אישור החוק - הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס` 74), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏20 ‏ינואר ‏2014 20:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

רוברט אילטוב
גילה גמליאל
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק בתי המשפט (תיקון מס' 74), התשע"ד–2014
    **
    התקבל בכנסת ביום י"ט בשבט התשע"ד (20 בינואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 529, מיום ו' בטבת התשע"ד (9 בדצמבר 2013), עמ' 25.

    תיקון סעיף 61.בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984‏ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ד, עמ' 137. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6, אחרי פסקה (3) יבוא:"(3א) לפחות אחד מנציגי שופטי בית המשפט העליון בוועדה, לפחות אחד מנציגי הממשלה בוועדה, לפחות אחד מנציגי הכנסת בוועדה ולפחות אחד מנציגי לשכת עורכי הדין בוועדה יהיו נשים;".הוראת מעבר2.הוראות סעיף 6(3א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו החל מהבחירות הקרובות של נציגים לוועדה כאמור באותו סעיף.
משוב א- א+