הצעת ועדה - חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 199), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏30 ‏דצמבר ‏2013 19:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 61

יפעת קריב
אילן גילאון
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

משה גפני
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

עדי קול
אבישי ברוורמן
יצחק הרצוג
אופיר אקוניס
ציפי חוטובלי
זבולון כלפה
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

נגד 1

צחי הנגבי

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • בחוק נקבעו שלושה תיקונים עיקריים: ראשית, נקבע להחליף את ההסדר הקיים הקובע שניתן לבקש חישוב מס נפרד לבני זוג רק במצבים שבהם אין תלות בין מקורות ההכנסה שלהם, באופן שבו יתאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג שקיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם, בהתקיים שלושה תנאים מצטברים (עבודתו של כל אחד מבני הזוג נחוצה לייצור ההכנסה באותו העסק; כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה באותו העסק; אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים צריך לשמש באופן קבוע את אותו עסק ומרבית פעילות העסק צריכה להיעשות בו). כמו כן, נקבע לבטל את סעיף 66(ה) לפקודה המאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג גם במצבים שבהם קיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם עד לתקרה של 48,960 ש”ח. בנוסף, נקבעה סנקציה כלפי בני זוג שביקשו חישוב נפרד ונמצא שהם אינם זכאים לו, באופן שבו יוטל על בני הזוג קנס בשיעור של 30% מהגירעון שייווצר כתוצאה מהדיווח. התיקון לחוק יחול על הכנסה שהופקה מיום 1/1/2014 ואילך.

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 199), התשע"ד–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"ד (30 בדצמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 813, מיום ט"ו בכסלו התשע"ד (18 בנובמבר 2013), עמ' 100.

    תיקון סעיף 571.בפקודת מס הכנסה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ג עמ' 140, 166. (להלן – הפקודה), בסעיף 57(ב) –(1) בפסקה (1) – (א) ברישה, הקטע החל במילים "עד סכום" ועד המילים "מחברי הקיבוץ" – יימחק;(ב) במקום פסקאות משנה (א) ו-(ב) יבוא:"(א) עיקר עבודתם של שני בני הזוג חברי הקיבוץ הוא בעבודה מזכה;(ב) עבודתו של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה לקיבוץ;";(2) בפסקה (3), המילים "36 שעות בשבוע" – יימחקו. תיקון סעיף 64ב2.בסעיף 64ב(ב) לפקודה, במקום "הכנסת בן זוג הבאה ממקור הכנסה שהוא תלוי במקור ההכנסה של בן זוגו לפי סעיף 66(ד)" יבוא "הכנסה ממקור הכנסה משותף לפי סעיף 66(ד) שלא מתקיימות לגביה הוראות אותו סעיף".תיקון סעיף 663. בסעיף 66 לפקודה –(1) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:"(ד)(1) הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי בני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף, רק אם התקיימו כל אלה: (א) יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;(ב) כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;(ג) אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים;(2) לעניין סעיף קטן זה, "מקור הכנסה משותף" – מקור הכנסה של בן זוג התלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני.";(2) סעיף קטן (ה) – בטל.תיקון סעיף 674.בסעיף 67 לפקודה –(1) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "בחלקים שווים" יבוא "בהתאם להוראות סעיף 66(ד)";(2) סעיף קטן (ב) – בטל.תחולה 5. חוק זה יחול על הכנסה שהופקה מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ואילך.
משוב א- א+