קריאה שנייה - חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 36), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏06 ‏ינואר ‏2014 18:17

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 38

יצחק וקנין
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

דב חנין
עליזה לביא
מיקי לוי
מרב מיכאלי
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • התקבל בקריאה שנייה ושלישית ביום:
  ה` בשבט התשע”ד (6 בינואר 2014)
  חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 36), התשע”ד–2013, קובע הוראות שעניינן הגבלת יכולתם של עוסקים לקבוע תניות המגבילות את יכולת המימוש של תווי קנייה לרכישת טובין או שירותים על ידי צרכנים.
  חוק זה קובע כי מי שמנפיק תווי קניה ומבקש להגביל את תקופת תוקפם יוכל לעשות כן רק אם ציין בבירור על גבי התווים את מועד ההנפקה ומועד פקיעת התוקף של התווים, ובלבד שתקופת תוקפם של התווים לא תפחת מחמש שנים ממועד ההנפקה. כמו כן, הסכום הנקוב בתו קנייה יהיה אחיד לגבי כל העוסקים המנויים בו. בנוסף, נקבע כי צרכן שקיבל מעוסק שובר זיכוי כעודף בשל מימוש תו קנייה יוכל לממש את השובר בכל אחד מסניפיו של העוסק, למעט בסניף הנושא שם מסחרי אחר. כמו כן, נקבע כי עוסק שנתן לצרכן שובר זיכוי כנגד החזרת מוצר שנרכש בתו קנייה יוכל להגביל את האפשרות לממש את שובר הזיכוי באותם תנאים מגבילים המופיעים על גבי תו הקנייה, ובלבד שיופיעו על גבי השובר. לבסוף, החוק מסמיך את שר הכלכלה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע הוראות שונות לעניין תווי קנייה, ובכללן לעניין תנאים המגבילים את אפשרות מימושם.
  הוראות החוק האמור יחולו על תווי קניה שהונפקו החל מיום 1 ביולי 2014 ואילך.

החוק המלא


 • חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 36), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום ה' בשבט התשע"ד (6 בינואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 523, מיום כ"ד בחשוון התשע"ד (28 באוקטובר 2014), עמ' 10.

  הוספת סעיף 14ח1.בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ב, עמ' 615., אחרי סעיף 14ז יבוא:"תווי קנייה14ח.(א) בסעיף זה, "תו קנייה" – כרטיס או מסמך הנרכש בכסף או בשווה כסף, המאפשר לאוחז בו לרכוש טובין או שירותים אצל עוסק, בסכום הנקוב בו, למעט כרטיס או מסמך המיועד לשימוש עבור סוג מסוים של מוצר או שירות בלבד.(ב) מנפיק תו קנייה המבקש להגביל את תוקף תו הקנייה שהוא מנפיק יציין על גבי תו הקנייה, באותיות ברורות ובאופן בולט, נוסף על שמו, גם את מועד ההנפקה ואת מועד פקיעת התוקף, ובלבד שתקופת תוקפו של התו לא תפחת מחמש שנים ממועד ההנפקה; ואולם, ניתן נגד מנפיק תו קנייה צו פשיטת רגל או צו פירוק, לא יוכל האוחז בתו לרכוש באמצעותו טובין או שירותים ממועד מתן הצו.(ג) הסכום הנקוב בתו הקנייה יהיה אחיד לגבי כל העוסקים המנויים בו. (ד) עוסק שנתן לצרכן שובר זיכוי כעודף בשל מימוש תו קנייה יאפשר שימוש בשובר הזיכוי בכל אחד מסניפיו, ואולם הוא רשאי להגביל את השימוש בשובר הזיכוי בסניף הנושא שם מסחרי אחר.(ה) על אף האמור בסעיף 14ז(א)(5), עוסק שנתן לצרכן שובר זיכוי כנגד החזרת מוצר שנרכש בתו קנייה, רשאי להגביל את האפשרות לממש את שובר הזיכוי באותם תנאים מגבילים המופיעים על גבי תו הקנייה, ובלבד שיופיעו על גבי השובר.(ו) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין תווי קנייה, ובכלל זה לעניין תנאים המגבילים את אפשרות מימושם, בין היתר בסוגי מכירות או לגבי בעלי הנחות קבועות אצל עוסקים או בבתי עסק מסוימים." תחולה2. חוק זה יחול על תווי קנייה שהונפקו מיום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014) ואילך.
משוב א- א+