הצבעה - הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס` 22), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏10 ‏פברואר ‏2014 19:14

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 35

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יפעת קריב
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

מרב מיכאלי
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

עפו אגבאריה
משה גפני
עדי קול
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 22), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 526, מיום כ"ב בכסלו התשע"ד (25 בנובמבר 2013), עמ' 16.

    הוספת סעיף 7א1.בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960 ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"ב, עמ' 611. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 7 יבוא:"קיום קשר עם קטין ואחראי על קטין בשפתם7א.(א) קיום קשר בין עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ובין קטין ואחראי על קטין, והעברת מידע, בכל עניין לפי חוק זה, לרבות לשם הכנת תסקיר, ייעשו בשפת הקטין או האחראי על הקטין או בשפה שהם מבינים ודוברים אותה, או בתרגום לשפה כאמור, ותוך מתן הזדמנות לכל אחד מהם להשמיע את דבריו בשפה זו; תרגום כאמור ייעשה על ידי מתורגמן, או עובד סוציאלי כאמור או מי מטעמו, וזהות המתרגם תתועד בכתב.(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לעכב נקיטת אמצעי חירום לפי סעיף 11 או אמצעים זמניים שאינם סובלים דיחוי לפי סעיף 12, אם בעת נקיטתם לא היה בנמצא עובד סוציאלי או אדם אחר הדוברים את השפה, כאמור באותו סעיף קטן, ובלבד שבסמוך לאחר נקיטת האמצעים כאמור תימסר לקטין ולאחראי על הקטין הודעה בדבר נקיטתם, בשפה כאמור, והם יוכלו להשמיע את דברם בשפה זו."תיקון סעיף 232.בסעיף 23(א) לחוק העיקרי, אחרי "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)" יבוא "או אדם המסייע בתרגום כאמור בסעיף 7א".תחילה3.תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.
משוב א- א+