אישור החוק - הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס` 19 והוראת שעה), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏11 ‏נובמבר ‏2013 18:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

יולי - יואל אדלשטיין
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

יריב לוין
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

נמנע 0

תקציר

  • המועד הקבוע כיום לשינוי סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות בהחלטה שניתנת על ידי השר לשירותי דת, שר הפנים ושר האוצר – הוא 90 ימים מיום תחילתה של כל שנת כספים. בחוק נקבע כי 90 הימים יספרו מיום תחילתה של כל שנת כספים או מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, לפי המאוחר. כמו כן, נקבעה הוראת שעה ביחס לשנת 2013, לפיה 90 הימים האמורים יוארכו ל-120 ימים, וכן כי אם גדל סכום ההשתתפות המיוחד של רשות מקומית בהוצאות תקציב המועצה בשנת 2013 לעומת שנת הכספים הקודמת בשל הגדלת אחוז ההשתתפות של הרשות המקומית בסכום ההשתתפות הרגיל, הממשלה תישא ב-75% מהסכום הנובע מהגדלת אחוז ההשתתפות של הרשות המקומית, והרשות המקומית תעביר למועצה את 25% הנותרים.

החוק המלא


  • חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשע"ד–2013 *
    התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשע"ד (11 בנובמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 804, מיום י"ט בחשוון התשע"ד (23 באוקטובר 2013), עמ' 24.

    תיקון סעיף 11ב1.בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971‏ ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשע"ב, עמ' 448. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 11ב(א), אחרי "מיום תחילתה של כל שנת כספים" יבוא "או מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, לפי המאוחר".הוראת שעה לשנת 20132.בשנת הכספים 2013 יקראו את סעיף 11ב(א) לחוק העיקרי, כך שברישה במקום "90 ימים" יבוא "120 ימים", ואחרי פסקה (3) יבוא: "(4) גדל סכום ההשתתפות המיוחד של רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה בשנת הכספים 2013 לעומת סכום ההשתתפות המיוחד של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של המועצה בשנת הכספים הקודמת, בשל הגדלת אחוז ההשתתפות של הרשות המקומית בסכום ההשתתפות הרגיל הכולל לגבי המועצה בשנת הכספים 2013 לעומת אחוז ההשתתפות שלה כאמור בשנת הכספים הקודמת, תעביר הממשלה למועצה, במקום הרשות המקומית, 75% מהסכום הנובע מהגדלת אחוז ההשתתפות של הרשות המקומית כאמור, והרשות המקומית תעביר למועצה את 25% הנותרים; לעניין זה, "סכום ההשתתפות המיוחד של רשות מקומית" – כמשמעותו בסעיף קטן (ב)."תחילה3.תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).
משוב א- א+