קריאה שנייה - הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס` 11), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏20 ‏ינואר ‏2014 20:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

עליזה לביא
זבולון כלפה
שולי מועלם-רפאלי
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

רוברט אילטוב
מרב מיכאלי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


 • חוק הפטנטים (תיקון מס' 11), התשע"ד–2014 *
  התקבל בכנסת ביום י"ט בשבט התשע"ד (20 בינואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 682, מיום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012), עמ' 792.

  תיקון סעיף 64א1.בחוק הפטנטים, התשכ"ז–1967 ס"ח התשכ"ז, עמ' 148; התשע"ב, עמ' 54. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 64א –(1) אחרי ההגדרה "חומר" יבוא:""היתר שיווק" – היתר לשיווק תכשיר רפואי או ציוד רפואי המוגנים על ידי פטנט ייחוס;";(2) אחרי ההגדרה "הפטנט הבסיסי" יבוא:""מדינה אירופית מוכרת" – מדינה מהמדינות המנויות בחלק ב' של התוספת הראשונה;";(3) אחרי ההגדרה "פטנט ייחוס" יבוא:""צו להארכת פטנט ייחוס" – צו או אישור המורה על הארכה, ביום אחד או יותר, של תוקף פטנט ייחוס ביחס לתכשיר רפואי המכיל את החומר או ביחס לציוד רפואי, המוגן על ידי פטנט הייחוס, שמתקיים לגביו אחד מאלה:(1) הוא ניתן בארצות הברית של אמריקה (Patent Term Extension), ותקופת תוקפו נקבעת על ידי הגורם המוסמך לכך לפי החלק של תקופת הבחינה לצורך מתן היתר השיווק הראשון בידי הרשות המוסמכת למתן היתרי שיווק, שחל לאחר מתן פטנט הייחוס, בניכוי תקופות שלגביהן נקבע כי מבקש צו ההארכה לא נהג בהן בדחיפות הראויה במהלך תקופת הבחינה האמורה, ובתוספת מחצית מתקופת הניסויים הקליניים בתכשיר הרפואי או בציוד הרפואי המוגנים על ידי פטנט הייחוס;(2) הוא ניתן במדינה אירופית מוכרת (Supplementary Protection Certificate), ותקופת תוקפו נקבעת בהתחשב בתקופה שחלפה מיום הגשת הבקשה לפטנט הייחוס ועד ליום קבלת היתר השיווק הראשון, בניכוי חמש שנים;(3) הוא ניתן במדינה מוכרת, ונועד להאריך באופן זמני את תוקף פטנט הייחוס עד להכרעה בדבר מתן צו לפי פסקאות (1) או (2) או עד למועד מוקדם יותר שנקבע בו (להלן – צו זמני);".תיקון סעיף 64ג2.בסעיף 64ג לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), לפני "בעל פטנט בסיסי" יבוא "מבקש פטנט בסיסי," ואחרי "ובעל רישיון ייחודי" יבוא "בפטנט בסיסי או בבקשת פטנט בסיסי";(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "לעניין פטנט בסיסי" יבוא "או בקשת פטנט בסיסי";(3) בסעיף קטן (ג), אחרי "לא הצטרפו" יבוא "מבקש הפטנט הבסיסי," ובמקום "על ידי המבקש" יבוא "על ידי מבקש צו ההארכה (בסימן זה – המבקש)".תיקון סעיף 64ד3.בסעיף 64ד לחוק העיקרי –(1) ברישה, במקום "תנאים אלה" יבוא "כל אלה";(2) במקום פסקאות (5) ו-(6) יבוא:"(5) אם ניתן היתר שיווק בארצות הברית של אמריקה – ניתן גם צו להארכת פטנט הייחוס בארצות הברית של אמריקה, וטרם פקע;(6) אם ניתן היתר שיווק במדינה אירופית מוכרת – ניתן גם צו להארכת פטנט הייחוס באותה מדינה, וטרם פקע;(7) אם ניתנו היתרי שיווק בארצות הברית של אמריקה ובמדינה אירופית מוכרת אחת לפחות – ניתנו גם צווים להארכת פטנט הייחוס בארצות הברית של אמריקה ובאותה מדינה אירופית מוכרת, וטרם פקעו."החלפת סעיף 64ה4.במקום סעיף 64ה לחוק העיקרי יבוא:"בחינת בקשה למתן צו הארכה64ה.(א) הוגשה בקשה למתן צו הארכה בדרך שנקבעה בתקנות בידי מי שזכאי להגישה, יחל הרשם בבחינתה בתוך שישים ימים ממועד הגשתה.(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוגשה בקשה למתן צו הארכה כאמור באותו סעיף קטן בטרם ניתן הפטנט הבסיסי, לא תיבחן הבקשה למתן צו הארכה לפני שניתן הפטנט הבסיסי, ויחולו הוראות אלה:(1) בחינת בקשת הפטנט הבסיסי תחל בתוך שלושים ימים ממועד הגשת הבקשה למתן צו הארכה, ותושלם מוקדם ככל האפשר, והרשם רשאי לשם כך לקצר כל מועד הקבוע בחוק זה או לפיו; (2) לא הוגשו רשימת אסמכתאות או רשימת פרסומים כאמור בסעיף 18 עד למועד הגשת הבקשה למתן צו הארכה, יגיש אותן המבקש יחד עם בקשתו לצו הארכה.(ג) ראה הרשם או הובא לידיעתו כי התקיימו התנאים הקבועים בסימן זה, יפרסם הודעה באינטרנט, בתוך שישים ימים מיום השלמת בחינת הבקשה למתן צו הארכה, על כוונתו לתת צו הארכה ועל התקופה שבה יעמוד הצו בתוקפו.(ד) ראה הרשם או הובא לידיעתו כי לא התקיימו התנאים הקבועים בסימן זה, יפרסם הודעה באינטרנט, בתוך שישים ימים מיום השלמת בחינת הבקשה למתן צו הארכה, על דחיית הבקשה למתן צו הארכה.(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), ראה הרשם או הובא לידיעתו כי התקיימו התנאים הקבועים בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף 64ד, כי ניתן היתר שיווק בארצות הברית של אמריקה או במדינה אירופית מוכרת אחת לפחות, או בשתיהן, וכי טרם ניתנו צווים להארכת פטנט ייחוס כאמור בפסקאות (5), (6) או (7) שבסעיף 64ד, לפי העניין, יחולו הוראות אלה:(1) בתוך שישים ימים מיום שראה הרשם כי התקיימו התנאים כאמור וכי טרם ניתנו צווים להארכת פטנט ייחוס כאמור, יפרסם באינטרנט הודעה על כוונתו לתת צו הארכה ועל התקופה שבה יעמוד הצו בתוקפו, בכפוף לכך שיינתנו צווים להארכת פטנט ייחוס כאמור במהלך תקופת תוקף הפטנט הבסיסי;(2) ניתנו צווים להארכת פטנט ייחוס כאמור או שנדחתה באופן סופי בקשה לתתם, יודיע על כך המבקש לרשם בתוך תשעים ימים מיום שניתנו הצווים או מיום שנדחתה באופן סופי הבקשה לתתם, לפי העניין; (3) נוכח הרשם כי ניתנו צווים להארכת פטנט ייחוס כאמור, לפני תום תקופת הפטנט הבסיסי, יפרסם באינטרנט, בתוך שישים ימים, הודעה לפי סעיף קטן (ג) (בסימן זה – הודעה משלימה), אף אם הודעת המבקש בדבר נתינת הצווים כאמור בפסקה (2) נמסרה לרשם לאחר תום תקופת הפטנט הבסיסי, ובלבד שנמסרה בתוך תשעים הימים הקצובים למסירתה כאמור באותה פסקה; הוראות פסקה זו לא יחולו אם כבר פורסמה לגבי הפטנט הבסיסי הודעה משלימה, והיא טרם פקעה לפי סעיף 64י(3);(4) ראה הרשם או הובא לידיעתו כי לא ניתנו צווים להארכת פטנט ייחוס כאמור, לפני תום תקופת הפטנט הבסיסי, או שהמבקש לא הודיע לו שניתנו צווים להארכת פטנט ייחוס כאמור בפסקה (2), לא יינתן צו הארכה, זמני או קבוע, והרשם יפרסם באינטרנט הודעה, בתוך שישים ימים מתום תקופת הפטנט הבסיסי או מתום התקופה הקבועה בפסקה (2), לפי המאוחר, על ביטול הכוונה לתת צו הארכה לפי פסקה (1).(ו) בהודעה של הרשם על כוונתו לתת צו הארכה לפי סעיפים קטנים (ג) או (ה)(1) או (3), יציין הרשם את התקופה שבה יעמוד הצו בתוקפו לפי הוראות סעיף 64ט(א), על בסיס המידע שהיה לפניו, אם היה, במועד השלמת הבחינה של הבקשה למתן צו ההארכה לפי אותם סעיפים קטנים,, לפי העניין; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 64ט ו-64י."תיקון סעיף 64ו5.בסעיף 64ו לחוק העיקרי, במקום "הוראות סעיף 64ה" יבוא "הוראות סעיף 64ה(ג) או (ה)(1) או (3), לפי העניין".תיקון סעיף 64ז6.בסעיף 64ז לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עילת ההתנגדות למתן הצו או לתקופת תוקפו שפורסמו בהודעה משלימה של הרשם, כאמור בסעיף 64ה(ה)(3), תהיה רק ביחס לקיומם של צווים להארכת פטנט ייחוס ולא עילה שהיה ניתן להעלותה במסגרת התנגדות להודעה על כוונה לתת צו הארכה לפי סעיף 64ה(ה)(1)."תיקון סעיף 64ח7.בסעיף 64ח(ב) לחוק העיקרי, במקום "ביום הפרסום כאמור בסעיף 64ה" יבוא "בתום תקופת הפטנט הבסיסי לפי סעיף 52".תיקון סעיף 64ט8.בסעיף 64ט(א) לחוק העיקרי, אחרי "שניתנו לפטנט ייחוס" יבוא "מכוח צו להארכת פטנט ייחוס, למעט צו זמני", ובסופו יבוא "ואולם בתקופות ההארכה האמורות לא ייכללו תקופות שאינן מנויות בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "צו להארכת פטנט ייחוס". תיקון סעיף 64י9.בסעיף 64י לחוק העיקרי – (1) בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "מהמועד המוקדם ביותר" יבוא "ממועד מתן היתר השיווק הראשון באחת מהמדינות המוכרות;";(2) במקום פסקה (3) יבוא:"(3) תוקפם של צו הארכה או של הודעה על כוונה לתת צו הארכה לפי סעיף 64ה(ג) או (ה)(3), יפוג לא יאוחר מן המועד הראשון שבו, באחת מהמדינות המוכרות שניתן בה היתר שיווק, פקע תוקפו של צו להארכת פטנט ייחוס או בוטל פטנט ייחוס כלשהו; לעניין זה, "פקיעה" – לרבות בעקבות קיצור, ביטול או מחיקת צו להארכת פטנט ייחוס או ביטול פטנט ייחוס, ולמעט החלפה של צו זמני בצו שאינו צו זמני."תיקון סעיף 64יב10.בסעיף 64יב לחוק העיקרי – (1) במקום כותרת השוליים יבוא "פקיעת תוקפם של צו הארכה ושל הודעה על כוונה לתת צו הארכה";(2) ברישה, במקום "יפקע" יבוא "או הודעה על כוונה לתת צו הארכה, יפקעו".תיקון סעיף 64טו11.בסעיף 64טו לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:–"(א1) נמצא חסר או פגם בבקשה למתן צו הארכה, יודיע על כך הרשם למבקש, והמבקש ישלים את החסר או יתקן את הפגם בתוך חודשיים מיום ההודעה; לא השלים המבקש את החסר או לא תיקן את הפגם, בתוך התקופה האמורה, ידחה הרשם את הבקשה למתן צו הארכה.(ב) הרשם ישלים את בחינת הבקשה למתן צו הארכה, בתוך שישים ימים מהמועד לתחילת הבחינה כאמור בסעיף 64ה(א) או מהמועד שבו השלים המבקש את החסר או תיקן את הפגם כאמור בסעיף קטן (א1), לפי המאוחר. (ג) הרשם ייתן את החלטתו בהתנגדות לעניין מתן צו הארכה או לעניין תקופת תוקפו, בתוך שנה מיום הגשת ההתנגדות. (ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף 64ה(ה) ועל אף האמור בסעיף 64ד(1), הרשם ישלים את בחינת הבקשה כאמור בסעיף קטן (ב), ואם הוגשה התנגדות – ייתן את החלטתו לפי סעיף קטן (ג), ככל הניתן, לא יאוחר מתום תקופת הפטנט הבסיסי, והוא רשאי לשם כך לקצר כל מועד הקבוע בסימן זה או לפיו."תיקון סעיף 64טז12.בסעיף 64טז לחוק העיקרי –(1) בפסקה (3), בסופה יבוא "או הודעה על כוונה ליתן צו הארכה";(2) פסקה (4) – תימחק; (3) בסופו יבוא:"(5) הודעה על דחיית בקשה לצו הארכה או על ביטול הודעה על כוונה ליתן צו הארכה."ביטול סעיף 64יז13.סעיף 64יז לחוק העיקרי – בטל.תיקון סעיף 16414.בסעיף 164 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), אחרי "61," יבוא "64ה(ה)(2),", ואחרי "64יג," יבוא "64טו(א),";(2) סעיף קטן (א1) – בטל; (3) לפני סעיף קטן (ב) יבוא:"(א2) על אף האמור בסעיף קטן (א), הרשם רשאי להאריך את המועד הקבוע בסעיף 64טו(א1), פעם אחת בלבד." החלפת התוספת הראשונה15.במקום התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:
  "התוספת הראשונה
  (סעיף 64א – ההגדרות "מדינה מוכרת" ו"מדינה אירופית מוכרת")
  חלק א'
  ארצות הברית של אמריקה.
  חלק ב'
  1. איטליה;2. בריטניה;3. גרמניה;4. ספרד;5. צרפת."תחולה והוראות מעבר16.(א) הוראות חוק זה יחולו על בקשות למתן צו הארכה התלויות ועומדות לפני רשם הפטנטים ביום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), ועל בקשות למתן צו הארכה שהוגשו לרשם מיום התחילה ואילך. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות סעיף 64טו(א1) עד (ג) לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 11 לחוק זה, לא יחולו על בקשות למתן צו הארכה התלויות ועומדות לפני רשם הפטנטים ביום התחילה, ויחולו הוראות אלה:(1) הרשם ישלים את בחינת הבקשה למתן צו הארכה בתוך שנתיים מיום התחילה או מיום מתן הפטנט הבסיסי, לפי המאוחר; (2) הרשם ייתן את החלטתו בהתנגדות לעניין מתן צו הארכה או לעניין תוקפו, בתוך שנתיים מיום הגשת ההתנגדות.(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין אמצאה שלגביה נרשם תכשיר רפואי לפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694., הנתבעת בבקשה לפטנט בסיסי התלויה ועומדת ביום התחילה, יימנה המועד הקבוע בסעיף 64טו(א) לחוק העיקרי החל מיום התחילה.
משוב א- א+