קריאה שנייה - חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס` 7), התשע"ד-2013

‏יום שלישי ‏24 ‏דצמבר ‏2013 17:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

מרב מיכאלי
מוחמד ברכה
אילן גילאון
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עמר בר-לב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • חוק השאלת ספרי לימוד קובע כיום כי כל בית ספר רשאי להיכלל בתכנית השאלת ספרי הלימוד, בתנאי שלמעלה מ-60% מהורי התלמידים הסכימו להשתתף בתכנית. מוצע לקבוע כי כל בית ספר יהיה חייב להפעיל תכנית השאלת ספרי לימוד, למעט אם גורם מוסמך מטעם משרד החינוך קבע כי בבית ספר מסוים אין כדאיות כלכלית בהפעלת התכנית. עוד מוצע לקבוע כי על הורי התלמידים יהיה להודיע רק אם אינם מעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתכנית. מוצע כי התיקון המוצע יוחל בהדרגה במשך שלוש שנים החל משנת הלימודים התשע”ה.

החוק המלא


  • חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 7), התשע"ד–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ד (24 בדצמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 527, מיום כ"ג בכסלו התשע"ד (26 בנובמבר 2013), עמ' 18.

    החלפת סעיף 21.בחוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א–2000‏ ס"ח התשס"א, עמ' 12; התשע"ב, עמ' 389. (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 2 יבוא: "חובת השאלת ספרי לימוד2.(א) בכל בית ספר תפעל תכנית השאלת ספרי לימוד בהתאם להוראות חוק זה; ואולם, המנהל הכללי של משרד החינוך או מי מטעמו רשאי להחליט כי בבית ספר מסוים לא תפעל תכנית כאמור אם מצא כי אין כדאיות כלכלית בהפעלת התכנית בבית הספר, בין היתר בשל השתתפות מועטה של תלמידים בה.(ב) מנהל בית ספר שלא פועלת בו תכנית השאלת ספרי לימוד יודיע להורי התלמידים על הפעלתה בשנת הלימודים שלאחר מכן זמן סביר לפני תחילת אותה שנת הלימודים.(ג) הורי תלמיד רשאים להודיע למנהל בית הספר כי אינם מעוניינים שהתלמיד ישתתף בתכנית השאלת ספרי לימוד.(ד) בתכנית השאלת ספרי לימוד הפועלת בבית ספר ישתתפו תלמידים שהוריהם לא מסרו הודעה לפי סעיף קטן (ג).(ה) השר יקבע הוראות לעניין סעיף זה, לרבות בדבר האופן והמועדים למסירת הודעות לפיו."תיקון סעיף 32.בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא:"(א) השר יעמיד לרשותו של כל בית ספר העומד להיכלל לראשונה בתכנית השאלת ספרי לימוד סכום חד־פעמי מתקציב משרדו לסיוע ברכישה הראשונית של ספרי הלימוד לפי אמות מידה כלכליות-חברתיות שעליהן יורה."ביטול סעיף 5א 3.סעיף 5א לחוק העיקרי – בטל.תחילה4.תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשע"ה; ואולם, הודעה לפי סעיף 2(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, לעניין שנת הלימודים האמורה תימסר עד ליום ב' בסיוון התשע"ד (31 במאי 2014).החלה בהדרגה5.הוראות חוק זה יוחלו בהדרגה החל בשנת הלימודים התשע"ה על בתי ספר לפי קביעת שר החינוך, ובלבד שהחלתן תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשע"ז.הוראת מעבר6.בית ספר שביום תחילתו של חוק זה פעלה בו תכנית השאלת ספרי לימוד, יראוהו כמי שנכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד לפי הוראות סעיף 2 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3(א) לחוק העיקרי.
משוב א- א+