הסתייגות - הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013

‏יום שני ‏09 ‏דצמבר ‏2013 21:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

עמר בר-לב
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מוחמד ברכה
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עיסאווי פריג`
מסעוד גנאים
נסים זאב

נגד 42

זבולון כלפה
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יריב לוין
עוזי לנדאו
משה זלמן פייגלין
עמיר פרץ
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

מיקי לוי
עדי קול
יפעת קריב

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • הצעת החוק עוסקת בשלושה נושאים שהוועדה להגברת התחרותיות במשק המליצה עליהם:
  1. שקילת שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ושיקולי תחרותיות ענפית בהקצאה של זכויות מאת המדינה (כגון, בתחום התקשורת, מחצבים, נפט וכד`) באמצעות מתן רישיון, התקשרות בחוזה או העברת החזקה בשיעור משמעותי (למשל הפרטה או אף אישור שנדרש מאת המדינה להעברה של חברה שבעבר היתה חברה ממשלתית או חברת בת-ממשלתית). לפי הצעת החוק הוועדה לצמצום הריכוזיות תגבש רשימה של גורמים ריכוזיים לפי קביעת הממונה על הגבלים עסקיים ומאסדר יהיה רשאי להחליט אם להקצות או שלא להקצות זכות לגורם ריכוזי המנוי ברשימה, בין היתר, בהתחשב בשיקולי ריכוזיות כלל-משקית בהתייעצות עם הוועדה לצמצום הריכוזיות.
  בחלק הדן בשיקולי תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות, נקבעה חובה לשקול שיקולים של קידום התחרותיות הענפית בהקצאת זכות והיוועצות עם הממונה על הגבלים עסקיים.
  2. הגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידלי – בעניין זה נקבע בהצעת החוק שפירמידות לא יכללו יותר משתי חברות שכבה (חברה או חברת חוץ שהן תאגיד מדווח, למעט חברות כאמור שאין אינטרס ציבורי לסווג אותן כחברת שכבה). בנוסף, נקבע שאם חברת שכבה שלטה בחברת שכבה אחרת בניגוד לאמור – ימונה לחברת השכבה האחרת נאמן שיוקנו לו אמצעי השליטה בחברת השכבה האחרת. הנאמן יהיה רשאי לבקש מבית המשפט להורות, בין השאר, שהצבעה מכוח אמצעי שליטה, מינוי של דירקטור, עסקה או התקשרות, וכן חלוקת דיבידנד שבוצעו לפני מינוי הנאמן ובניגוד להוראות הפרק – יחשבו כבטלים או לא יובאו בחשבון. בפרק זה נחקקו גם תיקונים עקיפים בחוק החברות לעניין ועדת הביקורת בהקשר של חובת קיום הליך תחרותי לגבי עסקאות חריגות וכן הוראות לעניין מינויו של דירקטור חיצוני לתקופה נוספת. תחילתו של הפרק היא ביום פרסומו, אולם חברה שהיתה ביום הפרסום חברת שכבה שניה וכל עוד היא חברה כאמור, תהא רשאית להמשיך ולשלוט בחברת שכבה אחרת עד תום שש שנים מיום הפרסום, אם שלטה בה לפני יום הפרסום; עם זאת, חברת שכבה אחרת רשאית להמשיך לשלוט בחברה שכבה נוספת עד תום ארבע שנים מיום הפרסום.
  3. הפרדה בין גוף פיננסי משמעותי (גוף מוסדי, מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, תאגיד בנקאי ותאגיד עזר ששווי כלל נכסיו עולה על 40 מיליארד שקלים חדשים או שהגוף הפיננסי הוא סולק בעל היקף פעילות רחב) לבין תאגיד ריאלי משמעותי (תאגיד שאינו גוף פיננסי שמחזור המכירות הקובע שלו עולה על 6 מיליארד שקלים חדשים או על 2 מיליארד שקלים חדשים בשוקי מונופולין או שהאשראי הקובע של התאגיד הריאלי עולה על 6 מיליארד שקלים חדשים).
  הוועדה לצמצום הריכוזיות תגבש את רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים לפי קביעת הממונה על שוק ההון, המפקח על הבנקים ויושב ראש הרשות לניירות ערך. כמו כן הוועדה תגבש את רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים לפי קביעת הממונה על הגבלים עסקיים – לעניין מחזור המכירות, ותקבע את התאגידים הריאליים המשמעותיים לעניין האשראי הקובע.
  בפרק זה נקבעו גם תיקונים עקיפים למספר חוקים שעניינם הסדרת פעילותם של גופים פיננסיים שונים (כגון: חוק הפיקוח על הביטוח, חוק הבנקאות (רישוי), חוק הפיקוח על קופות גמל, פקודת הבנקאות); בתיקונים עקיפים אלה נקבעו, בין היתר, הוראות לעניין איסור על תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בגוף פיננסי משמעותי, אופן מינוי דירקטורים במבטחים או בקופות גמל ללא שולט והוראות לעניין ניגוד עניינים.
  כמו כן נקבע בפרק שתאגיד ריאלי משמעותי, שערב יום פרסומו של החוק החזיק כדין אמצעי שליטה בגוף פיננסי משמעותי בשיעור העולה על הקבוע בדין יהיה רשאי לשלוט באותו גוף פיננסי משמעותי עד תום שש שנים מיום הפרסום – ובלבד שאם מחזור המכירות הקובע או האשראי הקובע של התאגיד הריאלי או שווי כלל הנכסים של הגוף הפיננסי גדל, הדבר נבע מצמיחה אורגנית. ככל שגידול כאמור נבע מרכישה, מיזוג או רכישת פעילות (צמיחה שאינה אורגנית) – יהיה רשאי אותו תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט בגוף פיננסי משמעותי עד תום ארבע שנים מיום הפרסום.
משוב א- א+