אישור החוק - הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס` 10), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏02 ‏דצמבר ‏2013 15:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

יפעת קריב
מאיר שטרית
דב חנין
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

מרב מיכאלי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עמר בר-לב

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 10), התשע"ד–2013
    **
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בכסלו התשע"ד (2 בדצמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 505, מיום ד' בתמוז התשע"ג (12 ביוני 2013), עמ' 22.

    תיקון סעיף 1ב1.בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993 ס"ח התשנ"ג, עמ' 134; התשס"ט, עמ' 243. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1ב –(1) בסעיף קטן (א), בכל מקום, במקום "15" יבוא "18";(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1)(1) בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן (א), זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות סעיף זה בשל מחלת ילדו שהוא אדם עם מוגבלות או לצורך מתן סיוע אישי לו; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר. (2) על אף האמור בסעיף 2(א)(1) ו־(2) לחוק דמי מחלה, התשל"ו–1976 ס"ח התשל"ו, עמ' 206. (להלן – חוק דמי מחלה), עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות זכאי לתשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון, ובכלל זה מחלקו, שבו נעדר בשל מחלת ילדו שהוא אדם עם מוגבלות או לצורך מתן סיוע אישי לו.(א2) (1)(1) נוסף על הוראות סעיף קטן (א), עובד כאמור באותו סעיף קטן זכאי להיעדר עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות לאדם עם המוגבלות, ללא ניכוי משכר עבודתו; התקיים בעובד כאמור אחד מהתנאים האמורים בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (א), יהיה זכאי להיעדר עד 52 שעות נוספות בשנה ללא ניכוי משכרו, ובלבד שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו להיעדרות מכוח פסקה זו; זכותו של עובד לפי סעיף קטן זה נוספת על כל זכות אחרת שנתונה לו לפי חוק זה, ואינה תלויה או מותנית בזכות אחרת לפי חוק זה.(2) הוראות פסקה (1) יחולו גם על עובד המועסק במשרה שאינה משרה מלאה, ואולם שעות ההיעדרות שיהיה זכאי להיעדר בהן יהיו כיחס שבין חלקיות משרתו ובין מספר השעות הנקוב באותה פסקה; שיעור חלקיות המשרה יחושב כיחס שבין שעות העבודה של העובד בחודש ובין מספר שעות עבודה בחודש במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה של העובד או 186 שעות, לפי הנמוך.(3) בסעיף קטן זה, "שעות העבודה של העובד בחודש" – הממוצע החודשי של שעות העבודה של העובד ברבע השנה שבו עבד בהיקף השעות הגדול ביותר ב-12 החודשים שקדמו למועד ההיעדרות הראשון לפי סעיף קטן זה; במניין שעות העבודה תובא בחשבון גם היעדרות בתשלום שדינו כדין שכר עבודה.";(3) בסעיף קטן (ג), במקום "סעיף זה" יבוא "סעיף קטן (א)";(4) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:"(ה) הוראת סעיף זה לא תחול לגבי עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות אך מוגבלותו אינה קבועה, צפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה להישנות."תיקון סעיף 1ג2.בסעיף 1ג לחוק העיקרי, המילה "ימי" – תימחק, במקום "ייזקפו" יבוא "תיזקף או תימנה", "אחרי "באותם ימים" יבוא "או שעות", ואחרי "לזקיפה" יבוא "או להיעדרות".תחילה 3.תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו.
משוב א- א+