אישור החוק - הצעת חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה (תיקון מס` 2), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏17 ‏פברואר ‏2014 18:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

זבולון כלפה
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יריב לוין
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

דב חנין
משה גפני

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה (תיקון מס` 2), התשע”ד-2014 התקבל בקריאה שניה ובקריאה שלישית ביום י”ז באדר א` התשע”ד (17 בפברואר 2014).
    במסגרת התיקון לחוק, הוגדל שיעור מענק ההטבות השנתי הניתן לוותיק מלחמה, כך שבמקום שיעור של 25% מהשכר הממוצע במשק, החל משנת 2014 – שיעור המענק יעמוד על 35% מהשכר הממוצע, כאמור. כמו כן, תוקן שמו של ”המשרד לקליטת העלייה” באופן שייקרא מעתה ”משרד העלייה והקליטה”, ובהתאמה תוקן החוק כך שבמקום ”השר לקליטת העלייה”, הוא ייקרא מעתה ”שר העלייה והקליטה”.

החוק המלא


  • חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה (תיקון מס' 2), התשע"ד–2014
    **
    התקבל בכנסת ביום י"ז באדר א' התשע"ד (17 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 832, מיום י"ד בשבט התשע"ד (15 בינואר 2014), עמ' 256.

    תיקון סעיף 31. בחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס–2000 ס"ח התש"ס, עמ' 178; התשס"ח, עמ' 28. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(ב), במקום "השר לקליטת העליה" יבוא "שר העלייה והקליטה". תיקון סעיף 62. בסעיף 6 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), במקום "ל-25%" יבוא "ל-35%";(2) בסעיף קטן (ב), במקום "המשרד לקליטת העליה" יבוא "משרד העלייה והקליטה".תיקון סעיף 113. בסעיף 11 לחוק העיקרי, במקום "השר לקליטת העליה" יבוא "שר העלייה והקליטה".תחילה4. תחילתו של סעיף 6(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2(1) לחוק זה, ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).
משוב א- א+