הסתייגות - חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏23 ‏דצמבר ‏2013 22:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

עפו אגבאריה
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מוחמד ברכה
ניצן הורוביץ
עמר בר-לב

נגד 37

משה זלמן פייגלין
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

עדי קול
יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

מרדכי יוגב
זבולון כלפה
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • התקבל בקריאה שנייה ושלישית ביום: כ` בטבת התשע”ד (23 בדצמבר 2013)
  חוק הודלי”ם נחקק בכנסת בשנת 2011, כהוראת שעה ל-18 חודשים. החוק קבע הליכים מיוחדים לאישור תכניות בניה למגורים שהוגדרו לפי החוק כתכנית לדיור לאומי, שנועדו לזרז את הליך אישורן של תכניות אלה. מכח החוק הוקמו ועדות לדיור לאומי שהוסמכו לאשר את התכניות. הכנסת האריכה את תוקפו של החוק בשמונה חודשים נוספים, לבקשת ראש הממשלה ושר הפנים.
  בתקופה שחלפה אושרו כ-25,000 יחידות דיור במסלול הווד”ל מתוך בסך הכול 135,000 יחידות דיור שאושרו במסלולים הרגילים ובמסלול הוד”לים. זאת אומרת שלמרות שכמות התכניות למגורים שמטופלת במסגרת הוד”לים קטן יחסית ומהוות כ- 2% בלבד מכלל התכניות למגורים, הרי שמספר יחידות הדיור שאושרו במסלול זה עומד על כ- 18% מסך כל יחידות הדיור שאושרו.
  חוק זה מאריך את תוקפו של החוק ב-22 חודשים נוספים, כך שהוא יהיה בתוקף עד אוגוסט 2015. בנוסף, תיקון זה מרחיב את תחולתו של החוק, כך שניתן יהיה לאשר במסלול של הודלי”ם גם תכניות בקרקע שעד 60% ממנה הם קרקע פרטית, וכן תכניות של פינוי ובינוי. חוק זה גם מאפשר לבעלי קרקע פרטיים להגיש תכניות לדיור לאומי בקרקע ש- 40% או יותר ממנה אך פחות מ-80% ממנה הם מקרקעי ישראל.
  עוד קובע החוק כי תכניות הנידונות בוד”ל יחויבו לכלול דירות קטנות או דיור להשכרה או דיור בהישג יד להשכרה בשיעור מצטבר של 25% לפחות מיחידות הדיור שבתכנית. האפשרות לחרוג מהוראה זו תהיה רק באישור שר הפנים או מנכ”ל המשרד ורק במקרים חריגים בהם יש מספיק יחידות דיור מסוגים אלו או בשל מאפייני היישוב. השיעור בתכניות לפינוי ובינוי, לאור המאפיינים הייחודיים שלהם יעמוד על 10% מיחידות הדיור החדשות שיתווספו, ובתכניות אלו ניתן יהיה לחרוג מההוראה רק באישור שר הפנים או מנכ”ל משרד הפנים.
  עוד קובע החוק כי הודעה על קליטתה והפקדתה של תכנית תישלח לחברי הוועדה המחוזית, שביניהם נמנים נציג משרד הבריאות ונציג המשרד להגנת הסביבה וכן לנציג משרד הרווחה וכי חוות דעתם של אלו תיכלל, במידה והוגשה, בחוות דעתו של מתכנן המחוז. זאת על מנת להבטיח כי במידה והתכנית פוגעת, בבריאות הציבור או ברווחתו, תינתן ההזדמנות לנציגי המשרדים להביע את עמדתם בעניין.
  בנוסף, על מנת לעודד את קידומן של תכניות לפינוי ובינוי, קובע החוק כי תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי תוכל להיות נידונה במסגרת הוועדות לדיור לאומי אף כאשר היא כוללת הוראות להקמת 70 יחידות דיור.

החוק המלא


 • חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד–2013
  **
  התקבל בכנסת ביום כ' בטבת התשע"ד (23 בדצמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 799, מיום י' בחשוון התשע"ד (14 באוקטובר 2013), עמ' 6.

  תיקון סעיף 2 1.בחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א–2011 ס"ח התשע"א, עמ' 1036. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –(1) במקום ההגדרה "דירות קטנות" יבוא: "דירות קטנות" – דירות ששטחן הכולל המותר לבנייה הוא 63 מ"ר, בתוספת שטח של מרחב מוגן דירתי, ובתכנית החלה בתחום הנמצא בנפת באר שבע או במחוז הצפון – דירות ששטחן הכולל המותר לבנייה הוא 88 מ"ר, בתוספת שטח של מרחב מוגן דירתי; לעניין זה "מרחב מוגן דירתי" – כמשמעותו לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951 ס"ח התשי"א, עמ' 78., בשטח שלא יעלה על השטח שקבע שר הביטחון לפי החוק האמור;";(2) ההגדרה "הוועדה המשותפת" – תימחק;(3) אחרי ההגדרה "חוק התכנון" יבוא:""חוק מיסוי מקרקעין" – חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.;";(4) אחרי ההגדרה "מקרקעי ישראל" יבוא:""מתחם פינוי ובינוי" – מתחם פינוי ובינוי כמשמעותו בסעיף 33א לחוק התכנון, מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי כהגדרתו בסעיף 49יט לחוק מיסוי מקרקעין, או מתחם שהוועדה כהגדרתה בסעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין נתנה לגביו החלטה מקדמית לפי הסעיף האמור שלפיה בהתקיים התנאים לפי אותו סעיף בכוונתה להמליץ לממשלה להכריז עליו כעל מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי;";(5) במקום ההגדרה "תכנית לדיור לאומי" יבוא: ""תכנית לדיור לאומי" – תכנית שהוכנה והוגשה לפי הוראות סעיף 9(א) או (א1)(1) הכוללת הוראות מפורטות להקמת 200 יחידות דיור לפחות, בקרקע ש-40% או יותר ממנה הם מקרקעי ישראל, תכנית לדיור לאומי ביישוב מיעוטים ותכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי;";(6) בהגדרה "תכנית לדיור לאומי ביישוב מיעוטים", במקום "על ידי גוף המנוי בסעיף 9" יבוא "לפי סעיף 9(א) או (א1)(1)", המילים "ולהסדרת השימושים הנלווים להן" – יימחקו, ובמקום "בין בקרקע שעיקרה מקרקעי ישראל ובין בקרקע אחרת, ואם חלה התכנית בקרקע אחרת" יבוא "ואם חלה התכנית בקרקע שאינה קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל";(7) אחרי ההגדרה "תכנית לדיור לאומי ביישוב מיעוטים" יבוא:""תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי" – תכנית שהוכנה והוגשה לפי סעיף 9(א1)(2) לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בנייה במתחם פינוי ובינוי, הכוללת הוראות להקמת 70 יחידות דיור לפחות; ואולם, ככל שנדרשת תכנית נוספת לשם הוצאת היתר בתחום התכנית האמורה, לא תכלול התכנית הנוספת אלא אחד או יותר מהנושאים המפורטים בסעיף 62א(א) לחוק התכנון, בלבד;".תיקון סעיף 32. בסעיף 3 לחוק העיקרי –(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:"(א) תכנית לדיור לאומי תכלול הוראות לעניין –(1) הסדרת מבני הציבור, השטחים הציבוריים הפתוחים, החניה, התשתיות ושימושים נוספים, לרבות לתעסוקה או למסחר, הנדרשים לשמש את יחידות הדיור הכלולות בתכנית ובסביבתה;(2)(א) ייעוד בשיעור של 25% לפחות מיחידות הדיור בתכנית, לאחד או יותר מאלה, במצטבר: דירות קטנות, דיור המיועד להשכרה לתקופה שלא תפחת מעשר שנים או דיור בהישג יד להשכרה;(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), בתכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי יהיה השיעור האמור באותה פסקת משנה 10% מיחידות הדיור החדשות הנוספות על מספר היחידות שהיו בתחום התכנית לפני אישורה.(א1) הוועדה רשאית לקבוע כי –(1) הוראות סעיף קטן (א)(2)(א) לא יחולו במקרים חריגים אם השתכנעה כי נוכח מאפייני היישוב או היצע הדירות הקטנות ברשות המקומית אין הצדקה להכללת הוראות כאמור;(2) לעניין תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי – הוראות סעיף קטן (א)(2) לא יחולו.(א2) לא תאושר תכנית כאמור בסעיף קטן (א1) אלא באישור שר הפנים או המנהל הכללי של משרד הפנים, בלבד, אם השר הסמיכו לכך.";(2) בסעיף קטן (ד) – (א) בפסקה (1), אחרי "לא תאושר תכנית לדיור לאומי" יבוא "בקרקע שעיקרה מקרקעי ישראל או תכנית לדיור לאומי ביישוב מיעוטים שהוגשה על ידי גוף המנוי בסעיף 9(א)";(ב) בפסקה (2), אחרי "תכנית דיור לאומי" יבוא "כאמור בפסקה (1)";(3) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:"(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לא תאושר תכנית לדיור לאומי שאינה כאמור בסעיף קטן (ד)(1) בסטייה מתכנית מתאר מחוזית אלא באישורה של המועצה הארצית, ואם התכנית טעונה, לפי התוספת הראשונה לחוק התכנון, גם את אישורה של הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים – גם באישורה של הוועדה האמורה.(ו) על אף האמור בסעיפים קטנים (ג) עד (ה), לא תאושר תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי בסטייה מתכנית מתאר מחוזית."תיקון סעיף 53. בסעיף 5 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין תכנית לדיור לאומי שהוראות סעיף 3(ה) חלות עליה.";(2) בסעיף קטן (ב), במקום "יהיו נתונות" יבוא "תהיה נתונה", ובסופו יבוא "ואולם הסמכות לדון ולהכריע בעררים כאמור בנוגע לתכנית לדיור לאומי שהוראות סעיף 3(ה) חלות עליה תהיה נתונה למועצה הארצית.".תיקון סעיף 94. בסעיף 9 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א) – (1) בתכנית לדיור לאומי שאינה בקרקע שעיקרה מקרקעי ישראל, לרבות בתכנית לדיור לאומי ביישוב מיעוטים בקרקע ש-40% או יותר ממנה אך פחות מ-80% הם מקרקעי ישראל, רשאים להכין את התכנית ולהגישה לוועדה, נוסף על הגופים המנויים בסעיף קטן (א), גם בעלי הקרקע שאינה מקרקעי ישראל, ובלבד שמתקיים המפורט להלן:(א) בעלי הקרקע המחזיקים ב-80% לפחות מהקרקע שאינה מקרקעי ישראל נתנו את הסכמתם לתכנית לאחר שנמסרה לכל בעלי הקרקע הודעה בדבר הכנת התכנית; הודעה כאמור תימסר לפי מענם הידוע של הבעלים;(ב) רשות מקרקעי ישראל נתנה את הסכמתה העקרונית לתכנית; לא השיבה רשות מקרקעי ישראל לבקשה לקבלת הסכמתה בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לה, לא תידרש הסכמתה כתנאי להגשת התכנית, בכפוף להוראות סעיף 13(ה); (2) בתכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי, רשאי להכין את התכנית ולהגישה לוועדה מי שרשאי להגישה לפי חוק התכנון."תיקון סעיף 105.בסעיף 10(ב) לחוק העיקרי, אחרי "לחברי הוועדה" יבוא "לחברי הוועדה המחוזית, לנציג משרד הרווחה והשירותים החברתיים שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים (להלן – נציג משרד הרווחה),".תיקון סעיף 126.בסעיף 12(ד) לחוק העיקרי, אחרי "לתכנית לדיור לאומי" יבוא "או הועברה חוות דעת על ידי מי מחברי הוועדה המחוזית או נציג משרד הרווחה".הוספת סעיף 12א7.אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:"עמדה לגבי תכנית לדיור לאומי שאינה בקרקע שעיקרה מקרקעי ישראל 12א.(א) הוגשה תכנית לדיור לאומי לפי סעיף 9(א1)(1), ולא צורפה לה הסכמת רשות מקרקעי ישראל כאמור בסעיף 9(א1)(1)(ב), תמסור הרשות, בתוך 15 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על קליטת התכנית, אם היא נותנת את הסכמתה לתכנית או מתנגדת לה.(ב) הודיעה רשות מקרקעי ישראל בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א) כי היא מתנגדת לתכנית, יראו את התכנית כבטלה. (ג) לא הודיעה רשות מקרקעי ישראל כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי מגיש התכנית לבקש כי תינתן עמדת ועדה לתכנית; ואלה חברי הוועדה: מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, והוא יהיה היושב ראש, המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון ומנהל רשות מקרקעי ישראל (בסעיף זה – הוועדה).(ד) הוועדה תודיע בתוך שבעה ימים לפני מועד הדיון אם היא נותנת את הסכמתה לתכנית או מתנגדת לה. (ה) הודיעה הוועדה כי היא נותנת את הסכמתה לתכנית, יראו את עמדתה, על אף האמור בכל דין, כעמדת רשות מקרקעי ישראל בקשר לתכנית.(ו) הודיעה הוועדה כי היא מתנגדת לתכנית, יראו את התכנית כבטלה."תיקון סעיף 138. בסעיף 13 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), במקום "מיום קליטתה" יבוא "מיום משלוח ההודעה על קליטתה כאמור בסעיף 10(ב)";(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:"(ה) על אף הוראות סעיף זה, לא יוחלט על הפקדת תכנית לדיור לאומי שהוגשה לפי סעיף 9(א1)(1), שלא צורפה לה הסכמת רשות מקרקעי ישראל כאמור בסעיף 9(א1)(1)(ב), אלא אם כן הסכמת הרשות או הסכמת הוועדה האמורה בסעיף 12א ניתנה עד למועד ההחלטה." תיקון סעיף 149. בסעיף 14 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "ולעניין תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי – בתוך 90 ימים, מיום פרסום ההחלטה באתר האינטרנט של משרד הפנים כאמור בסעיף 30 או מיום שההחלטה הומצאה למגיש התכנית, לפי המוקדם; יושב ראש הוועדה רשאי להאריך את התקופה האמורה לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים, ולעניין תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי – לתקופה שלא תעלה על 45 ימים.";(2) בסעיף קטן (ג), במקום "חלפו 60 ימים" יבוא "חלפו התקופות כאמור בסעיף קטן (ב)".תיקון סעיף 1510.בסעיף 15(א) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "בתוך 60 ימים" יבוא "בתוך התקופות כאמור בסעיף 14(ב)".תיקון סעיף 1811.בסעיף 18(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (4) יבוא:"(5) לחברי הוועדה המחוזית ולנציג משרד הרווחה."תיקון סעיף 1912.בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום "ובאתר האינטרנט של מגיש התכנית" יבוא "ואם מגיש התכנית הוא גוף המנוי בסעיף 9(א) – גם באתר האינטרנט שלו". תיקון סעיף 22 13. בסעיף 22(א) לחוק העיקרי, במקום "בתוך 60 ימים מיום קבלת ההחלטה" יבוא "בתוך 60 ימים, ולעניין תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי – בתוך 90 ימים, מיום פרסום ההחלטה באתר האינטרנט של משרד הפנים כאמור בסעיף 30 או מיום שההחלטה הומצאה למגיש התכנית, לפי המוקדם; יושב ראש הוועדה רשאי להאריך את התקופה האמורה לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים, ולעניין תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי – לתקופה שלא תעלה על 45 ימים".תיקון סעיף 2314.בסעיף 23(2) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "בתוך 60 ימים" יבוא "בתוך התקופה כאמור בסעיף 22(א)".תיקון סעיף 2415. בסעיף 24(ג) לחוק העיקרי, המילים "ובעיתון נפוץ אחד" – יימחקו.תיקון סעיף 2716. בסעיף 27 לחוק העיקרי –(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), ביצועה של תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי יחל בתוך ארבע שנים מיום שאושרה; לעניין סעיף זה יראו כתחילת ביצועה של תכנית קבלת היתר לבניית בניין אחד לפחות בתחום התכנית.";(2) בסעיף קטן (ג), אחרי "בסעיף קטן (א)" יבוא "או (א1)".תיקון סעיף 2917.בסעיף 29 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:"(ו) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי שטח בתחום תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי שהוצאת היתרי בנייה בו טעונה את אישורה של תכנית נוספת."תיקון סעיף 3318.בסעיף 33(ב) לחוק העיקרי, במקום "לוועדה המשותפת" יבוא "לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת". תיקון סעיף 3519.בסעיף 35 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילה "ועד" יבוא "ועד יום כ"ו באב התשע"ה (11 באוגוסט 2015)";(2) בסעיף קטן (ב), ברישה, אחרי "לפני תחילתו של חוק זה" יבוא "או תחילתו של חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד–2013 ס"ח התשע"ד, עמ' ...";(3) סעיף קטן (ג) – בטל.
משוב א- א+