אישור החוק - הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס` 4), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏17 ‏פברואר ‏2014 18:54

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

משה זלמן פייגלין
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

דב חנין
משה גפני
עדי קול

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ד–2014
    **
    התקבל בכנסת ביום י"ז באדר א' התשע"ד (17 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 843, מיום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014), עמ' 380.

    תיקון סעיף 3 1.בחוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה), התשס"ט–2009‏ ס"ח התשס"ט, עמ' 154; התשע"ג, עמ' 62., בסעיף 3, במקום "כ"ט באדר א' התשע"ד (1 במרס 2014)" יבוא "י' באדר התשע"ה (1 במרס 2015)".
משוב א- א+