הצבעה - הצעת חוק להסדרת תוצרת אורגנית (תיקון מס` 2), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏03 ‏פברואר ‏2014 18:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

ציפי חוטובלי
זבולון כלפה
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יריב לוין
אבישי ברוורמן
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מיקי לוי
יפעת קריב
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק להסדרת תוצרת אורגנית (תיקון מס` 2), התשע”ד-2014, קובע כי הצגה של תוצרת חקלאית כתוצרת אורגנית, לרבות השימוש במילה ”אורגני” על כל נגזרותיה, תיעשה רק כאשר התוצרת סומנה בסמל הבקרה ובסמל האורגני האחיד, וזאת כדי למנוע הטעיה של הצרכן. בכך החוק מבטיח שתוצרת חקלאית המשווקת בישראל, בין אם יוצרה בישראל ובין אם יובאה אליה, תשווק לצרכן כתוצרת אורגנית, רק אם היא עברה בישראל את הליך הפיקוח באמצעות גוף אישור ובקרה, וסומנה בהתאם.
    סימון זה מוכיח כי התוצרת החקלאית נבדקה ועמדה בכל התנאים שנקבעו אשר נועדו להבטיח כי המוצר הוא אכן מוצר ”אורגני”, בשונה מתוצרת חקלאית שאינה מסומנת בסמלים אשר לא עברה כל פיקוח של גוף אישור ובקרה בישראל. לעניין תוצרת מיובאת, אשר אף היא צריכה לעבור הליך פיקוח מוכר בחו”ל והמשך הליך פיקוח בארץ, החוק אוסר על מי שלא פוקח, כאמור, להציג את התוצרת כאורגנית, לרבות שימוש במילה המשמשת בארץ המקור לסימון תוצרת אורגנית. בנוסף, נקבעו בחוק הוראות הנוגעות לאופן פרסום רשימת גופי האישור והבקרה וההיתרים לשימוש בסמל הבקרה, וכן הרחבת הסמכות של שר החקלאות ופיתוח הכפר להתקין תקנות לעניין מניעת ניגוד עניינים של גוף אישור ובקרה. הוראות החוק יכנסו לתוקף לאחר שישה חודשים מיום הפרסום.

החוק המלא


  • חוק להסדרת תוצרת אורגנית (תיקון מס' 2), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ג' באדר א' התשע"ד (3 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 792, מיום י"ז באב התשע"ג (24 ביולי 2013), עמ' 1190.

    תיקון סעיף 21. בחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה–2005 ס"ח התשס"ה, עמ 474; התשס"ח, עמ' 148. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, במקום סעיף קטן (א) יבוא:"(א) לא יציג אדם ולא יציע למכירה תוצרת חקלאית שנקבע לגביה נוהל אורגני כתוצרת אורגנית, ובכלל זה לא ישתמש במילה "אורגני" או בכל מילה הנגזרת ממנה ביחס לתוצרת החקלאית כאמור, ולעניין תוצרת חקלאית מיובאת – לא ישתמש גם במילה שבארץ המקור משמשת לסימון תוצרת אורגנית, אלא אם כן היא נושאת את הסמל האורגני האחיד ואת סמל הבקרה."תיקון סעיף 32.בסעיף 3 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ב)(2), במקום "רשאי לסמן" יבוא "יסמן" ובמקום "בסמל האחיד" יבוא "בסמלים";(2) סעיף קטן (ג) – בטל. תיקון סעיף 83.בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום הקטע החל במילים "יפרסם המנהל" עד המילים "בביטול האישור" יבוא "אין בכך". הוספת סעיף 10א4.אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא: "פרסום10א.(א) המנהל יפרסם הודעה באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בדבר –(1) שמות גופי האישור והבקרה וסמלי הבקרה שלהם שאישר לפי סעיף 3;(2) רשימת היתרים לשימוש בסמל בקרה והודעות על פקיעת תוקפם או על ביטולם לפי סעיף 6;(3) ביטול אישור שניתן לגוף אישור ובקרה או לסמל הבקרה שלו או פקיעת תוקפו של אישור כאמור, אם לא חודש, לפי סעיף 8.(ב) הודעות כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו-(3) יפורסמו גם ברשומות."תיקון סעיף 155. בסעיף 15(א)(4) לחוק העיקרי, המילים "בין גוף האישור והבקרה לבין הארגון היציג" – יימחקו.תחילה6. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.
משוב א- א+