הצבעה - הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס` 44), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏10 ‏פברואר ‏2014 18:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 41

משה זלמן פייגלין
זבולון כלפה
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

גדעון סער
סילבן שלום
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
עדי קול
יפעת קריב

נגד 27

מרב מיכאלי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

שאול מופז
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • התקבל בקריאה שנייה ושלישית ביום: י` באדר א` התשע”ד (10 בפברואר 2014)
  בחוק נקבע להחיל דיווח מפורט על יחיד שמחזור העסקאות שלו עולה על שניים וחצי מיליון שקלים חדשים או שמנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.
  כמו כן, נקבע להחיל דיווח מפורט על חברות שמחזור עסקאותיהן עולה על מיליון וחצי שקלים חדשים בשנה.
  בנוסף, נקבעה הוראת שעה לשנת 2014, לפיה הדיווח המפורט יחול על חברות שמחזור עסקאותיהן עולה על שני מיליון שקלים חדשים ונוסף, לאפשר לעוסקים המחויבים בדיווח מפורט כאמור, להגיש במהלך שנת 2014 את הדיווח התקופתי בחמישה עשר בכל חודש, ודו”ח מיוחד בתוך חמישה עשר ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי שיהיה דו”ח מפורט, כפי שהיה נהוג בשנים שקדמו לשנת 2014.

החוק המלא


 • חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 44), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 771, מיום י"א בתמוז התשע"ג (19 ביוני 2013), עמ' 882, עמ' 890.

  תיקון סעיף 67א1.בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975‏ ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ג, עמ' 162. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 67א – (1) סעיף קטן (ב) – בטל;(2) בסעיף קטן (ד), פסקאות (2) ו-(3) – יימחקו.תיקון סעיף 69א2.בסעיף 69א לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ז) יבוא:"(ז) הוראות סעיף זה יחולו על עוסק שמתקיים לגביו אחד מאלה (בחוק זה – עוסק החייב בדיווח מפורט):(1) מחזור עסקאותיו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים או שחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה;(2) מחזור עסקאותיו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים ונתקיים לגביו אחד מאלה: (א) הוא חייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רואה חשבון מבקר, או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות חוקי א"י כרך א', עמ' (ע) 336, (א) 360.;(ב) הוא רשום כשותפות לפי חוק זה או כמספר עוסקים אשר ביקשו להירשם כאחד, כאמור בסעיף 56, ולגבי אחד השותפים או אחד העוסקים, לפי העניין, התקיים האמור בפסקת משנה (א);(3) המנהל התיר לעוסק, לבקשתו, להגיש דוח לפי סעיף זה, בתנאים ובתיאומים שיורה המנהל."תיקון סעיף 703.בסעיף 70(ב) לחוק העיקרי, אחרי "ומוסד כספי" יבוא "שמחזורו בשנה הקובעת עולה על 4 מיליון שקלים חדשים".תיקון סעיף 884.בסעיף 88 לחוק העיקרי, סעיפים קטנים (א1) ו-(א2) – בטלים.תיקון סעיף 1265.בסעיף 126 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ב1) – בטל.תחילה והוראות שעה6.(א) תחילתו של סעיף 69א(ז)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום כ"ט באדר א' התשע"ד (1 במרס 2014).(ב) בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) יקראו את החוק העיקרי כך:(1) במקום סעיף 67א יבוא:"דוח מיוחד לעוסק החייב בדיווח מפורט67א.(א) עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 69א(ז) יגיש, נוסף על כל דוח תקופתי שהוא מגיש, דוח מיוחד, בתוך 15 ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי או במועד מאוחר יותר שיורה המנהל.(ב) עוסק רשאי להגיש דוח כאמור בסעיף קטן (א) במקום הדוח התקופתי, אם אישר זאת המנהל, בתיאומים ובתנאים שיורה, ובלבד שדוח כאמור יוגש במועד בו יש להגיש דוח תקופתי לפי חוק זה.(ג) המנהל רשאי לפטור סוגי עוסקים שמתקיים לגביהם האמור בסעיף 69א(ז), מהגשת דוח מיוחד לפי אותו סעיף, וכן רשאי הוא לפטור כאמור עוסק מסוים, דרך כלל או במקרה מיוחד, אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין.";(2) בסעיף 69א –(א) בכל מקום, במקום "תקופתי" יבוא "מיוחד", ובמקום "התקופתי" יבוא "המיוחד";(ב) בסעיף קטן (א), המילים "על אף האמור בסעיף 69" – לא ייקראו;(ג) בסעיף קטן (ז), כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, במקום "1,500,000" יבוא "2,000,000";(ד) אחרי סעיף קטן (ז) יקראו:"(ח) בסעיף זה, "תקופת הדוח" – תקופה כאמור בסעיף 67(א).";(3) בסעיף 75א – (א) בסעיף קטן (א), במקום "תקופתי" יבוא "מיוחד";(ב) בסעיף קטן (ב), המילים "בדוח התקופתי" – לא ייקראו;(4) בסעיף 117(א)(6ב), אחרי "בדוח מיוחד" יבוא "למלכ"ר, מוסד כספי ועוסק החייב בדיווח מפורט".
משוב א- א+