להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס` 7), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏17 ‏פברואר ‏2014 19:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
איתן כבל
מרב מיכאלי
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

החוק המלא


  • חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 7), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום א' באדר ב' התשע"ד (3 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 849, מיום י"ז באדר א' התשע"ד (17 בפברואר 2014), עמ' 408.

    תיקון סעיף 21. בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001 ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 – (1) במקום ההגדרה "המועד הקובע" יבוא: ""המועד הקובע" – אחד מאלה:(1) לגבי רשות מקומית בלא חברה – י"ג בסיוון התשע"ה (31 במאי 2015);(2) לגבי חברה שאינה חברה כאמור בפסקה (3) – י"ד בסיוון התשע"ה (1 ביוני 2015);(3) לגבי חברה שהוקמה על ידי רשות מקומית מיום כ"ט בשבט התשע"ד (30 בינואר 2014) עד ליום ח' בטבת התשע"ה (30 בדצמבר 2014) – כ"ד באייר התשע"ו (1 ביוני 2016);";(2) בהגדרה "רשות מקומית בלא חברה", במקום "כ"ט בשבט התשע"ד (30 בינואר 2014)" יבוא "ח' בטבת התשע"ה (30 בדצמבר 2014)"; (3) בהגדרה "השרים", במקום "שר האנרגיה והמים" יבוא "שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים". תיקון סעיף 6א2. בסעיף 6א לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ב), במקום "כ"ט בשבט התשע"ד (30 בינואר 2014)" יבוא "ח' בטבת התשע"ה (30 בדצמבר 2014)";(2) בסעיף קטן (ג), במקום "ושר האנרגיה והמים" יבוא "ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים".תיקון סעיף 6ז3. בסעיף 6ז(ב) לחוק העיקרי, במקום "ל' בשבט התשע"ד (31 בינואר 2014)" יבוא "ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014)" ובסופו יבוא "ואולם לגבי חברה כאמור בפסקה (3) להגדרה "המועד הקובע" שאין לה פטור לפי סעיף 6ו, יימנו התקופות לביצוע כאמור מיום כ"א בשבט התשע"ו (31 בינואר 2016), אם לא ביקשה פטור, ומיום פקיעת פטור שניתן לה או מיום מתן החלטת מועצת הרשות שלא לתת לה פטור, לפי העניין, אם ביקשה פטור.".תיקון סעיף 304. בסעיף 30(א) לחוק העיקרי, במקום "ושר האנרגיה והמים" יבוא "ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים".תיקון סעיף 1555. בסעיף 155 לחוק העיקרי, במקום "שר האנרגיה והמים" יבוא "שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים".תיקון חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014)
משוב א- א+