הצבעה - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס` 135), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏10 ‏פברואר ‏2014 18:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 46

סילבן שלום
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

משה זלמן פייגלין
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

איתן כבל
מרב מיכאלי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מיקי לוי
עדי קול
יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

אילן גילאון
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

צחי הנגבי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 444, מיום י"ב באדר התשע"ב (6 במרס 2012), עמ' 112.

  תיקון סעיף 11.בפקודת העיריות דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ד, עמ' 54. (להלן – הפקודה), בסעיף 1, בסופו יבוא:""עירייה איתנה" – עירייה שהוכרזה כעירייה איתנה לפי הוראות סעיף 232א."תיקון סעיף 140ג 2.בסעיף 140ג לפקודה –(1) בהגדרה "שיעור גירעון מצטבר", בסופה יבוא "והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה;";(2) בהגדרה "שיעור גירעון שוטף", בסופה יבוא "והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה;".תיקון סעיף 1883. בסעיף 188 לפקודה, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), עשייה במקרקעין כאמור בסעיפים קטנים אלו בעירייה איתנה אינה טעונה אישור השר; הודעה על אישור מועצת העירייה לעשייה במקרקעין בעירייה איתנה תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד האישור."תיקון סעיף 1964.בסעיף 196 לפקודה, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חוזה של עירייה איתנה למתן זיכיון או מונופולין אינו טעון אישור השר; הודעה על אישור מועצת העירייה לחוזה כאמור בעירייה איתנה תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד האישור."תיקון סעיף 206 5.בסעיף 206 לפקודה –(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "לא תאושר הצעת התקציב בעירייה איתנה, אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים.";(2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "הוצעה במועצה של עירייה איתנה הצעה לאישור הצעת התקציב בשינויים, לא תאושר ההצעה אלא אם כן ניתנה חוות דעתו של הגזבר, לפני הדיון או במהלכו, שלפיה התקציב, לאחר השינויים, יהיה מאוזן ובר-ביצוע כאמור בסעיף קטן (א).";(3) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "על אף האמור, תקציב עירייה איתנה אינו טעון אישור השר."; (4) בסעיף קטן (ה), אחרי "והמועצה או השר" יבוא "ולעניין עירייה איתנה – המועצה", אחרי "שאישר השר" יבוא "ולעניין עירייה איתנה – שאישרה המועצה", ובסופו יבוא "לא תאושר תוספת סכום כאמור בעירייה איתנה, אלא אם כן ניתנה חוות דעת של גזבר העירייה שלפיה לא יהיה בתוספת הסכום האמור כדי להביא ליצירת גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 140ג, בתקציב העירייה בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים.".תיקון סעיף 208 6.בסעיף 208 לפקודה, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) התקציב יכלול נספח תקן כוח אדם לעירייה בהתאם להוראות שיקבע השר."הוספת סעיף 208א 7.אחרי סעיף 208 לפקודה יבוא:"רזרבה בתקציב עירייה איתנה208א.(א) תקציב עירייה איתנה יכלול סעיף רזרבה כללית, שישמש לכיסוי הוצאות נדרשות ובלתי צפויות במהלך שנת הכספים; שיעור הרזרבה הכללית לא יפחת מאחוז אחד מסך הסכום הנקוב כהוצאה בתקציב השנתי של העירייה.(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 210 ו-211, לא תאושר העברה מסעיף הרזרבה הכללית בתקציב עירייה איתנה לסעיף הוצאה אחר, אלא אם כן אישרה המועצה שההוצאה שבשלה מתבקשת ההעברה נדרשת ובלתי צפויה מראש.(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), ניתן להעביר בסוף כל רבעון סכום שאינו עולה על רבע מסכום הרזרבה שנקבע בסעיף קטן (א), ובלבד שלאחר ההעברה לא יפחת הסכום בסעיף הרזרבה הכללית מהסכום שנקבע כאמור בסעיף קטן (א) כשהוא מוכפל במספר הרבעונים שנותרו עד לתום שנת הכספים ומחולק בארבע."תיקון סעיף 2108.בסעיף 210 לפקודה –(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "לא תאושר הצעת התקציב כאמור בעירייה איתנה, אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים";(2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "הוצעה במועצה של עירייה איתנה הצעה לאישור הצעת תקציב כאמור בשינויים, לא תאושר ההצעה אלא אם כן ניתנה חוות דעתו של הגזבר, לפני הדיון או במהלכו, שלפיה התקציב, לאחר השינויים, יהיה מאוזן ובר-ביצוע כאמור בסעיף קטן (א).";(3) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "ואולם, תקציב מילואים בעירייה איתנה אינו טעון אישור השר.".תיקון סעיף 211 9.בסעיף 211 לפקודה, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), העברת כספים כאמור באותו סעיף קטן בעירייה איתנה אינה טעונה אישור השר, ובלבד שניתנה חוות דעת של גזבר העירייה שלפיה לא יהיה בהעברה כדי ליצור גירעון בסעיף ההוצאה שממנו יועברו הכספים."הוספת סימן ד' בפרק אחד־עשר10.אחרי סעיף 232 לפקודה יבוא:
  "סימן ד': עירייה איתנה
  הכרזה על עירייה איתנה232א.(א) בסימן זה –"אשראי" ו"הכנסות עצמיות" – כהגדרתם בסעיף 44 לחוק יסודות התקציב; "גירעון מצטבר", "גירעון שוטף", "הדוח המבוקר", "שיעור גבייה", "שיעור גירעון מצטבר", ו"שיעור גירעון שוטף" – כהגדרתם בסעיף 140ג;"הלוואת שעה" – כמשמעותה בסעיף 202;(ב) השר יכריז על עירייה כעירייה איתנה אם התקיימו בה התנאים המפורטים בפסקה (1) או (2), וכן כל התנאים המפורטים בפסקאות (3) עד (6) שלהלן:(1)(א) שיעור הגירעון המצטבר של העירייה, כפי שהופיע בדוח המבוקר השנתי האחרון, אינו עולה על 12.5%.(ב) יתרת האשראי שקיבלה העירייה, כפי שהופיעה בדוח המבוקר השנתי האחרון של העירייה, אינה עולה על 50% משיעור הכנסות העירייה בתקציב השוטף המפורטות באותו דוח, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר של העירייה והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה;(2)(א) שיעור הגירעון המצטבר של העירייה, כפי שהופיע בדוח המבוקר השנתי האחרון, אינו עולה על 16%.(ב) יתרת האשראי שקיבלה העירייה, כפי שהופיעה בדוח המבוקר השנתי האחרון של העירייה בצירוף הגירעון המצטבר של העירייה, כפי שהופיע בדוח המבוקר, אינה עולה על 60% משיעור הכנסות העירייה בתקציב השוטף המפורטות באותו דוח, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר של העירייה והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה;(3) היחס בין ההכנסות העצמיות של העירייה לכלל הכנסותיה המפורטות בדוח השנתי המבוקר האחרון, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה, עולה על 62.5%; (4) יתרת האשראי שקיבלה העירייה, שמועד פירעונו חל בתקופה שאינה עולה על שנה, למעט הלוואת שעה, כפי שהופיעה בדוח המבוקר השנתי האחרון, אינה עולה על 10% משיעור הכנסות העירייה בתקציב השוטף, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר של העירייה המפורטות באותו דוח והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה; (5) העירייה אינה זכאית למענק כללי לאיזון ממשרד הפנים ובשלוש השנים שקדמו לשנת הכספים לא צברה גירעון שוטף בכל אחת משנות הכספים האמורות על פי הדוחות המבוקרים לשנים אלו; (6) שיעור גביית הארנונה של העירייה בכל אחת משלוש השנים שקדמו לשנת הכספים ביחס לחיוב השוטף מארנונה באותם שנים, הוא 80% לפחות, על פי הדוחות המבוקרים לשנים אלו.(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יכריז השר על עירייה כעירייה איתנה אלא לאחר שהונחה בפניו חוות דעת של המנהל הכללי של משרד הפנים או מי מטעמו, כי מתקיימים לגבי העירייה התנאים המנויים באותו סעיף קטן, וכי לא מתקיימים לגביה תנאים אלה: (1) תקציבה או ענייניה מנוהלים באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין, באופן שיש בו כדי למנוע את ההכרזה עליה כעירייה איתנה; בחינת התנהלותה של העירייה לעניין פסקה זו תיעשה בין היתר בשים לב לתקינות התנהלותם של התאגידים העירוניים של העירייה, כהגדרתם בסעיף 249א; (2) העירייה חרגה מתקן כוח האדם שאושר בתקציבה.(ד) תוקפה של ההכרזה יחל בתום שלושים ימים מיום ההכרזה, אלא אם כן קבע השר מועד אחר; ואולם הוראות פקודה זו החלות על עירייה שאינה עירייה איתנה ימשיכו לחול על פעולות שהיו טעונות אישור השר או הממונה, לפי העניין, לפני תחילת תוקפה של ההכרזה, והוגשו לאישור מי מהם לפני מועד זה.(ה) הודעה על הכרזה כאמור בסעיף זה תפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים ובאתר האינטרנט של העירייה האיתנה.ביטול הכרזה232ב.(א) נוכח השר, לפי המידע שבפניו, שניהול ענייניה הכספיים ואופן תפקודה של עירייה איתנה עלולים להביא ליצירת גירעון שוטף בתקציבה או שהם מנוהלים באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין, ישלח התראה לעירייה.(ב) נוכח השר, על פי חוות דעת של המנהל הכללי של המשרד או מי מטעמו, שמתקיים אחד מאלה, יבטל את ההכרזה על העירייה כעירייה איתנה:(1) העירייה סיימה את שנת הכספים בגירעון שוטף;(2) העירייה ממשיכה לנהל את ענייניה הכספיים ולפעול באופן העלול להביא ליצירת גירעון שוטף בתקציבה, או שהיא ממשיכה לנהל את ענייניה באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין, אף שהתרה בה, כאמור בסעיף קטן (א);(3) לא מתקיים עוד בעירייה תנאי מהתנאים הקבועים בסעיף 232א(ב).(ג) הודעה על ביטול ההכרזה תימסר לראש העירייה וליושב ראש המועצה ותפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים ובאתר האינטרנט של העירייה; ביטול ההכרזה ייכנס לתוקפו בתום שבעה ימים מיום מסירת ההודעה, אלא אם כן קבע השר מועד אחר, מטעמים מיוחדים.(ד)(1) בוטלה ההכרזה על עירייה כעירייה איתנה יחולו עליה, מיום כניסת הביטול לתוקף, הוראות פקודה זו החלות על עירייה שאינה עירייה איתנה.(2) בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), מיום הכניסה לתוקף של ביטול ההכרזה יחולו לעניין תקציב העירייה לאותה שנה הוראות סעיף 206(ג) ו-(ה), החלות על עירייה שאינה עירייה איתנה.דיווח בעניין עיריות איתנות232ג.(א) מדי שנה יגיש המנהל הכללי של משרד הפנים, או מי מטעמו, לשר, דוח על העיריות שהוכרזו כעיריות איתנות, ובו יפורטו לגביהן התקיימות התנאים המנויים בסעיף 232א(ב) ואי-התקיימות התנאים המנויים בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף 232א(ג).(ב) השר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שנה, על העיריות שהוכרזו כעיריות איתנות, ועל עיריות שההכרזה עליהן בוטלה, והסיבות לכך."תיקון סעיף 33811.בסעיף 338 לפקודה, אחרי "באישורו של הממונה" יבוא "ובעירייה איתנה – באישור המועצה".תיקון סעיף 33912.בסעיף 339 לפקודה, אחרי "באישורו של השר" יבוא "ובעירייה איתנה – באישור המועצה", במקום "ראה" יבוא "ראו", אחרי "יחליט השר" יבוא "ובעירייה איתנה – תחליט המועצה", ובמקום "שעיין" יבוא "שעיינו".תיקון פקודת המועצות המקומיות
משוב א- א+