הסתייגות - חוק התכנון והבנייה (תיקון מס` 100), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏23 ‏דצמבר ‏2013 22:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

מרב מיכאלי
איתן כבל
איציק שמולי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עפו אגבאריה
מוחמד ברכה
דב חנין
משה גפני
אילן גילאון
ניצן הורוביץ
חנין זועבי
עמר בר-לב
שלי יחימוביץ

נגד 37

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יריב לוין
משה זלמן פייגלין
מירי רגב
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יעל גרמן
עליזה לביא
מיקי לוי
עדי קול
יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

אורי אורבך
מרדכי יוגב
זבולון כלפה
שולי מועלם-רפאלי
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נמנע 1

נסים זאב

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


 • חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 100), התשע"ד–2013 *
  התקבל בכנסת ביום כ' בטבת התשע"ד (23 בדצמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 771, מיום י"א בתמוז התשע"ג (19 ביוני 2013), עמ' 948.

  תיקון סעיף 1451.בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ב, עמ' 741., בסעיף 145 – (1) בסעיף קטן (ז), הסיפה החל במילה "ואולם"

  תימחק;(2) אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:"(ח) על אף הוראות סעיף קטן (ז) –(1) מוסד התכנון המוסמך רשאי לתת היתר לגבי עבודה או שימוש בקרקע שלדעת מוסד התכנון אופיים אינו דורש את קיום כל ההוראות שבסעיף קטן (ז) , אף אם התכנית לא כללה את ההוראות שבפסקאות (1) עד (4) של הסעיף הקטן האמור;(2) הוועדה המקומית רשאית לתת היתר למיתקן שידור אלחוטי, קו או מיתקן מים, מיתקן מדידה או ניטור, או מיתקן תשתית מסוג אחר שקבע שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, שנקבעו בתכנית מתאר ארצית, או בתכנית מתאר מחוזית החלה על כל שטח המחוז שאושרה לאחר יום תחילתו של חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 100), התשע"ד

  2013 ס"ח התשע"ד, עמ' ...., אף אם התכנית לא כללה את ההוראות שבפסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (ז), ובלבד שההיתר כאמור תואם את הייעוד שנקבע בתכנית ואת השטח הכולל המותר לבנייה לפיה, ובתכנית כאמור מתקיימים כל אלה:(א) עניינה תשתיות כלל-ארציות המחייבות פריסה רחבה של מיתקני תשתית ושנדרשת בשלהן גמישות לגבי מיקומו של כל מיתקן תשתית; (ב) היא קובעת כי ניתן להוציא מכוחה היתר;(ג) נקבעו בה הוראות בדבר פרסום הבקשות להיתרים ולהליך השמעת הטענות בעניין בפני הוועדה המקומית; (ד) נקבעו בה שטחי בנייה והיקפי בנייה מותרים לכל מיתקן תשתית.(ט) על אף האמור בסעיף קטן (ז), מוסד התכנון המוסמך רשאי לתת היתר למפעל מים בהתאם לתכנית למפעל מים לפי פרק שלישי לחוק המים, התשי"ט

  1959, שאושרה לפני יום י"ט באב התשס"ט (9 באוגוסט 2009) אף אם התכנית כאמור לא קבעה את ההוראות שבפסקאות (1) עד (4) של אותו סעיף קטן."
משוב א- א+