קריאה שנייה - חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 198), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏23 ‏דצמבר ‏2013 18:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 39

עדי קול
מרב מיכאלי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יעקב פרי
יפעת קריב
ניצן הורוביץ
משה זלמן פייגלין
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • בחוק נקבעו תיקונים לעניין החברה הנשלטת הזרה וכן הסדרים לעניין חברת משלח יד זרה.
  חברה נשלטת זרה היא חברה תושבת חוץ שנשלטת על ידי תושב ישראל, ובחוק זה שונו התנאים שבהתקיימם תחשב חברה תושבת חוץ לחברה נשלטת זרה. למשל, קביעה שהמניות הונפקו או נרשמו למסחר, להבדיל מהמצב שקדם לחוק זה, שבו די שהמניות רק הוצעו לציבור, או שהמס על הכנסה פסיבית במדינת החוץ יהיה לכל היותר 15% ולא 20% כפי שהיה ערב חקיקתו של חוק זה. כן נקבע הסדר בנושא חישוב הכנסתו החייבת של בעל השליטה תושב ישראל לעניין דיבידנד או מכירת נייר ערך ששולם עליהם מס. בנוסף נקבע הסדר לעניין זיכוי לבעל שליטה תושב ישראל המתייחס למס הזר ששילם בעת חישוב הכנסתו החייבת לפי דיני המס בישראל – זיכוי זה הינו מדורג ובסופו עשוי בעל שליטה זה לקבל החזר מס מרשות המסים.
  לעניין חברת משלח יד זרה – בחוק נקבע מיהי חברה שתחשב לחברת משלח יד זרה – כגון: חברת מעטים, 75% מאמצעי השליטה הם בידי יחידים תושבי ישראל ומתוכם כאלה שמחזיקים לפחות 50% באמצעי השליטה עוסקים עבור החברה במשלח יד מיוחד (עפ”י רוב מדובר במקצוע חופשי, כגון עריכת דין) ומרבית הכנסתה של החברה הוא ממשלח היד המיוחד. גם לעניין חברת משלח היד הזרה נקבעו הסדרים בקשר לחישוב הכנסתה, הכנסתה החייבת ורווחיה, וכן נקבעו הסדרים לעניין התאמה בין דיני המס הזרים לבין דיני המס החלים בישראל, לרבות לעניין זיכוי ממס, ככל שיחול, על בעל מניות בחברת משלח יד זרה.
  בנוסף, הוסמך מנהל רשות המסים לקבוע הוראות, לרבות בדרך של החלטת מיסוי לעניין חישוב ההכנסה וההכנסה החייבת של חברה נשלטת זרה ושל חברת משלח יד זרה, אם מחמת ההפרשים שנוצרו מעיתוי מועד ההכרה בהכנסה או במועד ההכרה בהוצאה, עולה סכום הרווחים שעליהם ישולם מס בישראל, בקשר לאותם סוגי חברות, על סכום הרווחים שנוצר בפועל לפי דיני המס בישראל לבעל שליטה בחברה נשלטת זרה או לבעל מניות תושב ישראל שהוא בעל שליטה בחברת משלח יד זרה.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 198), התשע"ד–2013 *
  התקבל בכנסת ביום כ' בטבת התשע"ד (23 בדצמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 768, מיום ג' בתמוז התשע"ג (11 ביוני 2013), עמ' 586 ועמ' 651.

  תיקון סעיף 51.בפקודת מס הכנסה‏ דיני מדינת ישראל , נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ג, עמ' 140 ועמ' 166. (להלן – הפקודה), בסעיף 5 – (1) במקום כותרת השוליים יבוא "הוראות מיוחדות לעניין חכירת כלי שיט או כלי טיס"; (2) הרישה – תימחק;(3) פסקה (5) – תימחק; תיקון כותרת פרק רביעי 1 לחלק ד'2.בכותרת פרק רביעי 1 בחלק ד' לפקודה, בסופה יבוא "וחברת משלח יד זרה";תיקון סעיף 75ב3.בסעיף 75ב לפקודה –(1) בסעיף קטן (א) –(א) בפסקה (1), בהגדרה "חברה נשלטת זרה" – (1) בפסקת משנה (א), במקום "הוצעו לציבור" יבוא "הונפקו לציבור או נרשמו למסחר" ובסופה יבוא "לעניין זה, לא יובאו במניין מניות או זכויות שהונפקו או שנרשמו למסחר, המוחזקות בידי בעל השליטה בחבר בני האדם";(2) בפסקת משנה (ב), במקום "בהתאם לדיני המס החלים, כהגדרתם בסעיף 5(5)(ג)" יבוא "כאמור בסעיף 75ב1(ב) ו-(ג)";(3) בפסקת משנה (ג), במקום "20%" יבוא "15%";(4) בפסקת משנה (ד) –(א) בפסקה (1), בסיפה, בהגדרה "קרוב", במקום "כאמור בסעיף 76(ד)" יבוא "כאמור בסעיף 88";(ב) בפסקה (2)(ב), במקום "פחת שיעור ההחזקה באחד מחברי בני האדם בשרשרת החברות המחזיקים בו בעקיפין מ-50%" יבוא "היה שיעור ההחזקה באחד מחברי בני האדם בשרשרת החברות המחזיקים בו בעקיפין 50% או פחות";(ב) בפסקה (5), בהגדרה "הכנסה פסיבית" –(1) בפסקת משנה (א) –(א) בפסקה (2), בסופה יבוא "לעניין זה לא יובא בחשבון דיבידנד שמקורו בהכנסה ששולם עליה מס זר בשיעור העולה על 15%, ובלבד ששיעור ההחזקה, במישרין או בעקיפין, של החברה מקבלת הדיבידנד בחברה משלמת הדיבידנד הוא 5% לפחות בחברה הנסחרת בבורסה מחוץ לישראל או 10% לפחות בחברה אחרת;";(ב) בפסקה (5), אחרי "בעסק או במשלח יד" יבוא "או שאינה ממכירת נייר ערך כהגדרתו בסעיף 88";(2) אחרי פסקת משנה (א) יבוא: "(א1) תמורה ממכירת נייר ערך, כהגדרתו בסעיף 88, אף אם היא הכנסה מעסק, אלא אם כן נייר הערך הוחזק בידי החברה פחות משנה והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי שימש בידי החברה בעסק או במשלח יד;"; (3) בפסקת משנה (ב), אחרי "בפסקת משנה (א)" יבוא "או (א1)";(ג) אחרי פסקה (7) יבוא:"(7א) "חליף" – מי שמכר מניה לבעל המניות במכירה פטורה ממס או הורישה לו;";(ד) בפסקה (12), בהגדרה "רווחים שלא שולמו", במקום הקטע החל במילים "למעט רווחים" עד המילים "במהלך אותה שנה" יבוא "אשר לא שולמו לבעלי הזכויות בה במהלך אותה שנה, למעט רווחים שמקורם בדיבידנד שהתקבל מחבר בני אדם תושב חוץ ואשר הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי מקורו בהכנסה ששולם עליה מס זר בשיעור העולה על 15%, ובלבד ששיעור ההחזקה, במישרין או בעקיפין, של החברה הנשלטת הזרה מקבלת הדיבידנד בחבר בני האדם משלם הדיבידנד הוא 5% לפחות בחברה הנסחרת בבורסה מחוץ לישראל או 10% לפחות בחברה אחרת", ובמקום "בהתאם לדיני המס החלים, כהגדרתם בסעיף 5(5)(ג)" יבוא "כאמור בסעיף 75ב1(ב) ו-(ג)";(2) סעיף קטן (ג) – בטל;(3) במקום סעיפים קטנים (ד) ו-(ה) יבוא:"(ד)(1) שולם דיבידנד בפועל לבעל מניות בחברה נשלטת זרה מתוך רווחים שנראו כאילו התקבלו בידיו או בידי חליפו לפי הוראות סעיף קטן (ב) (בסעיף זה – דיבידנד רעיוני), יופחת מסכום הדיבידנד ששולם בפועל הדיבידנד הרעיוני כשהוא מתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה נחשב הדיבידנד הרעיוני כאילו נתקבל ועד למועד התשלום בפועל, אך לא יותר מסכום הדיבידנד בפועל, ובלבד ששולם המס בשל הדיבידנד הרעיוני. (2) קוזז הפסד או נוכתה הוצאה כנגד הכנסה מדיבידנד רעיוני, כולה או חלקה, יראו לעניין פסקה (1) כאילו שולם מס על חלק ההכנסה שקוזז או שנוכתה ממנו הוצאה.(ד1) שולם דיבידנד בפועל לבעל שליטה בחברה נשלטת זרה מתוך רווחים שבשלהם שילם מס כאמור בסעיף קטן (ב), ושולם מס זר בפועל בשל חלוקת הדיבידנד לרבות בדרך של ניכוי מס במקור (בסעיף זה – סכום המס הזר), יחולו הוראות אלה: (1) זיכוי סכום המס הזר יינתן תחילה כנגד המס החל על הכנסות החוץ של בעל המניות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל בשנת המס;(2) זיכוי יתרת סכום המס הזר שלא ניתן בשלה זיכוי כאמור בפסקה (1), יינתן כנגד המס החל על בעל המניות בשל הכנסות שהופקו או נצמחו בישראל בשנת המס;(3) יתרת סכום המס הזר שלא ניתן בשלה זיכוי כאמור בפסקאות (1) ו-(2), תשולם לבעל המניות בתום שנת המס שבה שולם המס הזר בפועל;(4) זיכוי סכום המס הזר כאמור בפסקאות (1) ו-(2) או התשלום לבעל המניות כאמור בפסקה (3), לא יעלה על סכום המס שניתן היה לקבל בשלו זיכוי לפי סעיף 126(ג) ובכפוף לסעיף 126(ה), או לפי הוראות חלק י' פרק שלישי סימן ב', לפי העניין, אלמלא הפחתת הדיבידנד כאמור בסעיף קטן (ד) וכן לא יעלה על סכום המס ששולם בפועל על הדיבידנד שהתחייב במס לפי הוראות סעיף קטן (ב), שלא על דרך של קיזוז הפסד או ניכוי הוצאה כשסכום המס כאמור מתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה נחשב הדיבידנד הרעיוני כאילו נתקבל ועד למועד תשלום הדיבידנד בפועל;(5) נוצרה יתרה של סכום המס הזר, אשר לא זוכתה או הוחזרה, בשל המגבלות בפסקה (4), ושמקורה במסי חוץ שהוטלו על הדיבידנד, יחולו עליה הוראות חלק י', פרק שלישי, סימן ב', והיא תיחשב לעניין זה כמס חוץ ששולם בשנה בה נתקבל הדיבידנד בפועל, בשל הכנסת חוץ שאינה פטורה ממס בישראל; לעניין פסקה זו, "מסי חוץ שהוטלו על הדיבידנד" – מסי חוץ שהוטלו על אותו דיבידנד למעט מסי חוץ שאינם מוטלים במישרין כאמור בסעיף 203(ב) או 126(ג). (ה)(1) מכר בעל שליטה את אמצעי השליטה שלו בחברה נשלטת זרה, כולם או מקצתם, יופחת מהתמורה במכירה זו סכום הדיבידנד הרעיוני שנראה כאילו נתקבל על ידו או על ידי חליפו, ובלבד ששולם עליו המס בשל ההחזקה באמצעי השליטה הנמכרים, ושעד למועד המכירה הוא טרם חולק כדיבידנד, כשהוא מתואם מתום שנת המס שבה נחשב הדיבידנד הרעיוני כאילו נתקבל לפי סעיף קטן (ב) ועד למועד המכירה.(2) קוזז הפסד או נוכתה הוצאה כנגד הכנסה מדיבידנד רעיוני, כולה או חלקה, יראו לעניין פסקה (1) כאילו שולם מס על חלק ההכנסה שקוזז או שנוכתה ממנו הוצאה."הוספת סעיפים 75ב1 ו-75ב24.אחרי סעיף 75ב לפקודה יבוא:"בעלי מניות ישראלים בחברת משלח יד זרה75ב1.(א) בסעיף זה –"אמצעי שליטה", "בעל שליטה" ו"קרוב" – כהגדרתם בסעיף 75ב;"חברת משלח יד זרה" – חבר בני אדם תושב חוץ, שמתקיימים בו כל אלה:(1) אם הוא חברה – הוא חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76(א);(2) 75% או יותר באחד או יותר מאמצעי השליטה בו מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי יחידים תושבי ישראל; לעניין זה יחושב שיעור ההחזקה בעקיפין באמצעי השליטה, בהתאם לאמור בסעיף 75ב(א)(1)(ד)(2), ולא יובא בחשבון שיעור זכותו, במישרין או בעקיפין, של יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 14(א), וטרם חלפו עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור;(3) בעלי השליטה או קרוביהם, המחזיקים יחד או לחוד, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר באחד או יותר מאמצעי השליטה, עוסקים בעבור החברה במשלח יד מיוחד, במישרין או באמצעות חברה שבה הם מחזיקים במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה בשיעור של 50% לפחות;(4) מרבית הכנסתה או רווחיה של החברה בשנת המס, מקורם במשלח יד מיוחד;"חליף", של בעל מניות – מי שקיבל מניה מבעל המניות במכירה פטורה ממס או בהורשה;"חלק יחסי של בעל מניות ברווחים ממשלח יד מיוחד" – חלק יחסי מכלל הרווחים ממשלח יד מיוחד שהופקו או נצמחו בשנת המס מחוץ לישראל בהתאם לשיעור חלקו במישרין ובעקיפין, של בעל מניות תושב ישראל בזכויות לרווחים בחברת משלח היד הזרה ביום האחרון של שנת המס;"משלח יד מיוחד" – עיסוק או מקצוע שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת;"רווחים ממשלח יד מיוחד" – רווחים שמקורם בהכנסה חייבת של חברת משלח יד זרה שהופקה או נצמחה בשנת המס מחוץ לישראל והנובעת מפעילות במשלח יד מיוחד;"תושב ישראל" – לרבות אזרח ישראל תושב האזור כהגדרתו בסעיף 3א.(ב) לעניין סעיף זה, יחושבו הכנסתה, הכנסתה החייבת ורווחיה של חברת משלח יד זרה בהתאם לדיני המס החלים; לעניין זה, "דיני המס החלים" – אחד מאלה, לפי העניין:(1) לגבי חבר בני אדם שהוא תושב מדינה גומלת כמשמעותה בסעיף 196 (בסעיף זה – מדינה גומלת) המגיש דוח על הכנסותיו או הנישום במדינה כאמור – דיני המס באותה מדינה; (2) לגבי חבר בני אדם שלא מתקיים בו האמור בפסקה (1) – דיני המס בישראל; המנהל רשאי לקבוע כללי המרה שלפיהם יומרו לשקלים חדשים תשלומים לפי סעיף זה.(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), בחישוב ההכנסה, ההכנסה החייבת והרווחים של חברת משלח יד זרה שהיא חבר בני האדם תושב מדינה גומלת כאמור ייכללו גם אלה:(1) דיבידנד או רווח הון גם אם הם פטורים ממס או שאינם הכנסה לפי דיני המס באותה המדינה, למעט רווח הון במסגרת שינוי מבנה שמהותו דחיית אירוע מס ואינו כולל חילופי מקרקעין במקרקעין, לרבות שינוי מבנה מסוג שקבע המנהל; לעניין זה יחושב רווח ההון בהתאם להוראות חלק ה';(2) סכומים שנוכו לצורך מס באותה מדינה שאינם מוכרים כהוצאה או כניכוי לפי כללי חשבונאות מקובלים, כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ה) שלהלן:(א) ריבית רעיונית;(ב) תמלוגים רעיוניים;(ג) פחת בשל קביעת בסיס עלות חדש בלי שעלות זו שולמה;(ד) פחת מעבר לעלות ששולמה בפועל;(ה) הוצאות נוספות כפי שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.(ד)(1) בעל מניות תושב ישראל שהוא בעל שליטה בחברת משלח יד זרה שיש לה רווחים שהופקו או נצמחו ממשלח יד מיוחד, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים, ויחול עליו שיעור המס הקובע בסעיף 126(א).(2) לעניין קיזוז הפסד כמשמעותו בסעיף 28 יראו את הדיבידנד כהכנסה ממשלח יד.(3) לעניין בעל מניות שאינו בעל שליטה יחולו הוראות סעיף זה רק במועד התשלום בפועל.(4) בעל מניות שזכאי להטבות לפי הוראות סעיף 14(א) בשל היותו תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק, יינתנו לו ההטבות לפי אותו סעיף בשל חלקו היחסי ברווחי חברת משלח היד הזרה אשר הופקו או נצמחו בחוץ לארץ, כל עוד טרם חלפו עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל.(ה) (1) חלה במדינת המושב של חברת משלח היד הזרה חובת תשלום מס חברות זר, יינתן זיכוי כנגד המס החל לפי סעיף קטן (ד), בגובה המס הזר ששולם בפועל בידי החברה, כשהוא מוכפל בשיעור הזכויות של בעל המניות תושב ישראל ברווחים ממשלח יד מיוחד של חברת משלח היד הזרה.(2) סכום הזיכוי כאמור בפסקה (1) לא יעלה על המס שבעל מניות חייב בו בישראל על הכנסתו החייבת על פי סעיף זה.(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ד), שולם דיבידנד בפועל לבעל מניות או לחליפו בחברת משלח יד זרה מתוך רווחים ממשלח יד מיוחד, יחולו הוראות אלה:(1) היה בעל המניות חברה תושבת ישראל שאינה חברת בית כמשמעותה בסעיף 64, חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א, או חברה להחזקת נכסי נאמנות כהגדרתה בסעיף 75ג –(א) יופחת מהדיבידנד המס ששולם בפועל על ידי בעל המניות לפי סעיף קטן (ג) לאחר שהופחת ממס זה הזיכוי ממס זר לפי סעיף קטן (ה), אם לא חייב את החברה לשלמו; הדיבידנד לאחר ההפחתה כאמור יחויב במס בהתאם להוראות סעיף 126(ב);(ב) בעת תשלום דיבידנד בפועל ליחיד בעל שליטה בחברה תושבת ישראל, כאמור ברישה, מתוך רווחים ממשלח יד מיוחד ששולם עליהם מס לפי סעיף קטן (ד), יינתן זיכוי בגובה המס הזר ששילמה חברת משלח היד הזרה בשל חלוקת הדיבידנד לחברה תושבת ישראל; (2) היה בעל המניות חברת בית, חברה משפחתית או חברה להחזקת נכסי נאמנות כמשמעותן בפסקה (1), או יחיד, יופחת מהדיבידנד המס ששולם בפועל על ידי בעל המניות לפי סעיף קטן (ד) לאחר שהופחת ממס זה הזיכוי ממס זר לפי סעיף קטן (ה), אם לא חייב את החברה לשלמו; הדיבידנד לאחר ההפחתה כאמור יחויב במס לפי הוראות סעיף 125ב ויחולו הוראות סעיף 204, ובלבד ששיעור המס שישולם לפי פסקה זו ולפי סעיף קטן (ד), לא יעלה על השיעור המרבי הקבוע בסעיף 121 ובתוספת המס הקבוע בסעיף 121ב.הוראות לעניין חישוב ההכנסה וההכנסה החייבת75ב2.המנהל רשאי לקבוע הוראות, לרבות בדרך של החלטת מיסוי לפי סעיף 158ג, לגבי כל אלה: (1) חישוב ההכנסה וההכנסה החייבת לפי סעיף 75ב(ד) ו-(ה);(2) חישוב ההכנסה וההכנסה החייבת כאמור בסעיף 75ב1(ב);והכול אם נוכח שמחמת הפרשים שנוצרו מעיתוי מועד ההכרה בהכנסה או במועד ההכרה בהוצאה, עולה סכום הרווחים שעליהם ישולם מס בישראל לפי סעיף 75ב(ב) או 75ב1(ד) על סכום הרווחים שנוצר בפועל לפי יתר דיני המס בישראל, לבעל שליטה בחברה נשלטת זרה או לבעל מניות תושב ישראל שהוא בעל שליטה בחברת משלח יד זרה, לפי העניין."תחילה ותחולה 5. (א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) (להלן – יום התחילה), והוא יחול על הכנסה שהופקה או נצמחה ביום האמור ואילך. (ב) סעיף 75ב(ד1) לפקודה, כנוסחו בסעיף 3(3) לחוק זה יחול על רווחים שלא שולמו ושנצברו מיום התחילה ואילך.
משוב א- א+