הצבעה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 151), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏10 ‏פברואר ‏2014 18:28

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 58

מרב מיכאלי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

עדי קול
יפעת קריב
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

גדעון סער
משה זלמן פייגלין
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 151), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 803, מיום י"ז בחשוון התשע"ד (21 באוקטובר 2013), עמ' 22.

    תיקון סעיף 3631. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' ..., בסעיף 363, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), עובד המוסד שהמינהלה הסמיכה לכך רשאי להחליט כי המוסד לא יגבה חוב של דמי ביטוח, כולו או חלקו, לגבי מבוטח שנפטר, גם אם קיימת מכוחו זכאות לגמלת שאירים או תלויים, מטעמים מיוחדים שיירשמו, המצדיקים זאת בנסיבות המקרה." תחילה ותחולה 2.תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על החלטת עובד המוסד שהתקבלה ביום התחילה ואילך, גם על חוב דמי ביטוח שנוצר לפני יום התחילה.
משוב א- א+