קריאה שנייה - הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס` 9), התשע"ד-2013

‏יום שלישי ‏26 ‏נובמבר ‏2013 16:54

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

מרב מיכאלי
עפו אגבאריה
עליזה לביא

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 9), התשע"ד–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו התשע"ד (26 בנובמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 520, מיום י"ז בחשוון התשע"ד (21 באוקטובר 2013), עמ' 4.

    תיקון סעיף 3 1.בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998 ס"ח התשנ"ח, עמ' 166; התשע"ג, עמ' 203., בסעיף 3(א)(6) –(1) ברישה, במקום "עד (ז)" יבוא "עד (ח)";(2) אחרי פסקת משנה (ז) יבוא:"(ח) לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור; בפסקת משנה זו, "עובד הציבור" – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין."
משוב א- א+