קריאה שנייה - הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס` 28), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏02 ‏דצמבר ‏2013 15:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 34

יריב לוין
ניצן הורוביץ
שולי מועלם-רפאלי
איציק שמולי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מאיר שטרית
יעקב פרי
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 28), התשע"ד–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בכסלו התשע"ד (2 בדצמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 800, מיום י"ב בחשוון התשע"ד (16 באוקטובר 2013), עמ' 16.

    תיקון סעיף 7ה1.בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב] ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשע"ד, עמ' ... (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7ה, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא:"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), סעיף 7ג יחול על נכה שאינו מסוגל לעבוד במשך תקופה שאינה עולה על 90 ימים רצופים או שמסוגל לעבוד בהיקף משרה חלקי, ואשר בשל כך משולם לו תגמול לפי סעיף 43(ב)(1)."תחילה ותחולה2.(א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) (בחוק זה – יום התחילה), והוא יחול על מי שהיה זכאי לתוספת לפי סעיף 7ג לחוק העיקרי כנוסחו ביום התחילה ואילך.(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נכה כאמור בסעיף 7ה(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ששולמה לו התוספת לפי סעיף 7ג לחוק העיקרי מכוח הוראת נוהל של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון, יראו אותו כאילו התוספת האמורה ניתנה לו מכוח חוק זה, והוראות חוק זה יחולו עליו ב-1 בחודש שלאחר פרסומו.
משוב א- א+