אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס` 134), התשע"ד-2013

‏יום רביעי ‏27 ‏נובמבר ‏2013 12:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 53

מנחם אליעזר מוזס
מרב מיכאלי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
מוחמד ברכה
עליזה לביא
עדי קול
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יצחק כהן
מרדכי יוגב
זבולון כלפה
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 134), התשע"ד–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ד בכסלו התשע"ד (27 בנובמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 818, מיום כ"ב בכסלו התשע"ד (25 בנובמבר 2013), עמ' 142.

    תיקון סעיף 2761.בפקודת העיריות דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ג, עמ' 204. (להלן – הפקודה), בסעיף 276, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא:"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), התקיימו בחירות לראש העיריה בתקופה שמ-1 באוקטובר עד 31 בדצמבר שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה, תתקבל החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית לא יאוחר משלושה חודשים מיום תחילת הכהונה של ראש העיריה; תחילת תוקפה של החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית שהתקבלה כאמור תהיה ב-1 בינואר של שנת הכספים שלגביה התקבלה.(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), הכריז השר מכוח סעיף 3 כי תושבי אזור פלוני יהיו עיריה, וערב תחילת ההכרזה לא היתה באותו אזור, כולו או חלקו, רשות מקומית אחרת, תתקבל החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית לעניין שנת הכספים שבה הוכרזה העיריה לא יאוחר משישים ימים ממועד כינון המועצה של אותה עיריה."תיקון סעיף 2772.בסעיף 277 לפקודה –(1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, אחרי "בתחום העיריה" יבוא "ובאתר האינטרנט של העיריה", והסיפה החל במילה "ובלבד" – תימחק;(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), התקבלה החלטה כאמור בסעיף 276(ב) או (ג), תפרסם המועצה את ההודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי תשלומה, עד 15 ימים לאחר קבלת ההחלטה האמורה."תיקון פקודת המועצות המקומיות
משוב א- א+