין שנותן את השירות. גבייה גבוהה מהמותר לעניין ההוצאות המשפטיות האמורות תהיה עבירה פלילית שהעונש עליה יהיה קנס עד לסכום של 14,400 ₪.
    ההסדר האמור יכנס לתוקפו 6 חודשים מיום הפרסום, והוא יחול על חוזי מכר שנחתמו מאותו יום ואילך, ובלבד שהותקנו תקנות לעניין הסכום המרבי של ההוצאות המשפטיות המותרות לגבייה. בנוסף, נקבע כי תקנות ראשונות יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך 3 חודשים. אם לא יותקנו תקנות כאמור, רשאי שר הבינוי והשיכון לדחות בצו את יום התחילה בתקופה נוספת של עד שישה חודשים. דהיינו, לכל היותר שנה מיום הפרסום.

החוק המלא


  • חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 7), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום א' באדר ב' התשע"ד (3 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 508, מיום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), עמ' 31.

    הוספת סעיף 6ג1. בחוק המכר (דירות), התשל"ג–1973‏ ס"ח התשל"ג, עמ' 196; התשע"ד, עמ' ... (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 6ב יבוא: "הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות במכירת דירה ואופן תשלומן6ג.(א) בסעיף זה, "הוצאות משפטיות" – שכר טרחת עורך דין המייצג הן את המוכר והן את הקונה בעסקה למכירת דירה, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין בשל ייצוג המוכר באותה עסקה, בעד פעולות אלה: (1) רישום וניהול רשימה של בעלי הזכויות על פי חוזה המכר, מיום המכירה ועד יום רישום זכויות אלו בלשכת רישום המקרקעין;(2) רישום הזכויות על פי חוזה המכר בלשכת רישום המקרקעין, ובכלל זה רישום בית בפנקס בתים משותפים ושינוי או תיקון לצו רישום בית משותף;(3) כל הוצאה אחרת הקשורה לרישום הזכויות על פי חוזה המכר.(ב)(1) מוכר לא ידרוש מקונה השתתפות בהוצאות משפטיות בסכום העולה על הסכום או השיעור שקבע השר בהתייעצות עם שר המשפטים ושר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת (בסעיף זה – הסכום המרבי), ורשאי הוא לקבוע כאמור סכומים מרביים שונים לדירות מסוגים שונים לפי אמות מידה שקבע, וכן כי הוראות סעיף זה לא יחולו על דירות מסוג מסוים או על דירות שמחירן עולה על המחיר שקבע.(2) על אף האמור בפסקה (1), הסכום המרבי של הוצאות משפטיות לעניין רישום וניהול רשימה של בעלי זכויות ורישום הזכויות על פי חוזה המכר, מיום המכירה ועד יום רישום זכויות אלו בלשכת רישום המקרקעין, יהיה הסכום לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192., לעניין מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהיעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין.(ג) קונה ישלם את ההוצאות המשפטיות ישירות לעורך הדין, ועורך הדין יוציא לקונה חשבונית כהגדרתה בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.."תיקון סעיף 102.בסעיף 10 לחוק העיקרי, במקום "3 או 6" יבוא "3, 6 או 6ג(ב)".תחילה, תחולה ותקנות ראשונות3.(א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על חוזה מכר שנחתם מיום התחילה ואילך, ובלבד שהותקנו תקנות לפי סעיף 6ג(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה.(ב) תקנות ראשונות כאמור בסעיף קטן (א) יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה; לא הותקנו התקנות עד ליום התחילה, רשאי שר הבינוי והשיכון, בצו, לדחות את יום התחילה בתקופה נוספת שלא תעלה על שישה חודשים.
משוב א- א+