קריאה שנייה - הצעת חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏20 ‏ינואר ‏2014 20:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יריב לוין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • התקבל בקריאה שנייה ושלישית ביום: י”ט בשבט התשע”ד (20 בינואר 2014)
  בחוק תוקנו שלושה חוקים: חוק ניירות ערך, התשכ”ח–1968; חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה–1995 וחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ”ד–1994.
  1. התיקונים העיקריים שבוצעו בחוק ניירות ערך: הארכת התקופה שבמהלכה ניתן להציע ניירות ערך לפי תשקיף מדף ב-12 חודשים נוספים, ובסה”כ 36 חודשים; תאגיד שניירות הערך שלו רשומים למסחר בחו”ל אך אינו פטור מדיווח לפי הדין הישראלי רק בגלל שניירות ערך אחרים שלו (כמו איגרות חוב) רשומים למסחר בבורסה בישראל יהיה רשאי לדווח כמו תאגיד שכל ניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה בחו”ל, אם ניתן לו פטור מאת הרשות לניירות ערך; תאגיד שניירות הערך שלו היו רשומים למסחר בבורסה בחו”ל והוא מכר את ניירות הערך שלו ממסחר בבורסה בחו”ל, יוכל לדווח לפי הדין הזר למשך שישה חודשים נוספים בטרם יחל לדווח לפי הוראות הדין הישראלי, ובלבד שבפרק הזמן של ששת החודשים יכללו דיווחיו של התאגיד כל פרט העשוי להיות חשוב למשקיע הסביר; הסמכת הרשות לניירות ערך ליתן פטור מדיווח לתאגיד, למשל תאגיד שמספר מחזיקי ניירות הערך שלו הוא מועט, אולם בפטור מעין זה אין כדי לגרוע מאחריות אותו תאגיד לפי שאר הוראות חוק ניירות ערך או כל דין אחר; הגבלת סכום העיצום הכספי שניתן להטיל בשל הפרה נמשכת.
  2. התיקונים העיקריים שבוצעו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות: הסמכת שר האוצר, באישור ועדת הכספים, ליתן פטור מחובת רישיון לפי החוק לגבי נכסים פיננסיים או סוגים של נכסים פיננסיים (הכוונה היא ליצור את המסגרת החוקית למכשיר השקעה חדש בסיכון נמוך – קרן פיקדונות ומילוות (קפ”מ) שהוא מכשיר פיננסי בסיכון נמוך שיהווה תחרות לפיקדונות לטווח הקצר שהבנקים מגייסים מהציבור וזאת בנוסף לקרנות הכספיות); נקבע שעל שלט של עובד בנק לא תחול החובה לציין אם הוא משווק השקעות שכן הדבר עלול להטעות שכן עיסוקו העיקרי של הבנק הוא בייעוץ ולא בשיווק, וזאת למרות החריג בחוק שמתיר לבנק לשווק מכשירים פיננסיים שלו; נקבעה הקלה לעניין החובה של יועץ ההשקעות לפנות מדי שנה ללקוח לצורך עדכון פרטים כאשר הקשר בין היועץ לבין הלקוח הוא רציף, כך שהחובה לפנות באופן יזום ללקוח תיקבע לפי אופי השירות שנותן בעל רישיון הייעוץ ואופי הקשר בין בעל רישיון הייעוץ לבין הלקוח; נקבעה הסדרה לעניין עבודת ניתוח (אנליזה) שמפרסמת חברה באופן שיבטיח שטובת ההנאה שתינתן עבור עבודת הניתוח תהיה באופן שבו קטן החשש שקבלת אותה טובת הנאה תשפיע על עבודת הניתוח – והכל בפיקוח הרשות לניירות ערך; בנוסף נקבעו הקלות לעניין עבודת דירקטוריון של חברת ניהול תיקים ביחס לתדירות ישיבותיו, הנושאים בהם תוכל ועדת הביקורת לדון בהם במקום הדירקטוריון, כך שהדירקטוריון יוכל להתרכז בניהול השוטף של החברה ולדון בנושאים בעלי חשיבות מהותית לפעילות החברה שיפונו אליו מוועדת הביקורת; כן נקבע שוועדת הביקורת תוכל להתכנס רק אם נוכחים בה לפחות שני חברים ובהם דירקטור חיצוני.
  3. תיקונים דומים בקשר לעבודת הדירקטוריון נעשו גם בחוק השקעות משותפות בנאמנות.

החוק המלא


 • חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014 *
  התקבל בכנסת ביום י"ט בשבט התשע"ד (20 בינואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 816, מיום ט"ז בכסלו התשע"ד (19 בנובמבר 2013), עמ' 110.

  תיקון חוק ניירות ערך
משוב א- א+