הסתייגות - חוק התכנון והבנייה (תיקון מס` 100), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏23 ‏דצמבר ‏2013 22:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

דב חנין
מוחמד ברכה
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי

נגד 36

משה זלמן פייגלין
יפעת קריב
עדי קול
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יריב לוין
דני דנון
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • התקבל בקריאה שנייה ושלישית ביום: כ` בטבת התשע”ד (24 בנובמבר 2013)
  סעיף 145(ז) לחוק התכנון והבניה התשכ”ה-1965 קובע כי מוסד תכנון לא ייתן היתר בניה אלא אם כן אושרה למקרקעין, שלגביהם מבוקש ההיתר, תכנית מפורטת הקובעת הוראות לרבות לגבי פירוט ייעודי הקרקע, שטחי הבניה המותרים וגובה המבנה.

  מטרתו של חוק זה היא לאפשר למוסד תכנון לתת היתר למתקן שידור אלחוטי, לקו או מיתקן מים, למתקני מדידה או ניטור וכן למתקני תשתית נוספים, כפי שיקבע השר, ללא תכנית מפורטת כפי שקבוע כיום בסעיף 145(ז), אלא בתנאי שהתשתיות האלו נקבעו בתכנית מתאר ארצית או מחוזית שקובעות כי ניתן להוציא מכוחן היתרי בניה, ובלבד שההיתר תואם את הייעוד שנקבע בתכנית ואת השטח הכולל המותר לבנייה לפיה.

  חוק זה חוקק בעקבות עתירה לבג”צ כנגד תכנית מתאר ארצית משולבת למים אשר אפשרה להקים מתקני מים, בהתאם לפרמטרים מסוימים, ללא תכנית מפורטת ומכוחו של היתר בניה בלבד. בג”צ קיבל את העתירה וקבע כי לא ניתן לחרוג מהוראות החוק בתכנית מתאר ארצית. לפיכך חוק זה מאפשר הקמתם של מתקני תשתית בלא צורך בתכנית מפורטת.

  ככלל, יש חשיבות רבה לכך שיבוצע תכנון מפורט בכל מקרה, כדי שיובטחו כל האינטרסים הרלוונטים ויתקיים שיתוף ציבור נאות בהליך התכנון. אולם, חוק זה קובע חריג לכלל זה, במקרים מיוחדים שבהם מדובר בתשתיות בפרישה ארצית רחבה המצריכות גמישות במהלך התכנון או שלא ניתן לקבוע לגביהן מראש את המיקום המדוייק.

החוק המלא


 • חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 100), התשע"ד–2013 *
  התקבל בכנסת ביום כ' בטבת התשע"ד (23 בדצמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 771, מיום י"א בתמוז התשע"ג (19 ביוני 2013), עמ' 948.

  תיקון סעיף 1451.בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ב, עמ' 741., בסעיף 145 – (1) בסעיף קטן (ז), הסיפה החל במילה "ואולם"

  תימחק;(2) אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:"(ח) על אף הוראות סעיף קטן (ז) –(1) מוסד התכנון המוסמך רשאי לתת היתר לגבי עבודה או שימוש בקרקע שלדעת מוסד התכנון אופיים אינו דורש את קיום כל ההוראות שבסעיף קטן (ז) , אף אם התכנית לא כללה את ההוראות שבפסקאות (1) עד (4) של הסעיף הקטן האמור;(2) הוועדה המקומית רשאית לתת היתר למיתקן שידור אלחוטי, קו או מיתקן מים, מיתקן מדידה או ניטור, או מיתקן תשתית מסוג אחר שקבע שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, שנקבעו בתכנית מתאר ארצית, או בתכנית מתאר מחוזית החלה על כל שטח המחוז שאושרה לאחר יום תחילתו של חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 100), התשע"ד

  2013 ס"ח התשע"ד, עמ' ...., אף אם התכנית לא כללה את ההוראות שבפסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (ז), ובלבד שההיתר כאמור תואם את הייעוד שנקבע בתכנית ואת השטח הכולל המותר לבנייה לפיה, ובתכנית כאמור מתקיימים כל אלה:(א) עניינה תשתיות כלל-ארציות המחייבות פריסה רחבה של מיתקני תשתית ושנדרשת בשלהן גמישות לגבי מיקומו של כל מיתקן תשתית; (ב) היא קובעת כי ניתן להוציא מכוחה היתר;(ג) נקבעו בה הוראות בדבר פרסום הבקשות להיתרים ולהליך השמעת הטענות בעניין בפני הוועדה המקומית; (ד) נקבעו בה שטחי בנייה והיקפי בנייה מותרים לכל מיתקן תשתית.(ט) על אף האמור בסעיף קטן (ז), מוסד התכנון המוסמך רשאי לתת היתר למפעל מים בהתאם לתכנית למפעל מים לפי פרק שלישי לחוק המים, התשי"ט

  1959, שאושרה לפני יום י"ט באב התשס"ט (9 באוגוסט 2009) אף אם התכנית כאמור לא קבעה את ההוראות שבפסקאות (1) עד (4) של אותו סעיף קטן."
משוב א- א+