הצבעה - הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס` 38), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏03 ‏פברואר ‏2014 18:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

שאול מופז
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • התקבל בקריאה שנייה ושלישית ביום: ג באדר א התשעד (03.02.2014)
  תוכן התקציר: החוק מסדיר שני עניינים הנוגעים להרכב ועדת האתיקה : האחד עניינו שינוי הרכב הוועדה אם ההרכב הקואליציוני של הכנסת השתנה כך שאין עוד שוויון בין מספר חברי הקואליציה לאופוזיציה בוועדה; השני עניינו מינוי ממלאי מקום לחברי הוועדה.

החוק המלא


 • חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 38), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום ג' באדר א' התשע"ד (3 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 533, מיום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), עמ' 36.

  תיקון סעיף 13ד1.בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951‏ ס"ח התשי"א, עמ' 228; התש"ע, עמ' 435., בסעיף 13ד(ב), אחרי פסקה (1) יבוא:"(1א) על אף האמור בפסקה (1), חל שינוי בהשתייכות של חבר ועדת האתיקה לסיעה מסיעות הקואליציה או מסיעות האופוזיציה כך שאין עוד שוויון במספר חברי הוועדה כאמור באותה פסקה, ישנה יושב ראש הכנסת את הרכב הוועדה כך ששניים מהחברים יהיו מסיעות הקואליציה ושניים – מסיעות האופוזיציה.(1ב) יושב ראש הכנסת רשאי למנות ממלאי מקום מסיעות הקואליציה או מסיעות האופוזיציה, לפי העניין, לחברי ועדת האתיקה, לתקופה או לנושא מסוים."
משוב א- א+